Lai sniegtu lielāku atbalstu pilngadību sasniegušajam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 21.janvāra Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts palielināt viņiem piešķiramo sociālo garantiju un pabalstu apmēru pastāvīgas dzīves uzsākšanai, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku  gādības palikušajiem bērniem" paredz palielināt atsevišķu sociālo garantiju apmēru bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot patstāvīgu dzīvi, pabalstu apmēru nosakot neatkarīgi no invaliditātes grupas.

Ir palielināts pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ar invaliditāti kopš bērnības līdz 327 eiro. Līdz šim tas bija 260 eiro personām, kurām noteikta II invaliditātes grupa, un 280 eiro vietā personām, kurām noteikta I invaliditātes grupa.

Ir palielināts pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs līdz 820,05 eiro līdzšinējo 700 eiro vietā. Palielināts arī pabalsts ikmēneša izdevumiem līdz 163 eiro mēnesī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ar invaliditāti kopš bērnības, kuri sekmīgi mācās vai studē izglītības iestādē (līdz šim tas bija 130 eiro personām, kurām noteikta II invaliditātes grupa, un 140 eiro personām, kurām noteikta I invaliditātes grupa).

Šo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā.

Pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai 2021.gadā nepieciešamie līdzekļi ir ieplānoti Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta budžetā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".