Pabeigts apjomīgs darbs pie Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveides – kopumā atjaunoti vai no jauna ierīkoti 439 apvidū nostiprināti ģeodēziskie atbalsta punkti, kas ikdienas darbā ir nepieciešami dažādos mērniecības darbos, zemes kadastrālajā uzmērīšanā, topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, portālu informēja pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ģeodēziskie atbalsta punktu atrašanās vieta īpašniekiem un būvniekiem jāņem vērā, plānojot un veicot darbus tā, lai ģeodēziskie punkti paliktu neskarti.

Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana sākās 2013. gadā, kad tika apzināti un apsekoti 589 agrāk fiksēti punkti, no kuriem saglabājušies bija tikai 27%. Lai ģeodēziskais tīkls atbilstu Ministru kabineta noteikumu Nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" prasībām, Liepājas pašvaldība nolēma to pilnveidot, darbus sadalot piecās kārtās – darbi uzsākti 2016. gadā un noslēgti 2022. gada rudenī.

Liepājas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana ietvēra dažādus apjomīgus darbus, ko veica sertificēti ģeodēzisti, piemēram, esošo un vēsturisko ģeodēzisko punktu atjaunošanu, sakārtojot šo punktu centrus, aizsargvākus un aprakumus, to uzmērīšanu, jaunu grunts un cietā seguma zīmju ierīkošanu un to uzmērīšanu, kā arī pozitīva atzinuma saņemšanu no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras.

Pēc pilnveidošanas Liepājas vietējo ģeodēzisko tīklu šobrīd veido 439 apvidū fiziski nostiprināti ģeodēziskie punkti – grunts, cietā seguma un sienas zīmes. Daļa no tiem atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma teritorijā.

Aicinām ēku īpašniekus un apsaimniekotājus iepazīties ar to, vai viņu īpašumā vai netālu no tā neatrodas kāds no ģeodēziskajiem punktiem. Iedzīvotāji pilsētvidē tos var atpazīt kā īpašas zīmes, kas visbiežāk redzamas ēku fasāžu sienās, uz ietvju apmalēm vai ielu segumos. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Liepājā atrodas gan vietējās, gan valsts nozīmes ģeodēziskie punkti.


Cietā seguma zīme Nr. 3207 Lielās ielas bordakmenī. Publicitātes foto.


Informācija par ģeodēziskajiem punktiem apkopota un pieejama:

par Liepājas pilsētas un citu pašvaldību vietējo ģeodēzisko tīklu punktiem skatīt vietnē;

informācija par ģeodēziskajiem punktiem ir iekļauta arī Liepājas teritorijas plānojumā:;

valsts ģeodēziskā tīkla punkti pārredzami vietnē.  

Pašvaldība atgādina, ka gan ap vietējo, gan ap valsts ģeodēzisko punktu ir noteikta aizsargjosla atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Gan īpašniekiem, gan būvniekiem tas jāņem vērā, veicot ēkas atjaunošanas, pārbūves vai apkārtējās teritorijas sakārtošanas darbus. Ap vietējo ģeodēzisko punktu tā ir noteikta piecu metru rādiusā, bet ap valsts nozīmes – piecu vai piecdesmit metru rādiusā. Īpašniekam vai īpašuma apsaimniekotājam jānodrošina ģeodēziskā punkta ilgstoša saglabāšana, to stabilitāte un konstrukcijas nemainība, kā arī netraucēta piekļuve ģeodēziskā tīkla punktiem un nepieciešamo ģeodēzisko darbu veikšana.


Sienas reperis Nr. 484 Kūrmājas prospektā. Publicitātes foto.


Saimnieciskā darbība vai būvniecība ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā bez saskaņošanas ar atbildīgo iestādi ir aizliegta. Ja plānota, piemēram, ēku siltināšana, ēkas pārbūve vai būvdarbi ģeodēzisko punktu aizsargjoslā, darbības veicējam vai pasūtītājam plānotās darbības iepriekš ir jāsaskaņo atbilstoši piederībai:


vietējas nozīmes ģeodēziskie punkti – ar Liepājas pilsētas būvvaldes ģeodēzijas inženieri (tālrunis: 63 404 738, e-pasts: buvvalde@liepaja.lv);

valsts nozīmes ģeodēziskie punkti – ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (tālrunis: 28 655 590, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv).

Par konstatētajām ģeodēzisko punktu stāvokļa izmaiņām vai to iznīcināšanu aicinām informēt Liepājas pilsētas būvvaldi, zvanot pa tālruni: 63 404 725 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, punkta bojāšanas gadījumā visas izmaksas, kas saistītas ar ģeodēziskā punkta atjaunošanu, sedz persona, kura apzināti vai neapzināti iznīcinājusi vai sabojājusi ģeodēzisko punktu.

Viena punkta atjaunošanas un uzmērīšanas izmaksas veido aptuveni 1000 eiro.