Liepājas pašvaldība arī šogad nodrošina atbalstu pirmklasnieku vecākiem bērnu skolas gaitu uzsākšanai, piešķirot svētku pabalstu 30 eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu vecāki varēs saņemt pēc 1. septembra. 


Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī sāks mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, varēs saņemt atbalstu 30 eiro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas, netiek vērtēts arī materiālais stāvoklis – to varēs saņemt visi 1. klašu audzēkņu vecāki.

Iesnieguma veidlapu varēs saņemt un aizpildīt izglītības iestādē, bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē 1. septembrī. Pabalsts tiks ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā. Tāpēc pirmklasnieku vecāki aicināti pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai skolā varētu noformēt iesniegumu pabalsta saņemšanai.

Līdz 30. septembrim skolēnu vecāki no daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā arī svētku pabalstam akcijā " Skolas soma" – 20 eiro mācību līdzekļu iegādei par katru skolēnu var saņemt: visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (sākot no trīs bērniem un neatkarīgi no materiālās situācijas); ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus; ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā; ģimenes, kurām laika posmā no 2020. gada 1.jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās aug skolas vecuma bērni.

Lai saņemtu šo pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums, ierodoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kabinetā). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: socialais.dienests@liepaja.lv vai pa pastu. Veidlapas pieejamas ŠEIT.

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā saistībā ar svētku pabalstiem skolēniem iespējams zvanīt un saņemt informāciju pa tālr. 63489674.


Svētku pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" un pirmklasnieku pabalstiem no pašvaldības budžeta šogad piešķirti 64 000 eiro.