Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 138 racionālu izmantošanu nākotnē, paredzot šo teritoriju gan dzīvojamajai apbūvei, gan publiskajai apbūvei, ir nepieciešams uzsākt zemesgabala plānojuma izstrādi, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Tāpēc ceturtdien, 12. martā Attīstības komiteja izskatīja un atbalstīja lēmumprojektu par lokālplānojuma zemesgabalam Klaipēdas ielā 138 izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

Šis lēmumprojektu vēl tiks izskatīts Domes sēdē.

Ar lokālplānojuma izstrādi un pieņemšanu paredzēts grozīt tagadējo atļauto zemesgabala Klaipedas ielā 138 izmantošanu pilsētas teritorijas plānojumā, radot priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai.

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu zemesgabala noteiktais (atļautais) izmantošanas veids ir Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija, Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija un Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorija.

Lokālplānojuma izstrāde un apstiprināšana Klaipēdas ielā 138 turpmāk pieļautu gan mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, gan arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi iedzīvotājiem nodrošinot rekreācijas iespējas savu mājokļu tuvumā.

"Daudzveidīgāks teritorijas atļautais izmantošanas mērķis dotu iespēju pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantot gan pašvaldības funkciju veikšanai, gan uzņēmējdarbībai. Pašvaldība aktīvi seko līdzi pēdējā laika tendencēm, kad pieaug pieprasījums pēc jauniem mājokļiem un mājokļu būvniecībai atbilstošām vietām pilsētas robežās," skaidro Būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs Arvīds Vitāls.

Lokālplānojuma grozījumi atbilst arī Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definētajiem uzdevumiem.

Pēc pānojuma grozījumiem Klaipēdas 138 būs gan Publiskās apbūves teritorija, gan Dzīvojamās apbūves teritorija.

Lokālplānojuma izstrādi finansēs pašvaldība.

Tiks rīkots publisks iepirkums lokālplānojuma izstrādei, kura laikā pašvaldība noskaidros precīza plānojuma izstrādes summu.

Pēc plānojuma 1. redakcijas izstrādes šā gada rudenī notiks publiskā apspriešana, bet lokālplānojuma izstrādi paredzēts pabeigt un apstiprināt  2021. gada sākumā.

Lokālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem".

Konsultācijas ar institūcijām un iedzīvotāju interešu pārstāvjiem notiks, pieprasot nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un pēc tam – atzinumus par izstrādāto plānojumu.