Lai sakārtotu jūras piekrastes aizsardzības un izmantošanas jautājumus, Saeima šonedēļ galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, nosakot jūras augstākās bangas robežu un buferjoslu.

Noteikts, ka jūras augstākās bangas robeža ir noteikta līnija, līdz kurai var notikt viļņu iedarbība uz jūras krasta reljefu. Šī līnija ir uzskatāma arī par jūras piekrastes joslas robežu.

Savukārt buferjosla ir 20 metru plata josla no jūras augstākās bangas robežas uz sauszemes pusi. Tā ir potenciālu reljefa izmaiņu zona, kas var tikt ietekmēta starp jūras augstākās bangas robežas aktualizācijas periodiem.

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jūras piekraste ir ļoti dinamiska zona, kas atrodas nepārtrauktā jaunveidošanās un noārdīšanas procesā. Laika gaitā mainoties procesiem dabā, krasta erozijas procesa rezultātā jūra virzījusies iekšzemes virzienā un dažviet noskalotas zemes, kas iepriekš piederēja privātpersonām.

Tāpēc arvien aktuālāka esot nepieciešamība precīzāk definēt atskaites punktu par to, kas pieder valstij jeb vietu, kur beidzas jūras piekraste un kuru sasniedz jūras augstākā banga, kā arī – kā tas ietekmē privātos īpašumus, kurus šīs krasta izmaiņas ir skārušas.

Tipiska, pēdējās desmitgadēs novēroto vētru laikā iespējamais krasta erozijas izplatības "dziļums" iekšzemē atklātas Baltijas jūras krastā var sasniegt 5–10 metrus, bet Rīgas līča krastā var sasniegt 2–7 metrus.

Likumā arī noteikts, ka pašvaldība, kas ir attiecīgo jūras piekrastes ūdeņu tiesiskais valdītājs, izsniedz atļauju tūrisma un rekreācijas vajadzībām paredzētām konkrētu, likumā noteiktu inženierbūvju būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos saskaņā ar būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, kā arī tādu konkrētu, likumā noteiktu inženierbūvju būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos, kuras ir saistītas ar sauszemi un veido tās turpinājumu.

Tāpat noteikts, ka valdība līdz 2023.gada 31.martam izdos kārtību, kādā izsniedzama, apturama vai anulējama atļauja vai licence atļaujas laukuma jūrā izmantošanai likumā paredzētajos gadījumos.