Irliepaja.lv lasītājs pēc svētdienas pastaigas atsūtījis dažas bildes ar izcirstiem kokiem starp topošo Vētru ielu un tā saukto "Pakaviņu" pie Pērkones kanāla.

Lasītājs jautā, "vai tiešām ir jāizcērt slaidas, veselas priedes, kas iezīmētas ar sarkanu svītru, bet krūmi jāatstāj?"

Arī portāls vēlējās noskaidrot, kas par to zināms domes Apstādījumu uzraudzības komisijai (AUK) un vai kāds arī pakontrolē, kas tiek cirsts un cik daudz?

No domes saņēmām atbildi, ka "AUK izsniedz atļaujas koku ciršanai tikai ārpus mežu teritorijas. Minētā teritorija klasificējama kā mežs, līdz ar to procesus šajā teritorijā uzrauga pilsētas mežu inženieris, kurš ir atzīmējis cērtamos kokus un arī veic kontroli un uzraudzību, kā šis darbs tiek izpildīts".

Sazinoties ar mežu inženieri Aigaru Gāliņu, portāls noskaidroja, ka nav pamata satraukumam par slaidajām priedēm, kas iezīmētas ar horizontālu sarkanu svītru. Pēc Gāliņa sacītā, šādi apzīmēta cirsmas robeža, nevis cērtamie koki.

Savukārt, kas attiecas uz topošo Vētru ielu, tad pēc domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sniegtās informācijas, SIA "CTB", kas veic šos darbus, turpinās to darīt pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tiklīdz laika apstākļi būs šiem darbiem piemēroti.

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls par meža ciršanu sniedza izsmeļošāku atbildi:

"Klaipēdas ielā 138 (abās pusēs tā sauktajam "Pakaviņam" pie pilsētas dienvidu robežas), kur daļu no visa zemes gabala aizņem pašvaldības mežs, notiek kopšanas un sanitārā cirte ar krāju 368,69 kubikmetri.

Darbus veic SIA "Meža resursu serviss", kas cirsmas izstrādes tiesības ieguva atklātā izsolē, ko saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un citiem normatīvajiem aktiem janvārī rīkoja pašvaldība.

Cirsma tika izsolīta par 6717,02 eiro (sākotnējā cena bija 3717,02 eiro), darbi uzsākti 10. februārī un turpināsies līdz maija sākumam.

Kopšanas un sanitārā cirte notiek vairākos atsevišķos meža nogabalos, kuru kopējā platība ir 5,05 ha. Pamatā tiek izcirsti bojātie, noēnotie, izgāztie, nolauztie, slimie, kroplīgie koki – galvenokārt papeles un bērzi, kas nav raksturīgas sugas Baltijas jūras piekrastes mežam.

Atsevišķos nogabalos šeit tiek koptas arī priežu mežaudzes. Tās tiek retinātas, lai palikušajiem kokiem un zemsedzei būtu vairāk gaismas un veidotos spēcīgs un veselīgs pieaugums.

Otru cirsmu veido 1,92 ha liels nogabals, kurā tiek veikta tikai kopšanas cirte. Šajā nogabalā aug liepas, bet tiek izcirsti bojātie, noēnotie, izgāztie, nolauztie un kroplīgie koki: papeles, bērzi, blīgznas un melnalkšņi.

Darbi abos nogabalos notiek saskaņā ar cirsmu novērtējumu, kurā ir fiksēts gan izkopjamo koku daudzums pa sugām, gan iegūstamās lietkoksnes un malkas apjoms. Saskaņā ar cirsmas pirkuma līgumu izstrādes tiesību ieguvējs kļūst par iegūto kokmateriālu īpašnieku.

Konkrēto koku ciršanai šajā teritorijā ir saņemts Valsts meža dienesta apliecinājums, kā arī biotopu ekspertes Ingas Straupes atzinums par piekrastes, zālāju, meža biotopiem un vaskulārajām sugām.

Šajā teritorijā ir konstatēts ES prioritāri aizsargājams biotops – "ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas" un "aizsargājamais biotops mežainas piejūras kāpas".

Biotopu ekspertes atzinumā ir sniegti ieteikumi pašvaldībai piederošā meža kopšanai.

Kopšana šeit ir kritiski nepieciešama, jo nekas nav darīts vairākus gadu desmitus. Te saaugušas novecojušas papeles un krūmi, kas degradē piejūras mežu un minētos biotopus. Daudzi lapu koki ir pārauguši, izgāzušies, aplūzuši un iekārušies citu koku lapotnē, un var kuru katru mirkli gāzties, kā arī traucē priežu augšanai. Šajā mežā brīvo laiku pavada daudz liepājnieku.

No 25 ha lielās zemes gabala platības Klaipēdas ielā 138 mežs aizņem aptuveni 7 ha. Kempinga attīstībai šobrīd iznomātajā aptuveni pushektāru lielajā zemes gabalā pie Vētru ielas vērtīgie biotopi nav konstatēti.

Tātad pārējā teritorija šobrīd tiek sakārtota, lai nodrošinātu cilvēkiem drošu un patīkamu uzturēšanos dabā.

Meža kopšanu kontrolē Komunālās pārvaldes mežu inženieris Aigars Gāliņš. Viņa darbu savukārt uzrauga Valsts mežu dienests."