Turpinot pētīt dažu uzņēmuma "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) apsaimniekoto māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu neveiksmīgās norises iemeslus, portāls irliepaja.lv aicināja atbildēt uz jautājumiem AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum" energoefektivitātes programmu departamenta vadītāju Ievu Vērzemnieci.
 
Vai iepirkuma dokumentos iekļautās prasības var pilnībā pasargāt iedzīvotājus un namu pārvaldniekus no būvdarbu veicēja negodprātīgas rīcības un saistību neizpildes?
Daudzdzīvokļu māju renovācijas programma veidota tā, lai iedzīvotāji visā procesa laikā būtu maksimāli labi pasargāti. Šīs rūpes izpaužas gan stingros kritērijos, kas tiek izvirzīti darbu veicējiem ikvienā solī, tai skaitā iepirkumos, gan apdrošinot darbu izpildi. Proti, katra māja tiek apdrošināta pret nepabeigtiem būvdarbiem. Šī apdrošināšana ir mērķēta tieši uz šādām situācijām, kad kādu iemeslu dēļ būvdarbi netiek pabeigti un tiek meklēts jauns būvnieks, un apdrošināšana nosedz iespējamo projekta sadārdzinājumu. Apdrošināšana ir 10% apjomā no visas būvdarbu summas, un tiek apdrošināta katra būvnieka izpilde.


Tāpat tiek apdrošināta arī izpildīto darbu kvalitāte. Taču diemžēl gadās situācijas, kad mājas atjaunošanas procesa laikā, kas dažkārt ir ilgāks par gadu, būvnieka situācija mainās –


ja būvnieka izvēles laikā tā veikstpēja bija laba, tad vēlāk tā finansiālā veselība kādu iemeslu dēļ pasliktinās.

Vai finanšu institūcija "Altum" daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmas ietvaros ir bijuši gadījumi, kuros iedzīvotāju un namu pārvaldnieka izvēlētais būvdarbu veicējs neizpilda savas saistības pilnībā vai kādā daļā? Cik tādu gadījumu šīs programmas ietvaros līdz šim ir bijis?
Šādu gadījumu ir maz, tā noteikti ir mazākā daļa no realizētajiem būvniecības projektiem uz šo brīdi, un katrs no tiem tiek risināts individuāli. Kā jau iepriekš minēju, programmā šādas situācijas ir paredzētas un līgumos ir iestrādāti mehānismi, lai iedzīvotāji būtu pasargāti.


Vai finanšu institūcija "Altum" ir informēta par to, ka būvdarbu veicējs SIA "Ekovalis Latvija" nav izpildījis savas saistības un pabeidzis uzdotos darbus vairākos objektos Liepājā?
Esam labi informēti par situāciju, kādā nonākuši atsevišķu māju iedzīvotāji Liepājā, un


labi apzināmies, ka šī situācija iedzīvotājiem ir ļoti nepatīkama.

Vienlaikus, kā jau minēju, iedzīvotāji šādā situācijā ir pasargāti, un "Altum" grants jeb dāvinājums par mājas atjaunošanu netiks zaudēts.  Mēs cieši sadarbojamies ar "Liepājas namu apsaimniekotāju", kas ir ļoti pieredzējis apsaimniekotājs ar ļoti daudz sekmīgi īstenotiem siltināšanas projektiem.


Kādu informāciju šādos līguma neizpildes gadījumos pieprasa finanšu institūcija "Altum"? Vai SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" ir sniedzis visu pieprasīto informāciju un sadarbojies ar "Altum"?
Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā un pieprasītā informācija. Apzināmies, ka situācija ar būvdarbiem ir nepatīkama un faktiski būvdarbu periods ievelkas. Tomēr pats svarīgākais ir, lai beigās darbi tiktu paveikti, tas būtu izdarīts kvalitatīvi un rezultāts sasniegtu gaidītos patīkamos ieguvumus, kas būs baudāmi vēl vairākus desmitus gadu pēc tam.


Vai SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" varēja izvēlēties arī citu ceļu un neizbeigt līgumus ar SIA "Ekovalis Latvija"?
Noslēgtais būvdarbu līgums nosaka termiņus darba izpildei un


šajā gadījumā līguma laušana, mūsu skatījumā, ir saimnieciska rīcība.

Kā šādā gadījumā turpmāk ir jārīkojas iedzīvotājiem un namu pārvaldniekam? Vai SIA "Ekovalis Latvija" saistību neizpilde var izraisīt iedzīvotājiem nelabvēlīgas finansiālas sekas?
Kā jau iepriekš uzsvēru, šādiem gadījumiem ir paredzēts apdrošināšanas mehānisms, kā arī iedzīvotāji grantu jeb dāvinājumu par mājas atjaunošanas nezaudēs. Šobrīd svarīgākais ir nodrošināt, lai darbi tiktu pabeigti un tas tiktu izdarīts kvalitatīvi.  


Kādi būtu jūsu ieteikumi namu iedzīvotājiem un namu pārvaldniekiem, lai turpmāk nenonāktu līdzīgā situācijā?
Noteikti arī turpmāk būvnieka izvēlē ir jāpievērš uzmanība tā pieredzei un finansiālā stāvokļa stabilitātei, tāpat ļoti būtisks faktors ir zinoša un profesionāla projektu vadītāja vai pilnvarotās personas esamība projektā. Ir būtiski būt reāliem attiecībā uz būvdarbu termiņu noteikšanu, jo, kā rāda pieredze, būvdarbu izpildē bieži rodas atkāpes termiņos dažādu iemeslu dēļ. Šie noteikti ir priekšnoteikumi veiksmīga projekta realizācijai, taču, ja tomēr rodas situācijas, ar kurām iedzīvotāji vai pilnvarotās personas nav apmierināti, aicinām konsultēties ar "Altum", kā arī sekot līdzi noslēgtā līguma nosacījumiem, kas bieži vien jau ir noteikuši iespējamās rīcības šādās situācijās.