Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 18.augusta sēdē lemto. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 18.augustā Nr.20

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par papelēm Alejas ielā 27.
2.Par papelēm pie Siguldas ielas 19.
3.Par koku apzāģēšanu Baznīcas ielā 22.
4.Par aizlūzušu koku Krūmu ielā 39.
5.Par 3 bērzu nozāģēšanu Ventspils ielā 30.
6.Par bīstamu koku pie Darbnīcu ielas 3B.
7.Par egles apzāģēšanu Tosmares ielā 5.
8.Par liepas apzāģēšanu Zemnieku ielā 49/51.
9.Par egli Zāļu ielā 25.
10.Par kokiem pie Siļķu ielas 17.
11.Par kokiem Ūdens ielā 17.
12.Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Turaidas ielā.


1.#
Par papelēm Alejas ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot papeles, kas aug Alejas ielā 27 un apdraud blakus esošos īpašumus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzstumbru papelei, kas aug Alejas ielā 29, siltumtrases nomaiņas laikā ir nebūtiski apcirstas saknes, taču koks ir ļoti liels un vecs, kas rada papildus bīstamību un izgāšanās risku. Šī papele atrodas uz privātīpašuma, un to apzāģēšana vai nozāģēšana jāorganizē zemes īpašniekam.

Lūgt Alejas ielas 27  īpašniecei organizēt daudzstumbru papeles, kas aug zemesgabalā Alejas ielā 27, nozāģēšanu.


2.#
Par papelēm pie Siguldas ielas 19
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju mutisku lūgumu nozāģēt papeles, kas aug pie daudzdzīvokļu nama Siguldas ielā 19, jo šo zemesgabalu pašvaldība it kā esot atsavinājusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 9 papeles atrodas uz daudzdzīvokļu namam Siguldas iela 19 piederošās zemes. Pašvaldībai nav informācijas par zemes atsavināšanu. Lai atrisinātu problēmu ar papelēm, iedzīvotājiem jāsakārto zemes īpašumtiesības un mainītās zemesgabala robežas jāieraksta Zemesgrāmatā.

Būvvalde, uz komisijas š.g. 23. jūlija vēstuli, kurā tika lūgts izskatīt iespēju organizēt pašvaldībai piederošo zemesgabalu Klaipēdas ielā labiekārtojumu projektu izstrādi, norāda, ka par pašvaldībai piederošo zemesgabalu labiekārtojuma projektu izstrādi var lemt Liepājas domes izpilddirekcija.

1.Rekomendēt Siguldas ielas 19 nama iedzīvotājiem sakārtot zemesgabala īpašumtiesības.
2.Informēt Liepājas pilsētas domes Izpilddirekciju, ka nepieciešams organizēt Klaipēdas ielā un Siguldas ielā, pašvaldībai piederošo zemesgabalu labiekārtošanu.

3.#
Par koku apzāģēšanu Baznīcas ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Baznīcas ielā 22.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai, gobai un osim, kas aug Baznīcas ielā 22, nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Atļaut organizēt kļavas, gobas un oša, kas aug Baznīcas ielā 22, profesionālu vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi.

4.#
Par aizlūzušu koku Krūmu ielā 39
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, ka zemesgabalā Krūmu ielā 39 ir bīstami un veci koki. Vienai apsei nolūzis liels zars, ko SIA “Komunālā pārvalde” ir novākusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bijušās 11.vidusskolas teritorijā, Krūmu ielā 39 atrodas daudz vecu koku, kurus nepieciešams nozāģēt, bet pārējiem kokiem nepieciešama vainagu kopšana.

Lūgt pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašumu pārvalde” organizēt novecojušo un potenciāli bīstamo koku, kas atrodas zemesgabalā Krūmu ielā 39, nozāģēšanu un pārējo koku vainagu kopšanu.

5.#
Par 3 bērzu nozāģēšanu Ventspils ielā 30
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 bērzus, kas aug pie nama Ventspils ielā 30, jo koki bojā ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens bērzs aug Ventspils ielas 30 dārzā, bet 2 bērzi pie mājas ielas pusē. Bērzi ir novecojuši un ainaviski mazvērtīgi, tādēļ ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par to ciršanu.

Atļaut organizēt 2 bērzu, kas aug Ventspils ielā pie nama Nr.30 un 1 bērza, kas aug Ventspils ielas 30 pagalmā, ciršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

6.#
Par bīstamu koku pie Darbnīcu ielas 3B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot bīstamu koku, kas atrodas pie nama Darbnīcu ielā 3B.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka apsei ir iztrupējis stumbrs un koks ir potenciāli bīstams.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt bīstamās apses, kas atrodas pie īpašuma Darbnīcu ielā 3B, nozāģēšanu.

7.#
Par egles apzāģēšanu Tosmares ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt sudrabegli, kas aug Tosmares ielā 5, jo egle ir izaugusi ļoti liela.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka egle iestādīta ļoti tuvu mājai. Nav pieļaujama galotnes nozāģēšana. Var veikt apakšējo zaru nozāģēšanu un atsevišķu zaru izzāģēšanu vainagā, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju. Taču labāk būtu egli nozāģēt pavisam.

Atļaut organizēt sudrabegles, kas aug Tosmares ielā 5, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.


8.#
Par liepas apzāģēšanu Zemnieku ielā 49/51
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Zemnieku ielā 49/51 un atļaut to apzāģēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai nepieciešama profesionāla vainaga kopšana.

Atļaut organizēt liepas, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Zemnieku ielā 49/51, vainaga profesionālu kopšanu.

9.#
Par egli Zāļu ielā 25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug tuvu ēkai, noēno logus un vētras laikā var nolūzt vai izgāzties. Iesniegumu parakstījuši arī pārējie šā nama dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 5 egles stādītas kā dzīvžogs. Šobrīd izstīdzējušas, pāraugušas un novecojušas. Koki nozāģējami bez zaudējumu atlīdzības.

Atļaut organizēt 5 egļu, kas aug zemesgabalā Zāļu ielā 25, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

10.#
Par kokiem pie Siļķu ielas 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pie Liepājas 7.vidusskolas stadiona un aizsedz laternas, kā arī traucē gājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Sakņu ielā, gar skolas stadionu, stādīta koku rinda, kurai nepieciešams veikt vainagu kopšanu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut koku, kas aug Sakņu ielā gar Liepājas 7.vidusskolas stadionu, vainagu kopšanu 2015.gada ielu koku kopšanas plānā.

11.#
Par kokiem Ūdens ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt 3 kokus, kas  aug zemesgabalā Ūdens ielā 17, jo Grāvju ielas rekonstrukcijas laikā kokiem ielas pusē nozāģētas saknes. Šo koku likvidācija nav paredzēta ielu rekonstrukcijas projektos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 2 bērzi aug uz Ūdens ielas 17 un Grāvju ielas sarkanās līnijas robežas, bet viens bērzs metra attālumā no ielas sarkanās līnijas. Bērzi samērā slikti pacieš sakņu bojājumus un augšanas apstākļu izmaiņas. Ieteicams likvidēt 3 bērzus, kas aug Ūdens ielā 17.

Vēl viens likvidējams bērzs aug pašvaldības teritorijā, Ūdens ielas un Grāvju ielas krustojumā, ielu sarkano līniju robežās.

Rekomendēt organizēt 4 bērzu, kas aug Ūdens ielas un Grāvju ielas krustojumā un apdraud drošu šo ielu ekspluatāciju, nozāģēšanu.

12.#
Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Turaidas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Turaidas ielā sakarā ar ietves un veloceliņa izbūvi, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai.

Pavisam saņemtas 25 anketas, no tām 23 aizpildītas elektroniski.
Atbalstu koku ciršanai ir izteikuši 12 respondenti, bet 4 respondenti ieceri atbalsta daļēji.

Ieceri neatbalsta 9 respondenti. Divās anketās izteiktas iebildes pret robīnijas izmantošanu, jo iedzīvotāji uzskata, ka jāstāda ierastās koku sugas, piemēram, bērzi, liepas, kļavas.

Lūdzu komisijas locekļus pieņemt galīgo lēmumu par 75 koku ciršanu Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, saistībā ar ietves un veloceliņa rekonstrukciju.

1.Konceptuāli atbalstīt SIA “IE.LA inženieri” izstrādāto projektu “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā”, kurā paredzēta 75 koku nociršana un 41 jauna koka stādīšana.

2.Rekomendēt projekta “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā” būvdarbu organizēšanas projektā noteikt konkrētus saglabājamo koku stumbru un sakņu aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā, kā arī koku vainagu kopšanu pirms būvdarbu uzsākšanas un to pabeigšanas.