Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi


Liepājas Valsts 1.ģimnāzija izsludina par nederīgu atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 175985, kas izsniegts HENRIJAM ZANDAM (pers. kods 2505XX–XXXXX) 2011.gada 13.jūlijā.

Izsole


Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020. gada 14. jūlijā ir apstiprināti loču kutera "Austra" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk – izsolāmā manta) ir loču kuteris "Austra". [..[ Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 7.septembrī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 141 000,00 EUR (viens simts četrdesmit viens euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 14 100,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Loču kutera "Austra" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 31. augustam plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 14. jūlijā ir apstiprināti gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir gružu un naftas kuģis "Gunta". Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 8. septembrī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 79 000,00 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 7900 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Gružu un naftas kuģa "Gunta" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 1.septembrim  plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 14. jūlijā ir apstiprināti hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir hidrogrāfijas kuģis "Kapteinis Grants".  Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 9. septembrī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 114 000,00 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 11 400,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Grants" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 2. septembrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 14. jūlijā ir apstiprināti velkoņa "Klints" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk– izsolāmā manta) ir velkonis "Klints". Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 10. septembrī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 209 000,00 EUR (divi simti deviņi tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 20 900,00 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Velkoņa "Klints" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 3. septembrim  plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2020.gada 14. jūlijā ir apstiprināti velkoņa "Namejs" izsoles noteikumi. Izsolē atsavināmais objekts (turpmāk – izsolāmā manta) ir velkonis "Namejs". Izsolāmā manta atrodas pie Liepājas ostas 88. piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā. Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 10.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā. Izsolāmās mantas sākumcena ir 181 600,00 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi), neieskaitot PVN. Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma apmērs 18 160,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi), kas iemaksājams kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Velkoņa "Namejs" izsoles nodrošinājums" līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 1 (viena) mēneša laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski www.liepaja–sez.lv, vai saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Izsolāmo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepājā, un ar izsolāmajai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecajā ostmalā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424721. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2020. gada 4. septembrim  plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043352
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ42102043352
Firma: IK "L.Svetlana"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 121
Komersants: Vadims Baumanis, personas kods 2410XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00131202952282.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112011
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV20ZZZ42103112011
Firma: SIA SAMOGITIAN CREW
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 4
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Irina Mangale, personas kods 0609XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 44103135737
Firma: SIA 100x Treasury
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 40003157036
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŽAFAROVAS FIRMA"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 40
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 16.07.2020. lēmums lietā Nr. C69367618
Izdarīts ieraksts: 17.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 44103135741
Firma: SIA AK Family Treasury
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 40003298707
Firma: SIA "Liepājas autostāvvietas"
Ieceltas amatpersonas: valde: Armīns Robežnieks, personas kods 0702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42102025662
Firma: SIA "ORDEGS"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 36
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Avo Āboliņš, personas kods 3004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Igors Miners, personas kods 3268XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 16.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103072397
Firma: SIA "DELA–373"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sergejs Haritonovs, personas kods 2312XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 27.04.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/66114, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.07.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111919
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ42103111919
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANDSET"
Adrese: Liepāja, Apšu iela 32 – 8
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Elīza Stilve, personas kods 1506XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS ERMANSONS, personas kods 280560–XXXXX, miršanas datums 19.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLENA LELE, personas kods 290149–XXXXX, miršanas datums 17.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA MATUTE, personas kods 161129–XXXXX, miršanas datums 23.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA GREHOVA (MARIA GREKHOVA), personas kods 031235–XXXXX, miršanas datums 01.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198008.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA PRŪSE, personas kods 140346–XXXXX, miršanas datums 17.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198625.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020. gada 22. septembrī plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA UPENIECE, personas kods 310530–XXXXX, miršanas datums 19.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 197994.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA EKŠTEINA, personas kods 200243–XXXXX, miršanas datums 09.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ATVARS EDUARDS BRIEDIS, personas kods: 060631–XXXXX, miršanas datums 18.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ.Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.32 Daugavas ielā 5, Liepājā, īpašnieku ANATOLIJU SEĻICKI, pers. kods 2204xx–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020.gada 30.jūniju 2285,11 eiro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ.Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.34 Daugavas ielā 5, Liepājā, īpašnieci LARISU MORARU, pers. kods 1606xx–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020.gada 30.jūniju 2000,72 eiro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ.Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.25 Daugavas ielā 12, Liepājā, īpašnieku VACSLAVU STASIUS, pers. kods 2109xx–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020. gada 30.jūniju 538,02 eiro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

SERGEJS ASTAHOVS, dzim. 1972.gada 1.jūlijā, deklarētā dzīvesvietas adrese: Mirdzas Ķempes iela 12–54, Liepāja, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2020. gada 11. septembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāvā, 11a. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C69165420 Žannas Astahovas prasībā pret Sergeju Astahovu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69 2854 20 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret ALEKSEJU GAILĪTI, dzim. 1997.gada 19.aprīlī, par naudas piedziņu. Paziņojam, ka lieta Nr. C69 2854 20 par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 pantu saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 5. kabinetā, 2020. gada 1. septembrī, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Informējam, ka lietu izskatīs tiesnese Inga Kadeģe, un izskaidrojam, ka pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas puse rakstveidā iesniedz tiesai sprieduma sastādīšanas lūgumu, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais (Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļa). Saīsinātais spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa 250.26 panta trešo daļu, pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.