Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien, 1.decembrī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 9.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēde, 01.12.2016. pulksten 9.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība.

1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana".

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra nolikumā Nr.5 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Kapsētu pārvalde" nolikums".

3. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.
4.  Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu.

5. Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā".

6. Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā".

7. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu.

8. Par zemesgabala Brīvības ielā 180 iznomāšanu.

9. Par zemesgabalu Lībiešu ielā 2/6 un Laboratorijas ielā 13 daļu iznomāšanu.

10. Par zemesgabala, Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 10. decembra lēmumā Nr.568 "Par zemesgabalu Lībiešu ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6 daļu iznomāšanu".

12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu".

13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013. gada 12. decembra lēmumā Nr.456 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu".

14. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās finanšu komitejas sēde, 1.12.2016. pulksten 14, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība, darba kārtība.

1. Par projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā".

2. Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā".

3. Par projektu "Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā".

4. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.

5. Par saistošo noteikumu "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem" apstiprināšanu.

6. Par saistošo noteikumu "Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai" apstiprināšanu.

7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pabalstu pārtikas iegādei".

8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā".

9. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.
10. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2016. gadam".

12. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017. gadam.

13. Par īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 4 nodošanu lietošanā.

14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011. gada 24. novembra lēmumā Nr.384 "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".

15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.51 "Par neapdzīvojamo telpu ēkā Stendera 5 nodošanu lietošanā".

16. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20–35 atsavināšanu.
17. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 75–73 nosacīto cenu.
18. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 9–34 nosacīto cenu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 43–1 nosacīto cenu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 4B–59 nosacīto cenu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–1 nosacīto cenu.
22. Par kopīpašuma domājamo daļu izsoli 1905.gada ielā 24.
23. Par dzīvokļa īpašuma Cenkones ielā 10A–7 izsoli.
24. Par dzīvokļa īpašuma Jaunā ielā 11–1 izsoli.
25. Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–13 izsoli.
26. Par dzīvokļa īpašuma Ķēžu ielā 6–15 izsoli.
27. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 izsoli.
28. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 izsoli.
29. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 izsoli.
30. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 izsoli.
31. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 izsoli.
32. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10 izsoli.
33. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 izsoli.

34. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.