Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai, 16. septembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē tika apstiprinātas prioritārās specialitātes, kuru studenti varēs pieteikties pašvaldības stipendiju programmā, saņemot finansiālu atbalstu mācību laikā, informē dome.

Kā 2021./2022. mācību gadā prioritāri atbalstāmās specialitātes noteiktas: ārsts (5 vietas), pirmsskolas izglītības skolotājs (4 vietas), zobārsts, psihiatrs, psihologs, sporta ārsts un sociālais darbinieks.

Pieteikšanos konkursā uz Liepājas pašvaldības stipendiju 2021./2022. mācību gadam plānots izsludināt 1. oktobrī, par ko sekos plašāka informācija.

Tāpat domes sēdē tika pieņemti arī grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu", kas turpmāk nosaka fiksētu ikmēneša stipendijas apmēru. Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro, maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās stipendija tiek izmaksāta 9 mēnešus, rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Ja stipendiju vietu skaits kādā no atbalstāmajām specialitātēm netiks aizpildīts, tad stipendiju plānotā budžeta ietvaros varēs piešķirt citām atbalstāmajām specialitātēm, prioritāri atbalstot to, kurai noteikts augstākais maksimālais atbalstāmo stipendiātu skaits.

Liepājas pašvaldība prioritārās specialitātes nosaka reizi gadā. Šim mērķim pašvaldības budžetā ieplānoti 160 000 eiro.

Plašāka informācija par nosacījumiem dalībai stipendiju programmā skatāma pašvaldības tīmekļvietnē.