No 2020.gada 1.janvāra būtiski mainījusies sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība par valsts budžeta līdzekļiem personām ar funkcionēšanas traucējumiem gan darbspējīgā vecumā, gan pēc darbspējas vecuma, kuras strādā. Galvenais pārmaiņu uzdevums ir nodrošināt savlaicīgu pakalpojumu personas darbspēju atjaunošanai pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas, informē Liepājas pilsētas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Persona ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju varēs saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījumu, ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā būs rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.

Nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas traucējumiem turpmāk vērtēs nevis Sociālais dienests, bet gan ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju - stacionārās ārstniecības iestādes un ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā.

Persona ar funkcionēšanas traucējumiem varēs pieteikties sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas. Tāpat kā līdz šim, nepieciešamie dokumenti sociālās rehabilitācijas saņemšanai būs jāiesniedz Sociālajā dienestā, ieskaitot pašas personas aizpildītu funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu.

Saņemtos dokumentus Sociālais dienests mēneša laikā nosūtīs Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA), pievienojot personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa. Joprojām saglabājas Sociālā dienesta darbinieku loma personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtēšanā dzīves vietā, lai sniegtu pilnvērtīgāku informāciju sociālās rehabilitācijas norisei un izvērtētu pavadoņa nepieciešamību.

Izmaiņas skar arī pavadošo personu - pavadošā persona turpmāk vairs nevarēs saņemt sociālo rehabilitāciju vienlaicīgi ar pavadāmo personu – būs jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos aģentūrā saistītos izdevumus.

Personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kurām 2020. gadā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas tiks rekomendēta sociālā rehabilitācija, tiks piešķirts 14 dienu sociālās rehabilitācijas kurss. Personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras ir uzņemtas rindā līdz 2020. gada 1. janvārim, arī saņems 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu rindas kārtībā.

No 2020. gada 1. janvāra, ierodoties saņemt sociālo rehabilitāciju, personai SIVA jāiesniedz ģimenes ārsta izraksts, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms sociālās rehabilitācijas uzsākšanas.

No jaunā gada personas ar prognozējamu invaliditāti varēs saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu. Savukārt politiski represētas personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas kā iepriekš saņems 21 dienas sociālās rehabilitācijas kursu. Politiski represētās personas varēs saņemt atkārtotu pakalpojumu pēc diviem gadiem (iepriekš – divi gadi un seši mēneši).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Sīkāku informāciju var saņemt www.siva.gov.lv vai zvanot pa tālr. 26543857; 26603310; 67771006.