Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2021.gada 3. februārī ir apstiprināti Loču kutera "Austra" pārdošanas par brīvu cenu noteikumi. Pārdodamā manta ir Loču kuteris "Austra". [..] Pārdodamā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59) Liepājā. Pārdodamās mantas cena ir EUR 70 000 (septiņdesmit tūkstoši euro), neieskaitot PVN. Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 15 darba dienu laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Visa Pārdodamās mantas cena un pievienotās vērtības nodoklis iemaksājama kredītiestādes norēķinu kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Loču kutera "Austra" pirkums par brīvu cenu". Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Pārdodamo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59) Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus var saņemt un ar tiem iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas pirkšanai iesniedzami līdz 2021.gada 19.februārim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 1.stāvā, 15. kabinetā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Artim Ķeirim piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, 1905.gada ielā 54–1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 1, 35,3 kv.m platībā un 353/2012 domājamām daļām no pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma no daudzdzīvokļa mājas, palīgceltnes un zemes gabala. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, jur. adrese Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 3200 EUR, izsoles sākumcena – 3200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 150,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 9.februārī un noslēgsies 2021. gada 11.martā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 1.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 320,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. I

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918 (turpmāk – "PNB Banka"), maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš un SIA "ACTON", reģistrācijas Nr. 40103220030 (turpmāk – "SIA ACTON"), sadarbībā ar SIA "Latio", reģistrācijas Nr. 41703000843 (turpmāk – "Latio"), paziņo, ka elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.latio.lv/ pirmajā izsolē tiek pārdots SIA ACTON piederošais nekustamais īpašums Sila iela 3, Liepāja, kadastra Nr. 17000020231 (turpmāk – "Nekustamais īpašums"). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 12 435 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 17000020449), būves (kadastra apzīmējums 17000020231001), būves (kadastra apzīmējums 17000020231002), būves (kadastra apzīmējums 17000020231003), un būves (kadastra apzīmējums 17000020231004). Daļa no Nekustamā īpašuma būvju telpām, bet konkrēti, telpas 544,7 kv.m platībā, ir iznomātas. Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors ir PNB Banka. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 150 000 EUR. Izsoles solis ir 1500 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 25.03.2021. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 02.04.2021. plkst. 13.00. Pieteikšanās izsolei līdz 03.03.2021. plkst. 17.00. Informācija par pieteikšanos izsolei, izsoles kārtību, darījumu noslēgšanas noteikumiem un citiem jautājumiem ir noteikta izsoles noteikumos (turpmāk – "Izsoles Noteikumi"), ar kuriem var bez maksas iepazīties Bankas interneta vietnē https://pnbbanka.eu/lv/auction vai Latio interneta vietnē https://izsoles.latio.lv/. Tālr. papildu informācijai +371 67032300.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, jāveic šādas darbības:
– līdz 2021.gada 3.martam plkst. 17.00 jāiepazīstas ar Izsoles noteikumiem, jāpiedalās klātienes identifikācijā Latio un/vai Bankas birojā, rakstiski jāapliecina piekrišana Izsoles Noteikumiem, jāiesniedz Latio un/vai Bankā saskaņā ar Izsoles noteikumiem aizpildīts Pieteikums un visi citi Izsoles noteikumos norādītie dokumenti;
– līdz 2021.gada 3.martam plkst. 23.59 jāiemaksā Bankas kontā Nr. LV26BLIB1001005254001, AS "Baltic International Bank", dalības maksa 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR;
– jāiemaksā SIA ACTON kontā Nr. LV62MULT1010A64380010, AS "Industra Bank", drošības nauda 10% apmērā no Nekustamā īpašuma sākumcenas, bet konkrēti, 15 000 EUR, ievērojot Izsoles Noteikumos noteikto termiņu un kārtību.
Pieteikums par dalību izsolē un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami Bankā Rīgā, Elizabetes ielā 15–2, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai Latio Rīgā, Elizabetes ielā 21A, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e–pastu: izsoles@latio.lv elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103081440
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvnieks 1"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vents Dālderis, personas kods 2204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vents Dālderis, personas kods 2204XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Dalībnieka 28.01.2021. lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 02.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 6

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 01.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203289571
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV65ZZZ40203289571
Firma: Kodoka SIA
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 16A – 8
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Jāzeps Baško, personas kods 2301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135168421030.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203289919
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ40203289919
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu abildību "Eco Extra"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Armands Grickus, personas kods 1610XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135197949028.

Reģistrācijas numurs: 42103082592
Firma: SIA E9
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.10.2020. lēmumu Nr.6–12/102813
Izdarīts ieraksts: 01.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103081385
Firma: SIA "SUHMI"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.10.2020. lēmumu Nr.6–12/102809
Izdarīts ieraksts: 01.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103074966
Firma: SIA "Juris un Co"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Gederts, personas kods 0512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 09.09.2020. lēmumu Nr.6–12/90010, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103062079
Firma: SIA "UNA–L"
Adrese: Liepāja, Siena iela 5 – 37
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103673544
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Start No.1"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/6662
Izdarīts ieraksts: 29.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074345
Firma: SIA "AGI Centrs Grupa"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Jēkabsons, personas kods 1807XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.11.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/188204, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103066051
Firma: SIA "PROJEKTS 777"
Adrese: Liepāja, Toma iela 35 – 4A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Normunds Ladus, personas kods 2802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.11.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/188004, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103033667
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENKAS"
Adrese: Liepāja, Caunu iela 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 25.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/6658
Izdarīts ieraksts: 29.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203288985
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ40203288985
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCopy"
Adrese: Liepāja, Neatkarības rotas iela 5 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Valde: Raivis Ekšteins, personas kods 1009XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Atis Ķīnasts, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Karīna Priede, personas kods 2012XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135113956033.

Reģistrācijas numurs: 42103049117
Firma: SIA "ART SOAPWORKS"
Adrese: Liepāja, Sūnu iela 21
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/6663
Izdarīts ieraksts: 28.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103634000
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL Electro"
Adrese: Liepāja, Cenkones iela 44
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203288735
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV36ZZZ40203288735
Firma: SIA "Rokka"
Adrese: Liepāja, Piltenes iela 4 – 33
Parakstītais pamatkapitāls: 5000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5000.00 EUR
Valde: Artjoms Kuzmenko, personas kods 1210XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135091637497.

Reģistrācijas numurs: 42103109223
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZERO PAUNA"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 41 – 28
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 27.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103541603
Firma: SIA "U.S. & SĒJAS"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 77 – 17
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 19.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/5304
Izdarīts ieraksts: 27.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103084080
Firma: SIA "RENDER GRAPHICS"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 29 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/6497
Izdarīts ieraksts: 27.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103540078
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT–FARGO"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 93 – 13
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 19.01.2021. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/8.59.2/5395
Izdarīts ieraksts: 27.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203288063
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ40203288063
Firma: SIA Daisy The Flower
Adrese: Liepāja, Dundagas iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Andris Gvazdovičs, personas kods 1306XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Dana Štībele, personas kods 0903XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS STEPANOVS, personas kods 250458–XXXXX, miršanas datums 13.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 205289.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA PTIČKINA, personas kods 210545–XXXXX, miršanas datums 18.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 204036.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDA VALDMANE, personas kods 200369–XXXXX, miršanas datums 15.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS ĶUPIS, personas kods 110556–XXXXX, miršanas datums 05.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA GEGTJARJOVA, personas kods 151250–XXXXX, miršanas datums 09.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS GORENKOVS (VICTOR GORENKOV), personas kods 020746–XXXXX, miršanas datums 16.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALMA AMĀLIJA MIHAILOVA, personas kods 120223–XXXXX, miršanas datums 06.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS IVANOVS, personas kods 210171–XXXXX, miršanas datums 12.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA VOLKOVSKA, personas kods 251028–XXXXX, miršanas datums 10.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NELLI OĻEHNOVIČA (NELLI OLEKHNOVICH), personas kods 081228–XXXXX, miršanas datums 08.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNDEGA KLUCE, personas kods 130244–XXXXX, miršanas datums 14.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS MIĶELIS TAPIŅŠ, personas kods 160640–XXXXX, miršanas datums 19.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 205102.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 12. februārī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA ERVALDE, personas kods 100138–XXXXX, miršanas datums 09.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS BELOIVANS, personas kods 210850–XXXXX, miršanas datums 03.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA RACENIENE (MARIA RATSENIENE), personas kods 230335–XXXXX, miršanas datums 19.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 204252.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas liesvedībā atrodas civillieta Nr. C69382720, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret VITU DONIELU, dzim. 1973.gada 24.decembrī, par naudas piedziņu. Paziņojam, ka lieta Nr. C693 82720 par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25pantu saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 2021.gada 22.martā, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.
Informējam, ka lietu izskatīs tiesnesis Ivars Ķiploks, un izskaidrojam, ka pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas puse rakstveidā iesniedz tiesai sprieduma sastādīšanas lūgumu, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais (Civilprocesa likuma 250.25panta 2.1daļa).
Saīsinātais spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa 250.26 panta trešo daļu, pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.