Ir stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas aktualizē Liepājas pašvaldības būvniecības nodevu sarakstu atbilstoši esošajai būvniecības likumdošanai. Liepājas pilsētas būvvaldes sagatavotos saistošos noteikumus Liepājas domes deputāti apstiprināja 15.septembra sēdē un pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma tie stājušies spēkā 22.septembrī, informē Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ņemot vērā vairākas būtiskas izmaiņas būvniecības nozares regulējošajos normatīvajos aktos, Liepājas pilsētas būvvaldes speciālisti precizējuši un papildinājuši saistošos noteikumus par būvniecības nodevu piemērošanas kārtību Liepājas pašvaldībā.

"Pēdējos divos gados veikti virkne būtisku grozījumu būvniecības nozares likumdošanā, tādēļ būvvalde pārskatījusi pirms teju sešiem gadiem apstiprinātos saistošos noteikumus. Lai nodevu saraksts būtu atbilstošs esošajam regulējumam, izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts. Tas nozīmē, ka turpmāk būvniecības darbu veicējiem būs vieglāk orientēties nodevu sarakstā, jo tas būs šim brīdim atbilstošs un detalizēti uzskaitīts pēc būvniecības dokumentācijas veidiem. Tāpat būtiski pieminēt, ka nodevu likmes un maksāšanas kārtība netiek mainīta, kā arī tiek saglabāta atvieglojumu piešķiršanas kārtība," norāda Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls.

Ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā"  precizēts būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēka dzīvību, veselību un vidi. Sarakstā ietverts tāds būvniecības veids kā "vienkāršotā pārbūve", savukārt būvniecības veids "fasāžu vienkāršotā atjaunošana" (tajā skaitā fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa u. c.) aizvietots ar būvniecības veidu "atjaunošana", kuras ietvaros paplašināts iespējamo būvdarbu klāsts.

Tāpat no 2022.gada 1. marta veikti grozījumi būvniecības likumdošanā, kas vairs neparedz būvniecības ieceres iesnieguma veidu – "apliecinājuma karte" un tā no nodevu saraksta ir dzēsta. Savukārt jaunais dokumentācijas veids "paziņojums par būvniecību" ar būvvaldi nav jāskaņo, attiecīgi par to netiek piemērota nodeva.

Kopumā sarakstā par būvniecības nodevām apkopoti aptuveni 50 būvniecības veidi, tie precizēti, iedalīti grupās, neaktuālie procesi dzēsti, kas ļauj vieglāk pārskatīt būvniecības dokumentāciju veidus un atbilstošo nodevas apmēru. Ņemot vērā attiecīgā būvniecības procesa sarežģītību – vienkāršākiem procesiem noteiktas zemākas nodevas likmes, sarežģītākiem attiecīgi likmi kāpinot.

Saistībā ar to, ka Liepājas pašvaldībai viena no prioritātēm ir vēsturisko ēku saglabāšana un atjaunošana, lai atbalstītu seno namu īpašniekus, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurācijas darbiem būvnodeva netiek piemērota. Tāpat no nodevas atbrīvotas personas ar I vai II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (piemēram, dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas).

Skatīt saistošos noteikumus un jauno būvniecības nodevu sarakstu: https://likumi.lv/ta/id/335700-par-liepajas-valstspilsetas-pasvaldibas-nodevu-par-buvatlaujas-izdosanu-vai-buvniecibas-ieceres-akceptu-izdarot-atzimi-paskaidrojuma

Jebkuru jautājumu gadījumā par būvniecības procesu aicinām rakstīt uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 63 404 725.