Ausma Grīnvalde (5.12.1930-26.09.2022).


2022. gada 26. septembrī Mūžībā devusies Liepājas Universitātes (LiepU) bijusī docente, literatūrzinātniece Ausma Grīnvalde, vēsta mācību iestāde.


Ausma Grīnvalde dzimusi 1930. gada 5. decembrī Rīgā. Bērnības gadi aizritējuši Madonā un Daugavpilī, kur uzsāktas skolas gaitas, bet skaistas vasaras pavadītas laukos pie vecmāmiņas Saldus novadā. 2. Pasaules kara šausmās un jūklī zaudēts tēvs, kara beigu posmā, radu atbalstu meklējot, kopā ar mammu un māsu nonākusi Liepājā. Arī te piedzīvotas nekad neaizmirstas bailes pilsētas bombardēšanas reizēs, par ko Ausma Grīnvalde atmiņās teikusi: "Kopš tā laika līdz kaulu smadzenēm ienīstu karu."


Ar sudraba medaļu absolvējusi Liepājas 1. vidusskolu, un, izvēloties starp divām zināšanu mīlestībām – matemātiku un literatūru –, Ausma Grīnvalde uzsāka studijas Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Pēc pusgada studijas tomēr turpināja Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Valodu un literatūras fakultātē, kur studēja latviešu filoloģiju, aizgūtnēm apgūstot literatūras klasiku un iepazīstot literatūras teorijas pievilcību.


Cīnoties cauri trūcīgajai pēckara dzīvei un studentu sadzīves problēmām, ar izcilību absolvēja augstskolu un uzsāka latviešu valodas un literatūras skolotājas gaitas Liepājas 6. vidusskolā, kur nostrādāja 10 gadus, iegūstot pedagoģiskā darba pieredzi un gandarījumu. Paralēli skolotājas darbam Ausma Grīnvalde izvērsa vēl vienu sev tuvu jomu – darbu režijā. Jaunā skolotāja ar aizrautību lika lietā zināšanas, kas iegūtas studiju gados Rīgā apmeklējot kursus skolu un kultūras namu pašdarbības režisoriem. Vadīti dramatiskie pulciņi dažādās Liepājas izglītības un kultūras, vēlāk arī Liepājas Pedagoģiskajā institūtā.


Kopš 1964. gada Ausmas Grīnvaldes darba mūžs ir saistīts ar tagadējo Liepājas Universitāti, sagatavojot dažādus ārzemju literatūras vēstures un literatūras teorijas studiju kursus un no vecākās pasniedzējas izaugot līdz docentei. Paralēli darbam augstskolā un rūpēm par ģimeni, ar stingru gribu apveltītā pasniedzēja mērķtiecīgi studēja Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta neklātienes aspirantūrā un izstrādāja disertāciju par dzejas tēla jautājumiem latviešu 60.–70. gadu dzejā, 1978. gadā iegūstot filoloģijas doktores grādu un tā aizsākot nopietnu, latviešu literatūrzinātnē paliekošu talantīgas pētnieces un izcilas dzejas interpretes darbu. Vairāki desmiti literatūrzinātnisku publikāciju un izcilā monogrāfija "Laiks un dzeja" par 80. gadu jauno latviešu autoru dzeju ir atstājuši nozīmīgus nospiedumus Latvijas zinātniskajā vidē. Pētnieces un pasniedzējas darbs cieši savijies, lasot studentiem lekcijas ārzemju literatūrā un literatūras teorijā. Daudzi bijušie studenti – Latvijas latviešu valodas un literatūras skolotāji un citu jomu pārstāvji – zināšanas un izpratni par literatūras un kultūras visdažādākajiem procesiem mantojuši no docentes Grīnvaldes – erudītas, prasīgas, bet cilvēcīgas pasniedzējas ar ļoti atbildīgu attieksmi pret darbu kopumā un katru atsevišķo nodarbību. Ārzemju literatūras lekcijas atspoguļoja cienītās pasniedzējas personību – aizrautīgo literatūras mīlestību, pasaules elpas izjūtu un plašo redzesloku.


Liepājas un Liepājas Universitātes vēstures lappusēs Ausmas Grīnvaldes vārds ierakstīts arī ar aktīvo un nesavtīgo darbību Trešās atmodas laikā, 80. gadu nogalē, nodibinot Liepājas Pedagoģiskā institūta Latvijas Tautas frontes atbalsta grupu un veicot aktīvu darbu Liepājas nodaļas darba uzsākšanā.


Aizejot pelnītā atpūtā, saikne ar kolēģiem nezuda, Ausma Grīnvalde turpināja interesēties par jauno kolēģu darbu, atbalstīja ar padomu zinātnisku darbu tapšanā. Pēdējā dzīves posmā docente ar sirds degsmi turpināja savu pētnieces darbu, līdz 2019. gadā tika pabeigts manuskripts par ļoti tuvo romantisma tēmu "Romantisma vējos".

Liepājas Universitātes docentes Ausmas Grīnvaldes personība un veikums atbalsosies Latvijas literatūrzinātnei nozīmīgās publikācijās, bijušo studentu un kolēģu atmiņās.