Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 11. oktobra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.  

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par kļavas nozāģēšanu Vites ielā 8.
2.Par nokaltušiem bērziem Pērkones ielā 32.
3.Par kļavas un liepas nozāģēšanu Bārtas ielā 3.
4.Par koka nozāģēšanu Ezera ielā 44.
5.Par kalstošas robīnijas nozāģēšanu Kandavas ielā 6.
6.Par papelēm pie Klaipēdas ielas 134.
7.Atkārtoti par vītoliem aiz Dunikas ielas 25 nama.
8.Par liepu ar trim stumbriem pie Cieceres ielas 39.
9.Par bīstamiem kokiem pii "Saulīte" Ganību ielā 122/128.
10.Par 2 koku apzāģēšanu Kungu ielas 24 paglamā.
11.Par bojātu vītolu Ezermalas ielā.
12.Par bīstamu koku Zemnieku ielā 24.
13.Par 2 ozolu nozāģēšanu Pampāļu ielā 9.
14.Par liepas apzāģēšanu Ventspils ielā 4.
15.Par vītolu pie Ventspils ielas 12A.
16.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Stārķu ielā 38.
17.Par papeli Siļķu ielā 29.
18.Par koku vainagu kopšanu pii "Sauleszaķis" O.Kalpaka ielā 58.
19.Par 2 bīstamiem kokiem Oskara Kalpaka ielā 47.
20.Par kokiem pie Oskara Kalpaka ielas 105.
21.Par kļavas apzāģēšanu Ostas ielā 4.
22.Par bīstamu koku Aldaru ielā 31/33.
23.Par papeles nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 8.
24.Par liepas apzāģēšanu Malkas ielā 1.
25.Par koka apzāģēšanu Avotu ielā 11.
26.Par liepu vainagu apzāģēšanu pie Eduarda Veidenbauma ielas 4A.
27.Par kokiem Sporta ielā 18.
28.Par bīstamu vītolu Zvejnieku alejā.
29.Par papeli pie Dzelzceļnieku ielas 9.
30.Par ozola apzāģēšanu Priekules ielā 7B.
31.Par kokiem Arnolda ielā.
32.Par 2 egļu nozāģēšanu Dienvidu kapsētā.
33.Atkārtoti par Pīlādžu ielu 31/33.
34.Atkārtoti par bērzu Lāčplēša ielu 39.
35.Atkārtoti par 2 papelēm Cieceres ielā 49.
36.Atkārtoti par kokiem Virssardzes ielā 11.


1.Par kļavas nozāģēšanu Vites ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Vites ielā 8, jo koks aug pārāk tuvu mājai un tā saknes, iespējams, izcilā pamatus, bet lapotne atrodas virs jumta. Koks traucē arī automašīnas iebraukšanai pagalmā un aug pārāk tuvu pārējiem kokiem.

Šo adresi komisija apsekoja 17.jūlijā (Protokols Nr.15) un atļāva sakopt vainagus 5 kļavām un nozāģēt nokaltušo lapegli. Veicot koku kopšanu, tika konstatēts, ka viens no kļavu pudurī augošajiem kokiem ir osis, kuru pārāk nomākušas kļavas. Osis bija sācis kalst un tāpēc komisija 7.augusta sēdē (Protokols Nr.17) nolēma izsniegt atļaušu šī oša nozāģēšanai.

Atkārtoti apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka divām kļavām un osim ir veikta vainagu kopšana un retināšana un nozāģēts starp kļavām ieaugušais kalstošais osis, ko arborists ieteica nozāģēt. Pēc retināšanas darbiem kokiem vainagi ir vienpusēji attīstīti uz kaimiņu teritoriju.

Nozāģējot vēl vienu kļavu, palielināsies atlikušo koku izgāšanās risks, jo līdz šim koki viens otram nodrošināja aizvēju.

Šī adrese atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības zonā (Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs Valsts aizsardzības Nr.7436) un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, kas nosaka, ja koki atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras piemineklis, pašvaldība atļauju izsniedz pēc Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas.

Lūgt Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par koku (divas kļavas un osis), kas aug Vites ielā 8, nozāģēšanu. Atkārtoti jautājumi izskatīt un lemt par zaudējumu atlīdzības piemērošanu pēc atzinuma saņemšanas.

2.Par nokaltušiem bērziem Pērkones ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi pi "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot nokaltušos kokus, kas atrodas zemesgabalā Pērkones ielā 32, Siguldas ielas pusē, jo saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka tie apdraud mājas un pa ielu braucošās automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģējami ir divi kalst sākuši bērzi, viens osis un piecas kļavas.

Atļaut Komunālajai pārvaldei organizēt divu kalstošu bērzu, viena oša un piecu kļavu, kas atrodas zemesgabalā Pērkones ielā 32, nozāģēšanu.

3.Par kļavas un liepas nozāģēšanu Bārtas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu un liepu, kas aug Bārtas ielā 3. Vēstulei pievienots šī nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur vairākums atbalsta šo koku nociršanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā aug galotņota liepa un slīpa kļava. Koki nepareizas kopšanas rezultātā ir uzskatāmi par ainaviski mazvērtīgiem un neperspektīviem.

Atļaut organizēt kļavas un liepas, kas aug zemesgabalā Bārtas ielā 3, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu.

4.Par koka nozāģēšanu Ezera ielā 44
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Ezera ielā 44, ļoti tuvu garāžām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie sienas ieaugusi neliela goba. Augot lielāka, tā bojās ēku. Zemesgabals pieder četriem īpašniekiem, līdz ar to šī koka nociršana jāsaskaņo ar pārējiem īpašniekiem.

Atļaut organizēt gobas, kas aug Ezera ielas 44 pagalmā (pie garāžu sienas), nozāģēšanu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu un pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par gobas nociršanu.

5.Par kalstošas robīnijas nozāģēšanu Kandavas ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Kandavas ielā 6, jo koka lielākā daļa ir nokaltusi un vējā nolauztie zari apdraud gājējus un ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama aug liela, gandrīz nokaltusi robīnija.

Atļaut organizēt robīnijas, kas aug Kandavas ielā 6, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī bīstamā koka likvidēšanu.

6.Par papelēm pie Klaipēdas ielas 134
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīts karstā telefona ziņojums, kurā lūgts apsekot bīstamos kokus – papeles, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 134, jo lielā vējā kokiem lūzt zari. Iedzīvotājs ar lūgumu apzāģēt šos kokus jau vērsies 2016.gada augustā un solīts kokus apzāģēt 2017.gada rudenī.

2016.gada 22.augustā (Protokols Nr.20) komisija apsekoja kokus, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 134 un lūdza Komunālo pārvaldi organizēt 3 papeļu, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 134, vainagu kopšanu 2017.gada rudens/ziemas periodā. Sakarā ar to, ka Vētru ielas rekonstrukcijas projekts paredz vienas papeles, kas aug uz Projektētās ielas 24 (kadastra Nr.17000430134), likvidēšanu, šī koka vainaga kopšana nav veikta, lai nesaimnieciski neizlietotu līdzekļus, kas paredzēti ielas koku kopšanai. Savukārt vēl divas papeles aug pietiekošā attālumā no mājas, pilsētas meža teritorijā.

Atkārtoti apsekojot minēto teritoriju, konstatēts, ka koki tiešus draudus ēkai Klaipēdas ielā 134 nerada un tūlītēja to apzāģēšana nav nepieciešama. Kokiem, kas atrodas mežu teritorijā, vainagu kopšana un veidošana netiek veikta. Mežā kokus nozāģē, ja tie draud izgāzties.
Papeļu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Klaipēdas ielā 134, steidzama apzāģēšana nav nepieciešama.

7.Atkārtoti par vītoliem aiz Dunikas ielas 25 nama
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Dunikas 25" iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju ziemā apzāģēt kokus, kas aug Dunikas ielā 25, ezera pusē, jo tie apdraud stāvvietā novietotās automašīnas. 2017.gada 14.septembra vētrā tika nolauzta daļa koka, kas uzkrita autostāvvietai un garāžu jumtam.

Komisija šos kokus ir apsekoja vairākkārt, 2015.gada 28.septembrī (sēdes protokols Nr.22) un 2016.gada 24.oktobrī (sēdes protokols Nr.26), un konstatēja, ka vītoliem ir ieteicama vainagu kopšana, bet tā nav iekļaujama prioritāri veicamo darbu sarakstā, jo koki aug ezermalā, kas ir dabas teritorija. Dabiskā vidē augošajiem kokiem neveic vainagu veidošanu. Iedzīvotājiem tika ieteikts veikt koku vainagu kopšanu par mājas apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem.

Apsekojot minēto teritoriju atkārtoti, konstatēts, ka vītoli aug dabas teritorijā, kur netiek veikta intensīva kopšana un apsaimniekošana, kā tas paredzēts parkos. Kokus nedrīkst izcirst, jo Liepājas ezers ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta.

Atkārtoti ieteikt dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Dunikas 25" izskatīt iespēju vītolu, kas aug pie nama Dunikas ielā 25, ezera pusē, vainagu kopšanu organizēt par saviem līdzekļiem un darbu veikšanai pieaicināt profesionālus koku kopējus. Kokus nedrīkst izcirst, jo Liepājas ezers ar tā piekrasti ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta.

8.Par liepu ar trim stumbriem pie Cieceres ielas 39
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi anonīma autora telefona zvanu, kurā lūgts apzāģēt lielu liepu, kura atrodas pie īpašuma Cieceres ielā 39, jo kokam ir trīs resni stumbri, kas var būt bīstami.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas malā aug liela liepa, kurai veicama vainaga sakopšana un retināšana, un zirgkastaņa, kurai arī ieteicams sakopt vainagu.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut liepas un zirgkastaņas, kas aug Cieceres ielā, iebrauktuvē pie īpašuma Nr.39, vainagu retināšanu un kopšanu 2017./2018.gadu rudens/ziemas darbu plānā.

9.Par bīstamiem kokiem pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" Ganību ielā 122/128
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamos un nokaltušos kokus, kas atrodas Ganību ielā 122/128. Divi nokaltuši bērzi, kas atrodas pie žoga Miera ielas pusē un Rāvas ielas pusē, viens nokaltis pīlādzis, kas atrodas Miera ielas pusē, daļēji nokaltis bērzs, kas atrodas Ganību ielas pusē un bērzs ar cauru vidu, kas atrodas Lauku ielas pusē, kā arī ozols ar cauru vidu pie sporta laukuma.

Apsekojot teritoriju, secināts, ka koki likvidējami, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Ieteicams bez iesniegumā minētajiem kokiem likvidēt arī vienu kalstošu pīlādzi Rāvas ielas pusē un divus kalstošus bērzus Miera ielas pusē (nokaltušas un nolūzušas galotnes).

Atļaut Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaciņa" organizēt sešu nokaltušu, kalstošu vai bojātu bērzu, divu nokaltušu pīlādžu un viena bīstama ozola, kas atrodas zemesgabalā Ganību ielā 122/128, nozāģēšanu.

10.Par 2 koku apzāģēšanu Kungu ielas 24 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divus vītolus, kas aug Kungu ielā 24, Kungu ielas radošā kvartāla pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoli ir nostaboti, līdz ar to nepieciešama regulāra vainagu apzāģēšana.

Atļaut SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" organizēt 2 vītolu, kas aug zemesgabalā Kungu ielā 24, vainaga apzāģēšanu (polardēšanu), darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

11.Par bojātu vītolu Ezermalas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu apsekot bojātu vītolu, kas aug Ezermalas ielā, pie iebrauktuves īpašumā Ezermalas iela 11A.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka vītolam ir nokaltusi un nolūzusi galotne un koks ir bīstams.

Atļaut organizēt bojātā vītola, kas atrodas Ezermalas ielā, pie iebrauktuves īpašumā Ezermalas iela 11A, nozāģēšanu.

12.Par bīstamu koku Zemnieku ielā 24
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Viršu nekustamie īpašumi" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamu koku, kas atrodas ļoti tuvu projektētajai degvielas uzpildes stacijas Zemnieku ielā 24 iebrauktuvei/izbrauktuvei, bet koka likvidācija nav paredzēta būvprojektā. Kokam ir plaisa stumbrā.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka izbūvētās iebrauktuves malā aug goba, kurai ir iesprādzis stumbrs un koks ir potenciāli bīstams.

Atļaut SIA "Viršu nekustamie īpašumi" organizēt bojātās gobas, kas aug zemesgabalā Zemnieku ielā 24, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

13.Par 2 ozolu nozāģēšanu Pampāļu ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt privātmājas teritorijā Pampāļu ielā 9 augošos ozolus, jo vienam kokam iesprādzis stumbrs un nokaltuši zari vainagā, otra vainags aug uz kaimiņu īpašuma pusi.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka ozoli iestādīti nelielā privātmājas dārzā un cieši viens otram līdzās. Šī teritorija nav piemērota liela auguma kokiem. Vienam ozolam ir sala radīta plaisa, kurā, visticamāk, attīstās trupe, kas traucē vainaga apgādi ar ūdeni un barības vielām, kā rezultātā ozolam kalst zari. Otram ozolam ir pārāk maz vietas, lai attīstītu stabilu vainagu.

Atļaut organizēt 2 ozolu, kas aug Pampāļu ielā 9, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu.

14.Par liepas apzāģēšanu Ventspils ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kura aug Ventspils ielā 4, jo koks aug tuvu saimniecības ēkām un draud izgāzties.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka cieši līdzās no zemes aug trīs liepu stumbri, kuriem saglabāts dabiski augošs vainags. Šādu koku nav ieteicams galotņot, bet, lai koku padarītu drošāku, var stumbrus stiprināt ar elastīgām drošības saitēm. Blakus liepai līdzīgā veidā stādīti trīs bērzi. Šie koki ir sasnieguši savu bioloģisko vecumu un uz stumbriem novērojamas koksnes atmiršanas vietas. Bērzus būtu ieteicams likvidēt, jo šie koki apdraud kaimiņu īpašuma drošību.

Atļaut organizēt liepas ar trim stumbriem, kas aug zemesgabalā Ventspils ielā 4, vainaga kopšanu un stumbru nostiprināšanu un ieteikt likvidēt trīsstumbru bērzu, kas aug Ventspils ielā 4. Darbu veikšanai pieaicināt arboristu.

15.Par vītolu pie Ventspils ielas 12A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt vecu vītolu, kas aug pie mājas Ventspils ielā 12A un traucē ielas pārredzamībai, izbraucot no šķērsielas. Vītols arī veicina ēkas sienu un žoga apsūnošanu.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka vītolam ir iztrupējis stumbrs, tas aug zem elektrības kabeļa un ieteicams nozāģēt.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 2018. gada ielas koku kopšanas plānā vītola, kas aug Ventspils ielā pie nama Nr.12A, zāģēšanu.

16.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Stārķu ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Stārķu ielā 38 īpašnieka iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Stārķu ielā 38, jo koks traucē žoga izbūvei un elektrības kabeļa ierakšanai. Elektrosadales skapis atrodas blakus zirgkastaņai.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa aug līdzīgi krūmam ar daudz stumbriem, divi stumbri ir atstatus. Visticamāk koks ieaudzis dabiskā veidā, vienā vietā izdīgstot vairākiem kastaņiem. Tā vainags un stumbrs ir kropli.

Atļaut nozāģēt ar vairākiem stumbriem augošo zirgkastaņu, kas atrodas Stārķu ielā 38, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

17.Par papeli Siļķu ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu apsekot papeli, kas aug SIA "Lattelecom" teritorijā Siļķu ielā 29, jo vējā kokam aplūzuši zari un saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka koks apdraud Jāņa Asara ielā esošos īpašumus.

Apsekojot papeli dabā, konstatēts, ka tā ir izaugusi ļoti liela un nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Lattelecom" organizēt papeles, kas aug zemesgabala Siļķu ielā 29, vainaga retināšanu un sakopšanu.

18.Par koku vainagu kopšanu pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" O.Kalpaka ielā 58
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokiem, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka iela 58, apakšējos zarus.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka steidzama vainaga kopšana un pacelšana nepieciešama liepai, kas aug pie pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" žoga, bet pārējiem kokiem veicama vainagu kopšana, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi.

Atļaut Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Sauleszaķis" organizēt vainagu pacelšanu un sakopšanu kokiem, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 58, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

19.Par 2 bīstamiem kokiem Oskara Kalpaka ielā 47
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot divus bīstamus kokus, kas aug Oskara Kalpaka ielā 47, jo kokiem nolūzuši zari un koki atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātīpašumā Oskara Kalpaka ielā 47, aiz žoga, aug divas lielas robīnijas, kurām nepieciešama vainagu kopšana, jo kokiem zari nozāģēti ielas pusē, lai tie netraucētu elektrības vadiem un laternai. Profesionāla vainagu kopšana robīnijām nav veikta. Lai saņemtu atļauju šo robīniju nociršanai, komisijā jāiesniedz abu zemesgabala īpašnieku piekrišana koku likvidēšanai.

Viena no robīnijām ir sasniegusi un pārsniedz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumā norādīto apkārtmēru 1,2 m, pirms šā koka ciršanas atļaujas izsniegšanas, pašvaldībai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Informēt, ka:
robīnijas aug privātīpašumā Oskara Kalpaka ielā 47, kas ir diviem īpašniekiem piederošs zemesgabals;

robīnijām, kas aug Oskara Kalpaka ielā 47, nepieciešama profesionāla vainagu sakopšana, lai novērstu zaru lūšanu;

lai saņemtu atļauju 2 robīniju, kas aug Oskara Kalpaka ielā 47, nozāģēšanai, komisijā jāiesniedz abu zemesgabala īpašnieku rakstiska piekrišana koku likvidēšanai.

20.Par kokiem pie Oskara Kalpaka ielas 105
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīta vēstule, kurā lūgts sakopt uz pašvaldības zemes augošos kokus, kas atrodas Oskara Kalpaka ielas 105 pagalmā, jo vējā vītoliem ir aplūzuši zari, kā arī apzāģēt ielas pusē augošo liepu rindu, jo koki izauguši augstāk par 5 stāvu. Norādīts, ka pilsētas centrā koki tiek apzāģēti regulāri, bet šeit tikai reizi 10 gados. Mājas ziemeļu pusē dzīvokļos ir tumšs un drēgns.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B aug vītoli, no kuriem divi ir galotņoti, bet septiņi stumbri saglabāti ar dabiski augošu vainagu, kuriem veikta vainagu kopšana un retināšana. Dabiski augošu koku galotņošana, atstājot tikai stumbeņus, ir koku bojāšana, taču iedzīvotāju bieži pieprasīts koku kopšanas veids, jo tiek uzskatīts, ka šāds koks ir drošāks. Taču, nozāģējot resnus zarus un galotni, veidojas rētas, kuras koks nespēj aizdziedēt un tajās attīstās koksnes trupe. Nozāģējot lielu daļu koka vainaga, atmirst arī saknes, jo tām nav jāapgādā lapotne ar ūdeni un minerālvielām. Atmirušās saknes trūdot koku padara nestabilu, bet vizuāli tas nav pamanāms. Tāpēc, ja jāizšķiras par koka galotņošanu, lai padarītu to drošāku, ieteicams koku likvidēt. Galotņoto koku turpmākā kopšana arī ir ļoti dārga, jo regulāri jāapzāģē un jāizzāģē ataugušās atvases.

Lūgt arborista atzinumu par vītolu, kas aug zemesgabalos Oskara Kalpaka ielā 105A un 105B, saglabāšanas, kopšanas vai likvidēšanas iespējām.

Liepām, kuras aug gar Oskara Kalpaka ielu šovasar ir veikta vainagu pacelšana, bet šo koku galotņošana nav plānota. Jāņem vērā, ka liepu rinda, kas aug O.Kalpaka ielā (maģistrālā iela ar intensīvu satiksmi), ir dabisks trokšņa slāpētājs un putekļu absorbētājs.

1.Lūgt kokkopju – arboristu atzinumu par vītoliem, kas aug zemesgabalos  Oskara Kalpaka iela 105A un Oskara Kalpaka iela 105B, vainagu sakopšanas, koku saglabāšanas iespējām vai nepieciešamību kokus likvidēt.

2.Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2019.gada ielu koku kopšanas plānā liepu rindas, kas aug Oskara Kalpaka ielā gar namu Nr. 105, vainagu retināšanu un sakopšanu.

21.Par kļavas apzāģēšanu Ostas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Ostas iela 4" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kļavu, kas aug Ostas ielā 4, jo koka zari bojā ēku un jumtu.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka kļavai veicama vainaga sakopšana, taču konstatēts arī, ka koka stumbrā ir dobumi, kuros attīstījusies trupe. Kļavas ir salīdzinoši nenoturīgas pret vēju un bieži lūzt, tāpēc ieteicams izskatīt iespēju šo koku nozāģēt. Savukārt osim, kas aug ielas pusē ir daudz nokaltušu zaru vainagā, kurus nepieciešams izzāģēt.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Ostas iela 4" organizēt kļavas un oša, kas aug Ostas ielā 4, vainaga sakopšanu un apzāģēšanu, darbu veikšanu uzticot kokkopim – arboristam, bet rekomendēt izskatīt iespēju kļavu nozāģēt.

22.Par bīstamu koku Aldaru ielā 31/33
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie nama Aldaru ielā 31/33, jo koks ir sācis kalst un iedzīvotāji baidās, ka koks var izgāzties.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka pie nama Aldaru ielā 31/33 aug neierasti liela auguma zeltlietus koks. Šobrīd, kad kokam nobirušas lapas, nevar konstatēt, vai koks ir nokaltis. Sažuvušās pākstis kokā saglabājas līdz pavasarim. Pie pamatnes saauguši kopā divu koku stumbri un uz viena no stumbriem ir mizas bojājumi, bet saauguma vietā aug sēnes, kas liecina, ka koks ir sācis trūdēt. Šī pazīme liecina, ka koks ir bīstams un jebkurā brīdī var izgāzties. Tā kā koks aug daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piederošajā zemesgabalā, koka ciršanas jāsaskaņo ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

Atļaut organizēt bīstamā zeltlietus, kas aug zemesgabalā Aldaru ielā 31/33, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par koka likvidēšanu.   Koka ciršanu saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

23.Par papeles nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Ģenerāļa Baloža ielā 8. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur papeles nozāģēšanu atbalsta 55% dzīvokļu īpašnieki.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai slīpi uz brauktuves pusi aug papele. Koks ir uzskatāms par potenciāli bīstamu.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 8, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

24.Par liepas apzāģēšanu Zāļu ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepu, kas aug Zāļu ielā 1, jo gājējiem traucē nolīkušie zari.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka liepai un zirgkastaņai, kas aug zemesgabalā Zāļu ielā 1, Malkas ielas pusē, nepieciešama vainagu sakopšana un  pacelšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

Lūgt zemesgabala Zāļu iela 1 īpašniekam organizēt liepas un zirgkastaņas, kas aug Zāļu ielā 1, vainaga pacelšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.
 
25.Par koka apzāģēšanu Avotu ielā 11

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Avotu ielas 11 pagalmā, jo tā zari bojā nojumi.

Apsekojot koku, konstatēts, ka liepai, kuras zari bojā automašīnām izbūvēto nojumi, veicama vainaga pacelšana un traucējošo zaru īsināšana. Ieteicams sakopt vainagu arī lielajai zirgkastaņai, kas aug pie žoga.

Atļaut organizēt liepas un zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Avotu ielā 11, vainaga pacelšanu un sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

26.Par liepu vainagu apzāģēšanu pie Eduarda Veidenbauma ielas 4A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgts apsekot un organizēt liepu, kas aug uz pašvaldībai piederošās zemes pie nama Eduarda Veidenbauma ielā 4A, vainagu apzāģēšanu, jo koki traucē gājējiem un bojā ēkas sienu.

Apsekojot minēto teritoriju, secināts, ka iekškvartāla ielas malā aug koku rinda, pārsvarā liepas, kurām ieteicams veikt vainagu kopšanu. Dažas liepas aug slīpi uz šķūņiem, bojājot tos. Šie koki jānozāģē. Likvidējams arī kalstošais pīlādzis.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2018./2019.gadu rudens/ziemas darbu plānā liepu, kas aug iekškvartāla (Siena iela) ielas malā (pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama E.Veidenbauma iela 4A), vainagu pacelšanu un sakopšanu, izvērtēt atsevišķu koku, kas bojā palīgēku, nozāģēšanu.

27.Par kokiem Sporta ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Kurzemes Mežsaimnieks" pārstāvja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt vienu liepu, divas zirgkastaņas un vienu kļavu, kas atrodas Sporta ielā 18, jo koki ir veci un pastāv risks, ka vētras laikā tie tiks nolauzti. Šajā īpašumā septembrī vētras laikā tika nolauzta viena liela liepa, jo stumbrā bija trupe.

Apsekojot minētos kokus, konstatēts, ka kokiem ilgstoši nav veikta vainagu kopšana, bet šie koki nav kvalificējami kā bīstami un likvidējami. Par bīstamu uzskatāms slīpi uz transformatora ēku augošais osis. Zemesgabala Sporta iela 20T īpašnieks ir AS "Latvenergo".

Jāņem vērā, ka teritorijai līdzās esošajai ūdenskrātuvē dzīvo bebrs, tāpēc jāveic koku stumbru aizsardzības pasākumi, lai novērstu iespēju, ka dzīvnieks kokus bojā vai nograuž.

1.Atļaut SIA "Kurzemes Mežsaimnieks" organizēt liepas, kļavas un divu zirgkastaņu, kas aug zemesgabalā Sporta ielā 18, vainagu kopšanu un koku stumbru aizsardzības pasākumus, lai novērstu iespēju, ka kokus sabojā bebrs, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

2.Informēt AS "Latvenergo", ka viņiem piederošajā zemesgabalā Sporta ielā 20T, Liepājā atrodas osis, kurš aug slīpi, draud izgāzties un apdraud transformātora ēku.

28.Par bīstamu vītolu Zvejnieku alejā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu apsekot aizlūzušu vītolu, kas atrodas Zvejnieku alejā.

Novērtējot situāciju dabā konstatēts, ka koka stumbrs ir iztrupējis, vēja ietekmē izveidojusies plaisa un nolūzis liels zars, tāpēc koku ieteicams nozāģēt. Šobrīd zem tā tiek novietotas automašīnas.

Komunālā pārvalde organizēs arī galotņoto vītolu pudura, kas aug uz paaugstinājumu pie nama Zvejnieku aleja 7, nozāģēšanu, saskaņā ar 2017.gada 20.marta sēdes protokolu Nr.7.

Atļaut Komunālajai pārvaldei organizēt bīstamā vītola un galotņotā vītolu pudura, kas aug Zvejnieku alejā pie īpašuma Nr.7, nozāģēšanu.

29.Par papeli pie Dzelzceļnieku ielas 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgts apsekot un sniegt atzinumu par papeli, kas aug pie iebrauktuves īpašumā Dzelzceļnieku ielā 9, jo kokam lūzt zari, kas apdraudot tramvaja līniju un iedzīvotājus. Iedzīvotāji ziņo, ka koks visu laiku sulo, izteiktāk pavasaros.

Novērtējot papeli, kas aug Dzelzceļnieka ielā 9, secināts, ka pirms vairākiem desmitiem gadu koks ir bijis galotņots, šobrīd ataugušas vairākas konkurējošās galotnes, kas ir nenoturīgas pret vēju un var nolūzt. Vietās, kur nozāģēti lieli zari, izveidojušās neaizdziedējamas rētas un attīstījusies trupe. Koku sulošana visu veģetācijas sezonu norāda uz to, ka stumbrs ir iztrupējis un pa vaļējām rētām un dobumiem kokā nokļūst lietus. Šādu koku ieteicams likvidēt.

Ieteikt organizēt bīstamās papeles, kas aug Dzelzceļnieku ielā 9, nozāģēšanu, koka nociršanu saskaņojot ar nama iedzīvotājiem.

30.Par ozola apzāģēšanu Priekules ielā 7B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt ozolu, kas aug Priekules ielā 7B, jo kokam nepieciešama vainaga veidošana un sauso zaru izzāģēšana.

Apsekojot adresi, konstatēts, ka privātmājas dārzā aug ozols, kuram ieteicama regulāra vainaga veidošana un retināšana, lai koks nenomāktu pārējos augus dārzā.

Atļaut organizēt ozola, kas aug zemesgabalā Priekules ielā 7B, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

31.Par kokiem Arnolda ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie nama Arnolda ielā 19, jo kokam nekopts vainags, kas īpaši slikti izskatās šobrīd, kad pie kaimiņa nama 2 koki ir apzāģēti. Norādīts, ka ir nesaprotami, kāpēc ielas koki netiek kopti visā ielā.

Apsekojot minēto ielas posmu, konstatēts, ka bez saskaņošanas ar pašvaldību pie nama Arnolda ielā 21 ir nostabotas 2 liepas. Pārējiem šajā ielā augošajiem kokiem vainagu kopšana plānota 2018.gadā, jo iepriekšējo reizi koku vainagu kopšana notikusi 2014.gadā.

Informēt, ka koku, kas aug Arnolda ielā vainagu kopšana plānota 2018.gadā, bet pie nama Arnolda ielā 21 ir veikta patvaļīga divu liepu apzāģēšana.

32.Par 2 egļu nozāģēšanu Dienvidu kapsētā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divas egles, kuras aug Dienvidu kapsētā, Klaipēdas ielā 150, jo koki aug vietā, kur paredzēts uzstādīt kapa apmales.

Atgādinu, ka par Liepājas kapsētu apsaimniekošanu atbildīga ir PI "Kapsētu pārvalde" un koki, kas aug kapu teritorijā, atrodas pārvaldes bilancē, līdz ar to koku ciršanas atļauju var pieprasīt un saņemt pārvalde.

1.Informēt, ka saistībā ar kapuvietas labiekārtošanu un koku ciršanu jāvēršas PI "Kapsētu pārvalde", kura organizē kapsētu apsaimniekošanu un ir tiesīga saņemt koku ciršanas atļauju, ja koku ciršana nepieciešama saistībā ar kapu apsaimniekošanu un labiekārtošanu.
2.Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā PI "Kapsētu pārvalde" pārsūtīt saņemto iesniegumu.

33.Atkārtoti par Pīlādžu ielu 31/33
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu un apzāģēt zirgkastaņu, kas aug Pīlādžu ielā 31/33. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur liepas nozāģēšanu atbalsta 93% dzīvokļu īpašnieku.

2017.gada 5.septembrī (sēdes protokols Nr.19) komisija ieteica Pīlādžu ielas 31 pagalmā nozāģēt vienu slīpi augošu liepu un apzāģēt vainagu zirgkastaņai.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Pīlādža ielā 31, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu, bet zirgkastaņai veikt vainaga kopšanu un apzāģēšanu.

34.Atkārtoti par bērzu Lāčplēša ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par bērzu, kas aug Lāčplēša ielas 39 pagalmā.

Atzinumā norādīts, ka bērza, kas aug Lāčplēša ielā 39 nozāģēšana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr ņemot vērā koka ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koka nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā pilsētā, pirms lēmuma pieņemšanas konsultēties ar kokkopi – arboristu.

Kā noskaidrots Latvijas kokkopju – arboristu biedrībā, sertificētu arboristu skaits, kuriem ir tiesības sniegt atzinumu par koka stāvokli ir ierobežots. Viņiem jābūt speciālam koku novērtētāja sertifikātam vai Eiropas koku strādnieka (ETW) sertifikātam. Pārējie kokkopji var sniegt konsultācijas par koka kopšanu, nevis veikt novērtēšanu. Līdz ar to DAP izvirzītā prasības ievērošana ir apgrūtināta un nav iespējams iekļauties noteiktajos jautājuma izskatīšanas termiņos.

Lūgt arborista – kokkopja V.Bitenieka novērtējumu par bērzu, kas aug Lāčplēša ielā 39, un galīgo lēmumu pieņemt pēc koka novērtējuma saņemšanas.

35.Atkārtoti par 2 papelēm Cieceres ielā 49
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par 2 papelēm, kas aug Cieceres ielā 49.

Atzinumā norādīts, ka divu papeļu nociršana nekustamajā īpašumā Cieceres ielā 49, Liepājā, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr ņemot vērā koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā pilsētā, pirms lēmuma pieņemšanas konsultēties ar kokkopi – arboristu.

Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, DAP izvirzītā prasība apgrūtina jautājuma izskatīšanu un pārvaldes sniegtais atzinums uzskatāms kā formāls.

Lūgt arborista – kokkopja V.Bitenieka novērtējumu par 2 papelēm, kas aug Cieceres ielā 49 un galīgo lēmumu pieņemt pēc novērtējuma saņemšanas.

36.Atkārtoti par kokiem Virssardzes ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi no SIA "JM Properties" pieprasīto informāciju par izcērtamiem kokiem un paredzētajiem apstādījumiem saistībā ar SIA "JM Properties" ražošanas ēkas būvniecību Virssardzes ielā 11.

2017.gada 5.septembrī (sēdes protokols Nr.19) komisija nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par 245 koku, kas paredzēta būvobjekta "SIA "J M Propertijs" ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11 (kadastra apzīmējumi Nr.17000020124, Nr.17000020445, Nr.17000020126, Nr.17000020446 un Nr.17000020596)" skicē, ciršanu līdz tiks precizēts izcērtamo koku skaits pa sugām, to stumbru diametrs un kompensējošo stādījumu apmērs.

Komisijai ir iesniegts nocērtamo koku inventarizācijas plāns un teritorijas apzaļumošanas un labiekārtojuma plāns ar kokaugu specifikāciju.

Saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem zemesgabalā Virssardzes ielā 11 nepieciešams likvidēt 288 kokus, no tiem 8 koki ar stumbru diametru līdz 12 cm ( no tiem 3 skābarži, 3 bērzi, 1 lauku kļava un 1 priede). Vēl likvidēt nepieciešams 54 bērzus, 86 priedes, 99 melnalkšņus, 32 baltalkšņus, 8 apses, 2 papeles, 2 kļavas un 1 blīgznu. Šo koku stumbru diametri ir no 14 cm līdz 72 cm.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punkts nosaka, ja koks sasniedzis un pārsniedz šo noteikumu 1 pielikumā minētos apkārtmērus, atļauju koku ciršanai pašvaldība izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas. Šajā teritorijā aug un likvidēt plānots 17 priedes un 25 melnalkšņus, kuru stumbru apkārtmērs sasniedzis un pārsniedz 1,5 m, mērot 1,3 m augstumā no zemes. Līdz ar to, pirms akceptēt šo 40 koku likvidāciju, nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Iesniegtais projekts paredz vairāk nekā 550 jaunu koku un krūmu stādījumus: 10 parastās kļavas, šķirne ‘Globosum’, 14 parastās kļavas, šķirne ‘Royal Red’, 2 ošlapu kļavas, šķirne ‘Flamingo’, 9 sarkanos ozolus, 10 sarkanos ozolus, šķirne ‘Aurea’ un 12 daiļos pīlādžus (Sorbus decora). Paredzēti arī skujkoki: 14 parastās egles, šķirne ‘Ohlendorffii’, 10 Ķīnas skarbegles, 10 Engelmaņa egles, 14 asās jeb sudrabegles, 76 Eiropas ciedru priedes, 46 Maķedonijas priedes, 33 kalnu priedes, no kurām 18 šķirni ‘Winter Gold’ un 21 tūja. Dekoratīvo krūmu sortimentā paredzēts stādīt 82 Tunberga un parastās bārbeles, 14 parastos ligustrus, šķirni ‘Aureum’ un 25 viršus, bet klājenisko skujeņu sortimentā plānoti – 95 klājeniskie kadiķi (šķirnes ‘Andorra Compacta’, ‘Blue Moon’ un ‘Golden Carpet’), 45 Ficera kadiķus, šķirni ‘Gold Star’, 30 Kazaku kadiķus, šķirni ‘Blue Danube’ un 25 parastos kadiķus, šķirni ‘Repanda’. Plānotos apstādījumus iesakām saskaņot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 17 priedēm un 23 melnalkšņiem, kas aug zemesgabalā Virssardzes ielā 11, jo šo koku stumbru apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, pārsniedz 1,5 m un galīgo lēmumu pieņemt pēc atzinuma saņemšanas.