Tie, kam ikdienas gaitas ved pa Brīvības ielu, noteikti pamanījuši, ka kādā ielas posmā tās malā vairs nav koku audzes, tās vietā tagad redzamas zaru un baļķu kaudzes.

Portāls saņēma lasītāju jautājumus par to, kas tad šajā vietā notiek un kādēļ koki izcirsti. Brīvības ielas malā, tur, kur iepriekš auga melnalkšņi, nu ir klajš lauks. Šāds skats paveras Brīvības ielā 185A, iepretim degvielas uzpildes stacijai "Latvijas nafta". Tā kā zeme šai vietā pieder pašvaldībai, griezāmies pie tās ar jautājumiem. Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls pastāstīja, ka tā tiešām ir pašvaldības zeme, bet šobrīd ir iznomāta LSEZ SIA "Scan-plast": "Uzņēmums ir izstrādājis šīs teritorijas labiekārtošanas projektu, kas akceptēts un kura īstenošanai izdota būvatļauja. Lai šo projektu varētu īstenot, ir jāveic aptuveni 0,35 ha lielas meža teritorijas atmežošana. Pagājušā gada novembrī atbilstoši normatīvo aktu prasībām Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde organizēja augošu koku cirsmas ar krāju 177 kubikmetri izsoli. Pamatā tur auga melnalkšņi".

Lēmums par koku izsoli pieņemts jau pagājušajā vasarā, un novembrī notikušajā izsolē par atmežošanu uzvarēja SIA "Manfreds pluss", atmežošanas cirsmu nosolot par 3396 eiro un šo naudu ieskaitot pašvaldības budžetā. "Meža zemes teritorijā veicamajiem darbiem, šajā gadījumā atmežošanai, netiek piemērota publiskas apspriešanas procedūra," uz jautājumu par to, vai nebija nepieciešama plašāka sabiedrības iesaistīšana, atbildēja Aigars Štāls.

Izsoles uzvarētājs pats brīvi rīkojas ar koksni. Kā noskaidroja portāls, šī koksne visdrīzāk varētu būt realizējama kā taras kluči, kuru cena, piemēram, Grobiņas uzņēmumā "Driāda Prim" ir no 50 līdz 54 eiro par kubikmetru.

Uzziņa
Liepājas pilsētas meža zemes aizņem 1368,9 ha (pēc VMD datiem), no kuriem mežaudzes veido  83%, pārējo aizņem purvi (4,7%), lauces  un  smiltāji (9,5%), pārplūstoši  klajumi  un infrastruktūras objekti (kopā nepilnus 3%). Privātajiem zemes īpašniekiem pieder 109,6 ha, bet 92% meža zemju teritorijas jeb 1259,3 ha pieder pašvaldībai.

Pilsētas mežu veido pieci atsevišķi mežu masīvi: Karostas mežs, Reiņu mežs, meži pie Liepājas reģionālās slimnīcas, dienvidrietumu un Zaļās birzes mežu masīvi. Pilsētai raksturīga liela meža augšanas apstākļu tipu dažādība, ko nosaka un ietekmē teritorijas ģeoloģiskie un hidroloģiskie  apstākļi. Salīdzinoši lielas platības aizņem slapjie meži, īpaši slapjais damaksnis (11% no visiem mežiem) un niedrājs (12% no mežiem).

(Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Liepājas pilsētas teritorijas plānojums, SIA "Grupa 93", 2011)