Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes apstādījumu uzraudzības komisijas 15.decembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem par koku ciršanu un apzāģēšanu Liepājā.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ


2014. gada 15. decembrī Nr.29

D A R B A  K Ā R T Ī B A
1.Par koku zāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 2.
2.Par liepas nozāģēšanu Cenkones ielā.
3.Par kļavas nociršanu Turaidas ielā 15.
4.Par papildus koku ciršanu Manēžas ielā.
5.Par bērza nozāģēšanu Ūdens ielā 22.
6.Par 4 bērzu nozāģēšanu Ūdens ielā 17.
7.Par kokiem Baseina ielā 27/31.
8.Par koka nociršanu Brīvības ielā 17A.
9.Par koku apzāģēšanu pie nama Kroņu ielā 8.
10.Par nokaltušu bērzu nozāģēšanu Slapjā ielā 1.

1.#
Par koku zāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt kokus, kas aug Eduarda Veidenbauma ielā 2 aiz malkas novietnes, jo kokiem lūzt zari un apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie šķūņiem aug 6 liepu rinda. Viena liepa ir nokaltusi.

Atļaut organizēt 5 liepu, kas aug zemesgabalā Eduarda Veidenbauma ielā 2, pie šķūņiem, vainagu profesionālu sakopšanu un nokaltušās liepas nozāģēšanu.

2.#
Par liepas nozāģēšanu Cenkones ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut nozāģēt liepu, kas aug Cenkones ielā, sakarā ar iebrauktuves izbūvi piekļuvei īpašumiem Cenkones ielā 9A, 9B, 11, 11A un 11B.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt liepu, kas aug Cenkones ielas zaļajā zonā.

Komisija uzskata, ka šā koka likvidēšanai nav nepieciešams organizēt koka ciršanas publisko apspriešanu, jo koks aug vietā, kur saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu paredzēta iebrauktuve piekļūšanai nekustamajiem īpašumiem. Šobrīd piekļuve iepriekš minētiem īpašumiem tiek organizēta caur īpašumu Cenkones ielā 9R, ko īpašnieks vēlas iežogot un liegt turpmāku piekļuvi caur savu zemesgabalu.

Atļaut organizēt liepas, kas aug pie īpašuma Cenkones ielā 9R, nociršanu un nerīkot publisko apspriešanu par šā koka ciršanu.

3.#
Par kļavas nociršanu Turaidas ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Turaidas ielā 15.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paredzēts nozāģēt divstumbru kļavu, kas aug slīpi un draud izgāzties.

Atļaut organizēt potenciāli bīstamas divstumbru kļavas, kas aug Turaidas ielā 15, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

4.#
Par papildus koku ciršanu Manēžas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas domes Attīstības pārvaldes  iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt, vai ir pieļaujama papildus koku izciršana Manēžas ielā.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka esošo koku novietojums neatbilst mūsdienu brauktuvju iekārtojuma prasībām un tā kā teritorija plānota industriāliem objektiem, jāņem vērā ka šeit iespējams brauks smagā un lielgabarīta tehnika.

Jautājumu par koku ciršanu šajā teritorijā komisija skatījusi vairākkārt, kā arī notikusi koku ciršanas publiskā apspriešana.

Manēžas ielas labajā pusē (virzienā uz Zemgales ielu) rindā aug 9 liepas, 9 bērzi, melnalksnis un priede, pretējā pusē – 8 oši. Tie atrodas arī pārāk tuvu ēkai.
Tā kā tiek veikti vērienīgi ielas rekonstrukcijas darbi, ieteicams esošo koku vietā paredzēt jaunu koku iestādīšanu, piemēram, Holandes liepas.

Rekomendēt Attīstības pārvaldei veikt grozījumus tehniskajā projektā “Zemgales un Virssardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās infrastruktūras attīstība Liepājā” paredzot Manēžas ielā esošo 28 koku nozāģēšanu un jaunus koku stādījumus, kas kompensētu koku likvidāciju.

5.#
Par bērza nozāģēšanu Ūdens ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Ūdens ielā 22, jo koks ir vecs un sācis kalst.               

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ķieģeļu sētas aug kļava un bērzs. Šobrīd nav iespējams noteikt bērza vitalitāti un to vai tas ir sācis kalst, jo koks ir bezlapu stāvoklī. Bērzs nav kvalificējams kā bīstams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina  zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar  koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu. Zaudējumu atlīdzību par bērza, kas aug Ūdens ielā  22, ciršanu aprēķina 34: 0,702804 x 1 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 = 30,96 EUR.

Pirms koka ciršanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 30,96 EUR  par bērza, kas aug Ūdens ielā 22, ciršanu.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Ūdens ielā 22, nozāģēšanu, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 30,96 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu.

6.#
Par 4 bērzu nozāģēšanu Ūdens ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 kokus, kas aug zemesgabalā Ūdens ielā 17, jo koki atrodas pārāk tuvu brauktuvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ūdens ielā 17 aug 4 bērzi, kas aug pārāk tuvu brauktuvei.

Atļaut organizēt 4 bērzu, kas aug zemesgabalā Ūdens ielā 17, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

7.#
Par kokiem Baseina ielā 27/31
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vai apzāģēt bērzus, kas aug Baseina ielas 27/31 pagalmā. Iedzīvotāji uzskata, ka stiprā vējā koki apdraud īpašumu un drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  2 bērzi jau nolūzuši, palikuši apmēram 2 m augsti stumbri, viens bērzs nokaltis.

Atļaut nozāģēt 3 bērzus (divi stumbeņi un nokaltis bērzs), kas atrodas  Baseina ielā 27/31.

8.#
Par koka nociršanu Brīvības ielā 17A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Brīvības ielā 17A, jo koks apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  koks aug ļoti tuvu ēkai.

Atļaut organizēt koka, kas aug Brīvības ielā 17A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

9.#
Par koku apzāģēšanu pie nama Kroņu ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divas liepas un bērzu, kas aug pie nama Kroņu ielā 8. 

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug uz pašvaldībai piederošās zemes ielas sarkano līniju robežās. Kokiem ieteicams veikt vainagu kopšanu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt bērza un divu liepu, kas aug  Kroņu ielā, vainagu sakopšanu.

10.#
Par nokaltušu bērzu nozāģēšanu Slapjā ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi laivu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 nokaltušus bērzus, kas atrodas laivu kooperatīva teritorijā Slapjā ielā 1.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērziem ir stumbra bojājumi, kuros attīstījusies trupe, kā dēļ bērzi ir nokaltuši.

Atļaut laivu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai organizēt 2 nokaltušu bērzu, kas  atrodas Slapjā ielā 1, nozāģēšanu.