Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020. gada 21. oktobrī ir apstiprināti loču kutera "Austra" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir loču kuteris "Austra". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 7.decembrī, plkst. 10.00, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 70 100,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši viens simts euro, 00 cents), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 7010,00 EUR (septiņi tūkstoši desmit euro un 00 cents), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Loču kutera "Austra" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja-sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepāja, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 30.novembrim plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 21.oktobrī ir apstiprināti gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir gružu un naftas kuģis "Gunta". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 8. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 4000 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi Gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja-sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 1.decembrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.
 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 21.oktobrī ir apstiprināti hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir hidrogrāfijas kuģis "Kapteinis Grants". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 9. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 75 000,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000 ar atzīmi Hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja-sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 2. decembrim, plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 21.oktobrī ir apstiprināti velkoņa "Klints" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir velkonis "Klints". Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 10. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 105 000.00 EUR (simtu pieci tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 10 500,00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Velkoņa "Klints" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja-sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmala 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 3. decembrim, plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 21. oktobrī ir apstiprināti velkoņa "Namejs" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir velkonis "Namejs". [..] Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 11. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 90 800,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 9800,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Velkoņa "Namejs" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids– vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja-sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 4. decembrim, plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Jekaterinai Ņedbajevai piederošo nekustamo īpašumu Viršu ielā 7–43, Liepājā, kadastra Nr.17009026351. Parādniece: Jekaterina Ņedbajeva. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 6500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 17009026351, ar kopējo platību 49,7 kv.m, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009026351. Otrās izsoles sākumcena EUR 4875,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 3.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 3.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 23.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 650,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 52103083621
Firma: SIA STREET BURGERS LIEPĀJA
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Vēvers, personas kods 1010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 27.10.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203269503
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV59ZZZ40203269503
Firma: SIA "GLOBECERT BALTIC"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 17 – 2A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Elena Gozunova, personas kods 2412XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203269626
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV36ZZZ40203269626
Firma: SIA "ELMO"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 12A – 16
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Elvis Bērziņš, personas kods 2802XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203269664
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ40203269664
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTS PROJECT"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 9 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Genādijs Prohorovs, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103052494
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sprīdītis LS"
Adrese: Liepāja, Kuldīgas iela 38 – 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2020.gada 20.oktobra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/168541
Izdarīts ieraksts: 23.10.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103091078
Firma: SIA MULLE
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 23.10.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203268211
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV23ZZZ40203268211
Firma: SIA NOAR GROUP
Adrese: Liepāja, Toma iela 12/20 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Andrej Sviridov, personas kods 3222XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Natālija Sviridova, personas kods 2906XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203268033
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ40203268033
Firma: SIA PiNK
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Anna More, personas kods 2005XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROMUALDS ŠTĪBELIS, personas kods 200159–XXXXX, miršanas datums 13.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KAZĀNA (GALINA KAZANA), personas kods 090653–XXXXX, miršanas datums 24.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020.gada 2.decembrī plkst. 11.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA IRMA BUMBULE, personas kods 161231–XXXXX, miršanas datums 21.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA VĪTOLA, personas kods 150354–XXXXX, miršanas datums 13.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS CĒRPS, personas kods 200849–XXXXX, miršanas datums 12.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS TRŪBS, personas kods 060542–XXXXX, miršanas datums 27.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS JĀTNIEKS, personas kods 290428–XXXXX, miršanas datums 13.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BENITA STARPENIECE, personas kods 150461–XXXXX, miršanas datums 01.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITOLDS NELSONS, personas kods 140658–XXXXX, miršanas datums 09.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA JANUŠA (MARIA YANUSH), personas kods 160337–XXXXX, miršanas datums 16.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA DACENKO (MARIA DATSENKO), personas kods 270648–XXXXX, miršanas datums 27.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ŠĶILA, personas kods 140257–XXXXX, miršanas datums 07.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VINCENTS SLICĀNS, personas kods 020734–XXXXX, miršanas datums 27.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina SERGEJU TIMOFEJEVU, dzim. 1960.gada 7.oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 2020.gada 15.decembrī plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Tiesu ielā 5, 1. Stāvā, 2.zālē, Liepājā, kā atbildētāju civillietā C69341120, Gaļinas Andruškevičas prasībā pret Sergeju Timofejevu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina DŽERALDU PEIPARU, dzim. 1975. gada 13. martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Dunikas ielā 25–47, Liepājā, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 10. decembrī plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.42.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69355620 Nataļjas Sidorovas prasībā pret Džeraldu Peiparu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.