Lai veicinātu harmoniski attīstītu pilsētvidi, nodrošinot Liepājai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu, pašvaldība ir precizējusi un daļēji noteikusi jaunas reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas prasības publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu. 22. martā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Liepājā", informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole pilsētas teritorijā.

Līdz ar jauno saistošo noteikumu pieņemšanu (17. februāra Domes sēdē) spēku ir zaudējuši iepriekšējie (2013. gada 22. augusta) saistošie noteikumi "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā".

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Liepājas pilsētas būvvalde, to kontroli – būvvalde un Liepājas pilsētas Pašvaldības policija.

Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieejami portālā www.likumi.lv.

Kādas izmaiņas un precizējumi ir iekļauti jaunajos noteikumos?
• Precizēti terminu skaidrojumi:
    • Saistošie noteikumi (SN) ir papildināti ar definīciju, nosakot, kas ir pašreklāma – reklāma uz tīkla reklāmas objekta, kas informē par iespēju izvietot reklāmu konkrētajā vietā (SN 6.4.apakšpunkts).
    • Jaunajos SN vairs nav ietverti šādi terminu skaidrojumi – afiša, būvizkārtne, plakāts, vides objekts.
• Noteikts gājēju pārejas tuvumā (tuvāk par 20 m) izvietotās reklāmas apgaismojuma daudzums un vienlaicīgi gaismas krāsas temperatūras maksimums (SN 11.3.apakšpunkts).
• Precizēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.
• Detalizēti atrunātas reklāmas izvietošanas prasības Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un aizsargājamā apbūves teritorijā.
• Papildināts regulējums, paredzot, ka par grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta kultūras iestāžu repertuāra maiņa, ja reklāma atrodas uz kultūras iestādes ēkas fasādes vai pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem pilsētvidē, uz kura tiek izvietota šī informācija, un ir saņemta reklāmas objekta izvietošanas atļauja (SN 8.punkts).
• Precizēts un papildināts, kādu informāciju nepieciešams ietvert reklāmā, proti, uz reklāmas objekta (izņemot izkārtnes) izvieto bez īpašām optiskām palīgierīcēm saskatāmu marķējumu ar informāciju par tā īpašnieku (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskas personas uzvārds, tālruņa numurs) (SN 12.punkts).
• Papildināti un precizēti noteikumi par reklāmas izvietošanu baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldību iestāžu tuvumā, ja reklāma projicējas to teritorijā (SN 15.punkts).
• Ietverts aizliegums izvietot reklāmu uz žogiem aizsargājamās apbūves teritorijā (SN 18.7.apakšpunkts). Savukārt pārējā valstspilsētas teritorijā reklāmu uz žogiem var izvietot, ja tā atbilst SN 5.punkta prasībām, kas paredz, ka saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi.
• Noteikts, ka uz būvžogiem ir atļauta tikai ar būvdarbu veikšanu saistīta reklāma (SN 18.7.apakšpunkts).
• Līdz šim SN nebija ietverts regulējums par reklāmu izvietošana uz ēku stikla fasādēm. Jaunie SN papildināti ar regulējumu par reklāmu izvietošanas kārtību uz ēku stikla fasādēm (SN 23.punkts).
• Atviegloti nosacījumi par logu, skatlogu un durvju vērtņu stiklotās daļas aizlīmēšanu remonta, atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas laikā, paredzot, ka tos atļauts aizlīmēt ar reklāmu par veikalu, iestādi u.tml., kas attiecīgajās telpās tiks iekārtots pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas, uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegumu, šādas reklāmas izvietošanas termiņu var pagarināt vēl par trīs mēnešiem (SN 25.punkts).
• Iepriekš nebija obligāti, taču pēc jauno SN spēkā stāšanās kā obligāta paredzēta reklāmu vizuālās koncepcijas izstrādāšana gadījumos, ja pie būves ir izvietotas vai ir paredzēts izvietot vairāk nekā divas reklāmas. Pirms koncepcijas izstrādāšanas nepieciešams konsultēties ar būvvaldes galveno mākslinieku (SN 27.punkts).
• Iepriekš gadījumos, kad būvvalde pieprasīja izstrādāt reklāmu vizuālo koncepciju, tā izstrāde bija jāveic būves īpašniekam, taču šobrīd šis pienākums ir uzlikts reklāmas devējam vai izplatītājam (SN 27.punkts).
• Precizētas stiprinājumu prasības vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijā, proti, reklāmai jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem (SN 30.8.apakšpunkts).
• Papildināts regulējums attiecībā uz digitālo ekrānu izvietošanu:
    • Aizliegts azartspēļu organizēšanas vietā vai izklaides un pasākumu norises vietā, kurā notiek intīma rakstura izklaides, reklāmā izmantot digitālos ekrānus (14.7.apakšpunkts);
    • Vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijā aizliegts izvietot digitālos ekrānus uz būvēm. Aizliegums neattiecas uz sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēm, ja tas netraucē kultūrvēsturisko vērtību uztveri. Aizliegums neattiecas arī uz kultūras, sporta, izglītības, tūrisma un veselības pasākumu reklāmu (SN 30.10.apakšpunkts);
    • Vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijā aizliegts izvietot digitālos ekrānus ar piesaisti zemei, izņemot kultūras, sporta, izglītības, tūrisma un veselības pasākumu reklāmu (SN 35.punkts).
• Jaunie SN papildināti, paredzot aizliegumu izvietot izkārtni ar piesaisti zemei, ja izkārtnē norādītā saimnieciskā darbība vai sniegtais pakalpojums neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam vai tiek sniegts patvaļīgi uzbūvētā būvē (SN 36.punkts).
• Paredzēts, ka reklāmu vairs nedrīkst izvietot uz pilsētas sabiedriskā transporta (SN 38.punkts).
• Precizēti un papildināti nosacījumi patvaļīgas, bīstamas un vidi degradējošas reklāmas demontāžas procesam.
• SN 58.punkts paredz, ka reklāmas, kuru izvietojums ir pretrunā šo SN nosacījumiem, bet izvietotas līdz šo SN spēkā stāšanās dienai, var eksponēt līdz reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā divus gadus pēc SN spēkā stāšanās dienas.