Bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā veikti vairāki precizējumi, šodien tiešsaistes sanāksmē informēja lokālplānojuma izstrādātāju SIA "UPB Projekti" pārstāve Lāsma Lediņa, ziņo LETA.

Lokālplānojums paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" 202 hektāru plašajai teritorijai.

Lediņa stāstīja, ka pēc pirmās redakcijas publiskās apspriešanas veikti sarkano līniju precizējumi AS "Augstspriegumu tīkls" norādītajās vietās, tāpat precizēti ielu principiālie šķērsprofili atbilstoši sarkano līniju izmaiņām.

Veikti arī funkcionālā zonējuma precizējumi robežteritorijās ar dabas liegumu "Liepājas ezers", ne mazāk kā tauvas joslā paredzot dabas un apstādījumu teritorijas. Veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi.

Vides pārskatā izdarīti precizējumi atbilstoši institūciju atzinumos ieteiktajām rekomendācijām, kā arī izlabotas tehniskas kļūdas.

Pašlaik lielāko daļu "Liepājas metalurga" teritorijas aizņem nožogots bijušās rūpnīcas ēku komplekss ar ražošanas cehiem un palīgēkām, kā arī plaši izdedžu un dažādu ražošanas blakusproduktu laukumi.

Teritorija tiek izmantota daļēji – vairums ēku ir pamestas, bet daļa ēku ir pielāgotas un tiek izmantotas dažādu uzņēmumu ražošanas un noliktavu vajadzībām. Teritorija robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija "Natura 2000".

Teritorijai ir plašs potenciāls un visas priekšrocības tās turpmākai efektīvai izmantošanai, uzlabojot piekļuves iespējas, atbalstot potenciālos komersantus un izveidojot kvalitatīvu pilsētvidi. Lai to panāktu, lokālplānojumā paredzēta atbilstoša infrastruktūra – ielu tīkls, inženiertehniskais nodrošinājums un ilgtspējīgi risinājumi vides kvalitātes uzlabošanai.

Īpaša uzmanība pievērsta arī vides aspektam, tostarp paredzot izvairīties no piesārņojumu veicinošām darbībām. Tāpat paredzēts teritoriju padarīt atvērtu sabiedrībai – cauri teritorijai plānota maģistrālā iela, kas perspektīvā savienotu attīstības plānos paredzēto Parka ielas turpinājumu un pārvadu pāri dzelzceļam ar 14.novembra bulvāri, tādējādi kalpojot gan kā Brīvības ielas dublieris un savienojums ar Rīgas un Klaipēdas virzieniem, gan kā savienojums ar Jaunliepāju, Laumas rajonu un ostu. Plānoti veloceļi, paredzot tiem vietu gan jauno ielu šķērsprofilos, gan, izmantojot unikālo Liepājas ezera dambju sistēmu, savienojot Liepājas centru ar Cimdeniekiem un Grobiņu.

Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas dokumenta materiāliem var iepazīties klātienē Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē iestādes darba laikā, kā arī pašvaldības tīmekļvietnē "www.liepaja.lv" un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā "www.geolatvija.lv".

Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai, 19.jūlijam, var izteikt, iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV–3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu "buvvalde@liepaja.lv".

Pilnveidotā lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešana noteikta četras nedēļas no 20.jūnija līdz 19.jūlijam.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA "UPB projekti", pasūtītājs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Izvērtējot saņemtos atzinumus un priekšlikumus par lokālplānojuma pirmo redakciju, tā pilnveidota un nodota atkārtotai publiskajai apspriešana un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojuma otrajā redakcijā precizētas ielu sarkanās līnijas un to šķērsprofili, precizēta tauvas joslā plānotā zemes izmantošana, kā arī veikti citi labojumi un papildinājumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un grafiskajā daļā.