Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 27.janvāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem (izraksts no protokola).

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 5 papeļu nozāģēšanu Invalīdu ielā 5.
2.Par papelēm Lazaretes ielā 15A.
3.Par 22 nokaltušu koku nozāģēšanu Lībiešu ielā 3.
4.Par 11 papeļu nozāģēšanu pie Eduarda Tisē ielas 73 nama.
5.Par liepu apzāģēšanu Arnolda ielā.
6.Par bīstamām priedēm Jūrmalas parkā.
7.Par bīstamiem kokiem stadionos.
8.Par koka ciršanu Pasta ielā 26.
9.Par liepu apzāģēšanu Evalda Rimbenieka ielā.
10.Par koka apzāģēšanu Bārtas ielā 3.
11.Par kokiem zem elektrolīnijām.

1.#
Par 5 papeļu nozāģēšanu Invalīdu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 papeles, kas aug Invalīdu ielā 5 pie garāžu kooperatīva “Karostas bura” teritorijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Invalīdu ielā ir papeļu aleja un iedzīvotāji vēlas nocirst 5 papeles no šīs alejas. Šīs papeles nav kvalificējamas kā bīstamas. Šie koki ilgstoši nav kopti, nepieciešams izzāģēt bojātos un nokaltušos zarus.

1.Neatļaut organizēt 5 papeļu, kas aug pie īpašuma Invalīdu ielā 5, nociršanu.
2.Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos.

2.#
Par papelēm Lazaretes ielā 15A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Lazaretes ielā 15A. Novērtējot situāciju dabā, nav iespējams noteikt tieši kurus kokus plānots cirst.

Nepieciešama papildu informācija, kurā būtu precīzi norādīts, kurus un cik no zemesgabalā augošajiem kokiem nepieciešams likvidēt.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par koku ciršanu Lazaretes ielā 15A.
2.Lūgt precizēt informāciju par izcērtamiem kokiem, kas aug zemesgabalā Lazaretes ielā 15A, norādot izcērtamo koku daudzumu un stumbra diametrus vai plānu, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

3.#
Par 22 nokaltušu koku nozāģēšanu Lībiešu ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 22 nokaltušus kokus, kas atrodas Lībiešu ielā 3.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Lībiešu ielā 3 dārzkopības biedrības teritorijā atrodas 22 nokaltuši koki.
Atļaut organizēt 22 nokaltušu koku, kas atrodas Lībiešu ielā 3, nozāģēšanu.

4.#
Par 11 papeļu nozāģēšanu pie Eduarda Tisē ielas 73 nama
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 11 papeles, kas aug Eduarda Tisē ielā pie nama Nr.73. Nozāģēto 4 koku vietā paredzēts ierīkot atkritumu konteineru laukumu (20 m2), bet pārējā teritorijā iestādīt jaunus kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos izcirt gar brauktuvi augošo  papeļu rindu – 11 kokus. Šie koki nav kvalificējami kā bīstami. Nepieciešams sakopt to vainagus, izzāģējot kalstošos un bojātos zarus. Nav objektīva iemesla likvidēt visas 11 papeles. Jaunu koku stādīšana iespējama tikai pēc atbilstoši saskaņota projekta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI” 21.2. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība par 4 papeļu, kas aug Eduarda Tisē ielā, ciršanu ir (25+25+30+30):0,702804 x 0,8 x 1 x 2 x 0,8 x 0,5 = 100,17 + 21,04 (PVN 21%) = EUR 121,21 (LVL 85,18). Zaudējumu atlīdzība EUR 121,21 jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par 4 papeļu, kas aug Eduarda Tisē ielā pie nama Nr.73, ciršanu EUR 121,21.
2.Atļaut organizēt 4 papeļu, kas aug Eduarda Tisē ielā un traucē atkritumu konteineru laukuma izveidošanu, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šo koku ciršanu EUR 121,21.

5.#
Par liepu apzāģēšanu Arnolda ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepas, kas aug Arnolda ielā.

SIA “Komunālā pārvalde” plāno organizēt Arnolda ielas liepu apzāģēšanu līdz šā gada oktobrim.

Informēt, ka SIA “Komunālā pārvalde” šogad veiks liepu, kas aug Arnolda ielā, vainagu kopšanu.

6.#
Par bīstamām priedēm Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu novērtēt 3 potenciāli bīstamas priedes, kas aug Jūrmalas parkā.
Novērtējot situāciju, konstatēts, ka visas 3 priedes ir slīpas un draud izgāzties. Parkā atrodas arī bīstami sasvēries bērzs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamā objektā Jūrmalas parkā.

1.Noteikt publisko apspriešanu 3 potenciāli bīstamu priežu un bērza, kas aug Jūrmalas parkā, likvidēšanai no 3. februāra līdz 20. februārim.
2.Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājumu skatīt atkārtoti.

7.#
Par bīstamiem kokiem stadionos
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot vairākus bīstamus kokus, kas atrodas objektos Jūrmalas parks 3, Jūrmalas parks 4, Zvejnieku aleja 2 un Zemnieku iela 29 un izsniegt atļauju bīstamo koku likvidēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka:
1.Zvejnieku alejā 2 nepieciešanas nozāģēt 14 bebru apgrauztus kokus, kas aug gar ūdenskrātuvi un 2 izgāzušās papeles, kas atrodas Zvejnieku alejas pusē. Bebru apgrauztie koki apdraud virszemes gāzes vadu. Pārējiem teritorijā augošajiem kokiem nepieciešams organizēt nokaltušo zaru izzāģēšanu.

2.Zemnieku ielā 29 nepieciešams likvidēt 4 izgāzušos melnalkšņus un vienu koka stumbeni.

3.Jūrmalas parkā 3 lietderīgi nozāģēt iztrupējušu vītolu, kalstošu osi, slīpu papeli un 2 novecojušas zirgkastaņas. Vienai papelei nozāģējams zars, kas aug virs stadiona ēkas jumta. Pirms šo koku ciršanas rīkojama publiskā apspriešana.

4.Jūrmalas parkā 4 atrodas 20 kalstoši vītoli. Šo koku likvidēšanai rīkojama publiskā apspriešana.
1.Atļaut organizēt bīstamu koku zāģēšanu:
1.1.Zvejnieku alejā 2 nozāģēt 14 bebru apgrauztus kokus gar ūdenskrātuvi un 2 izgāzušās papeles;
1.2.Zemnieku ielā 29 nozāģēt 4 izgāzušos melnalkšņus un vienu stabotu, nokaltušu koku.
2.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanu Jūrmalas parkā 3 un Jūrmalas parkā 4 no 3. februāra līdz 20. februārim.
3.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

8.#
Par koka ciršanu Pasta ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug zemesgabalā Pasta ielā 26, jo koks traucē autostāvvietas izbūvei. Labiekārtojot šo teritoriju tikšot paredzēti apstādījumi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paredzēts nocirst osi ar stumbra diametru 52 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI” 21.2. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība par oša, kas aug zemesgabalā Pasta ielā 26, ciršanu ir  52 cm: 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 2 x 0,5 = 29,60 + 6,21 (PVN21%) = EUR 35,81 (LVL 25,17). Zaudējumu atlīdzība EUR 35,81 jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).                       
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību EUR 35,81 par oša, kas aug Pasta ielā 26, ciršanu.
2.Atļaut organizēt oša, kas aug Pasta ielā 26, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot EUR 35,81 zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu  saistībā ar oša ciršanu.                    

9.#
Par liepu apzāģēšanu Evalda Rimbenieka ielā

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot liepas, kas aug Evalda Rimbenieka ielā un sniegt ieteikumus šo koku kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Holandes liepu alejai nepieciešams veikt vainaga polardēšanu.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 17 Holandes liepu, kas aug Evalda Rimbenieka ielā, vainagu polardēšanu.

10. #
Par koka apzāģēšanu Bārtas ielā 3

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug Bārtas ielā 3. Iesniegumam pievienota šā nama dzīvokļu īpašnieku rakstiska piekrišana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa bijusi apzāģēta, šobrīd ataugušas atvases, kas traucē iedzīvotājiem. Kokam retināms vainags, izzāģējot vājākās atvases un atlikušo atvašu garums noīsināms par 1/3.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Bārtas ielā 3, vainaga apzāģēšanu.

11.#
Par kokiem zem elektrolīnijām.
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no AS “Latvijas elektriskie tīkli” par plānotajiem 110kV gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL) trašu tīrīšanu.

Lai nodrošinātu drošu EPL darbību nepieciešams izzāģēt:
-14.novembra bulvārī 7 slīpi augošus melnalkšņus;
-Brīvības ielā 2 vītolus, bērzu un melnalksni;
-Slimnīcas ielā 6 alkšņi un bērzs;
-Ziemupes ielā 2 bērzi.

Nepieciešama EPL traucējošo koku zaru apzāģēšana un ataugušo atvašu nozāģēšana Pulvera ielā, Brīvības ielā, 14.novembra bulvārī un Amatas ielā. Gada beigās plānots polerdēt zem EPL Ziemupes ielā augošos vītolu pudurus.

Lūdzu komisiju atbalstīt koku likvidāciju un zaru apzāģēšanu, lai nodrošinātu drošu EPL darbību.

Atļaut AS “Latvijas elektriskie tīkli” organizēt bīstamo koku ciršanu EPL trasēs saskaņā ar iesniegto pieprasījumu.