Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola izsludina par nederīgu KRISTĪNEI KARSAI (dzim. Jaunzeme), pers. kods 1308XX–XXXXX, 1999. gada 19.jūnijā izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Uzskatīt par nederīgu REIŅA RUPERTA, pers. kods 1601XX–XXXXX, Liepājas 15.vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 241296, izsniegtu 01.07.2015.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jeļenai Bičānei piederošo nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 8B–47, Liepāja, kadastra Nr. 17009012458, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000116807–47. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048, labā.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis 29,9 kv.m platībā Nr. 47. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 17000020557). Kurzemes rajona tiesa Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000116807 47. Kadastra numurs 17009012458. Adrese/atrašanās vieta: Atmodas bulvāris 8B–47, Liepāja [..] 4. Izsoles sākumcena – 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti eiro). [..] 7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 14. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 370,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV07077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; [..] Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020. gada 25. augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 24. septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jeļenai Bičānei piederošo nekustamo īpašumu Turaidas iela 8A–45, Liepāja, kadastra Nr. 17009026719, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000092728–45. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas Nr. 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis 50,1 kv.m platībā Nr. 45. Kopīpašuma domājamā daļa (501/22066) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 17000020112). Kurzemes rajona tiesa Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000092728–45. Kadastra numurs 17009026719. Adrese/atrašanās vieta: Turaidas iela 8A–45, Liepāja [..]
4. Izsoles sākumcena – 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro). [..] 7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 14. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 750,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV07077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; [..] Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020. gada 25. augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 24. septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63232382.

Administratore Inta Masaļska, fiziskās personas Edgara Petrovica maksātnespējas procesā, prakses vieta: Vīlandes ielā 7–22, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Edgaram Petrovicam piederošo nekustamo īpašumu – garāžu Nr. 89 jeb 188/34214 domājamās daļas no ēku (būvju) nekustamā īpašuma –, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 47A, Liepājā, un kas sastāv no nedzīvojamām garāžu ēkām (kadastra apzīmējums 1700 002 0226 001 – 1700 002 0226 008). Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 500. Izsoles solis ir EUR 50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 26.08.2020. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 25.09.2020. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 50. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.09.2020. jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Intas Masaļskas, pers. kods 181287–12708, norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551049012142, AS "Swedbank", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālr. uzziņām 67320432.

Administratore Inta Masaļska, fiziskās personas Edgara Petrovica maksātnespējas procesā, prakses vieta: Vīlandes ielā 7–22, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Edgaram Petrovicam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 31 –, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 41, Liepājā, 69,7 m2 platībā, kadastra numurs 17009012518, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4966–31. Hipotekārais kreditors: SIA "Sigal Inkasso", adrese: Jaunciema gatve 271–4, Rīga, LV–1015. Piedzinēji: citi fiziskās personas Edgara Petrovica kreditori. Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 13 800. Izsoles solis ir EUR 1380. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 26.08.2020. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 25.09.2020. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 1380. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.09.2020. jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Intas Masaļskas, pers. kods 181287–12708, norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551049012142, AS "Swedbank", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālr. uzziņām 67320432.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Normundam Sovinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavas ielā 5–23, Liepājā. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,6 kv.m un 1/44 kopīpašuma domājamā daļa no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5009 23, kadastra Nr. 1700 901 8550. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 14 300,00 EUR. Izsoles solis – 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1430,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 18.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 17.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103013355
Firma: SIA "Aromāts"
Adrese: Liepāja, Priekules iela 7A
Ieceltas amatpersonas: valde: Jekaterina Žeigure, personas kods 3101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Valde: Tatjana Drozda, personas kods 2503XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas amatpersonu pilnvarojumu apjomā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 18.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103030162
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa centrs "Ezoterika""
Adrese: Liepāja, Kungu iela 15–2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/121133
Izdarīts ieraksts: 17.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103045543
Firma: SIA "LANGI"
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/121132
Izdarīts ieraksts: 14.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42102026545
Firma: SIA "GTSALFA"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 9 – 2
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 04.02.2020. lēmumu Nr.6–12/14276
Izdarīts ieraksts: 17.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103040160
Firma: SIA "OZOLU ĪPAŠUMI"
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103113318
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42103113318
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGJ Group"
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 1 – 66
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Arvils Jākabsons, personas kods 0805XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013173396686.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 45403059179
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ45403059179
Firma: LPX Trade SIA
Adrese: Liepāja, Palangas iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Oļegs Bambuļaks, personas kods 2608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131724530005.

Reģistrācijas numurs: 42103078760
Firma: SIA Grun
Adrese: Liepāja, Hika iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Georg Martens, personas kods 2605XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Georg Martens, personas kods 2605XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 07.08.2020. dalībnieka lēmumu Nr.3, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.08.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Hika iela 12

Reģistrācijas numurs: 42103045505
Firma: SIA "TULIP"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 28 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agnija Paegle, personas kods 0204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/81580, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103503758
Firma: SIA "Moto–Market"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 84 – 5/6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Karīna Kugeļs, dzimšanas datums: 09.10.1990., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. MP3612179, izdošanas datums: 12.02.2015., Baltkrievijas Republika, izdevējs: Iekšlietu ministrija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/79502, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103040122
Firma: SIA "Reklāmas Ateljē"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gundega Tauriņa, personas kods 1906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/80114, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103113163
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV53ZZZ42103113163
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASANDER"
Adrese: Liepāja, Caunu iela 23
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Sandra Blūma, personas kods 1601XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203253235
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ40203253235
Firma: SIA NUR Project
Adrese: Liepāja, Katedrāles iela 13 – 6
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Armen Avetisyan, personas kods 0207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS BALAGUŠS (IVAN BALAGUSH), personas kods 081235–XXXXX, miršanas datums 09.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA KĀPIŅA, personas kods 060248–XXXXX, miršanas datums 07.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BĒRZIŅŠ, personas kods 101158–XXXXX, miršanas datums 02.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA LIDIJA PAPIRTE, personas kods 080231–XXXXX, miršanas datums 09.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020. gada 14. oktobrī plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS KAPLEITIS, personas kods 251054–XXXXX, miršanas datums 27.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA KUDRJAVCEVA, personas kods 251233–XXXXX, miršanas datums 25.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 25.05.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FAINA DROZDOVA, personas kods 250466–XXXXX, miršanas datums 22.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA KOČUJEVA, personas kods 230737–XXXXX, miršanas datums 21.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA MILDA FIĻIPOVA, personas kods 231040–XXXXX, miršanas datums 22.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69202920 Sandras Švedrevicas prasībā pret VAHĪDU FAISALU (WAHEED FAISAL), dzim. 1983.gada 7.martā, par laulības šķiršanu. Atbildētāju VAHĪDU FAISALU (WAHEED FAISAL) tiesa uzaicina ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 8.oktobrī plkst.11.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 7.zālē. Neierašanās gadījumā lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina RIHO VILEIKI, dzim. 1973.gada 23.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 24.septembrī plkst. 10.30 Kurzemes rajona tiesā (Liepājā), Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, civillietā Nr.3–12/1560/8 SIA "GelvoraSergel" un AS "PNB banka" pieteikumā par procesuālo tiesību pārņemšanu AS "PNB Banka" pieteikumā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Parādnieka neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69270320 SIA "Livonijas Nami" vienkāršotās procedūras prasībā pret Rasu Paulavičieni par naudas piedziņu. Atbildētājai RASAI PAULAVIČIENEI, dzim. 11.02.1967., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Turaidas iela 9–6, Liepāja, LV–3414, tiek paziņots, ka tiesnesis M.Plepis vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājai Rasai Paulavičienei ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2020.gada 15.oktobrī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.