Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas novads piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21B, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 502 0410, sastāv no garāžas–noliktavas ēkas ar kopējo platību 10831,1 kv.m un caurlaides ēkas ar kopējo platību 162,00 kv.m. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums: 18 700,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 18 700,00 EUR. Izsoles solis: 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 4. jūnijam jāieskaita nodrošinājuma summa 1870,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 15. maijs. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 15. jūnijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 636 24319. I

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas novads piederošajam nekustamajam īpašumam Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21A, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 022 0080, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8482 kv.m un piecām ēkām. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums: 28 700,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 28 700,00 EUR. Izsoles solis: 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 4. jūnijam jāieskaita nodrošinājuma summa 2870,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 15. maijs. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 15. jūnijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 636 24319.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Širibordinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 55 – 21, Liepājā. Piedzinējs: AS SEB Banka, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 59,8 m2 un 598/19858 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2679 21, kadastra Nr. 1700 902 1797. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 17 000,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 3. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1700,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 14. maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 15. jūnijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

SIA "FeLM", reģ.Nr.40103981332, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, valde paziņo, ka tiek izsludināta SIA "FeLM" piederošo nekustamo īpašumu un kustamās mantas kā lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli.
Lietu kopībā ietilpst:
nekustamais īpašums Brīvības ielā 94, Liepājā, kadastra Nr. 1700 022 0059, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3060, kas sastāv no zemesgabala ar 13.2409 ha, uz tā esošās apbūves (21 būve ar kadastra apz. 1700 022 0059 092, 1700 022 0059 093, 1700 022 0059 094, 1700 022 0059 095, 1700 022 0059 096, 1700 022 0059 089, 1700 022 0059 090, 1700 022 0059 019, 1700 022 0059 020, 1700 022 0059 021, 1700 022 0059 044, 1700 022 0059 045, 1700 022 0059 046, 1700 022 0059 047, 1700 022 0059 048, 1700 022 0059 049, 1700 022 0059 050, 1700 022 0059 051, 1700 022 0059 087, 1700 022 0059 088) un uz zemesgabala esošie dzelzceļa sliežu ceļi (Nr–8, Nr–13, Nr–14, Nr–14a, Nr–15a, Nr–16, Nr–17, Nr–17a, Nr–15a, Nr–16, Nr–17, Nr–18, Nr–18a, Nr–18b, Nr–19, Nr–19a, Nr–23, Nr–23a, Nr–28, Nr–30a);
nekustamais īpašums Brīvības ielā 94A, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0065, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4493, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7.1165 ha un 4 būvēm ("Agregātu pamati" ar kopējo platību 103,7 kv.m, kadastra apz.1700 022 0065 001, "Prožektoru masts" ar kadastra apz.1700 022 0065 002, "Prožektoru masts" ar kadastra apz.1700 022 0065 003, "Rampa" ar kopējo platību 352 kv.m, kadastra apz.1700 022 0065 004);
nekustamais īpašums Brīvības ielā 100, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0115, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145688, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 10.3460 ha;
nekustamais īpašums Brīvības ielā 92A, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0098, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4245, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2860 kv.m, kadastra apz. 1700 022 0098 un 1 būves ("Skābekļa stacijas ēka" ar kopējo platību 1805,9 kv.m, kadastra apz. 1700 022 0098 018);
Nekustamo īpašumu sākumcena 2 940 000 EUR.
kustamā manta (415 vienības, t.sk. elektrotēraudkausēšanas krāsns), kas atrodas nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 94, Liepājā, un Brīvības ielā 92A, Liepājā, atbilstoši Pielikumā pievienotajam sarakstam. Kustamās mantas sākumcena – 4 275 000 EUR.
Lietu kopības pirmās izsoles sākumcena ir noteikta 7 215 000 EUR (septiņi miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā. Izsoles solis ir 200 000 EUR (divi simti tūkstoši euro). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamās mantas izsoles cena 4 275 000 EUR un šīs cenas proporcionāls palielinājums pārsolīšanas rezultātā tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole sākas 2020.gada 12.maijā plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst. 23.59 un izsole tiks slēgta 2020.gada 11.jūnijā plkst. 13.00.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.jūnijam (ieskaitot) jāiemaksā SIA "FeLM", reģ.Nr.40103981332, norēķinu kontā Nr.LV57PARX0017019010001, AS "Citadele banka", nodrošinājuma summa 721 500 EUR apmērā, t.i., 10 procentu apmērā no lietu kopības izsoles sākumcenas, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums SIA "FeLM" valdei par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/.
Tālr. uzziņām 67021365 vai e–pasts: felm@felm.lv.


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Lazaretes iela 2–15, Liepāja, kadastra Nr.17009027562, kas pieder Jūlijai Jeļšinai. Parādniece: Jūlija Jeļšina. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 11 700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: trīsistabu dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kopējo platību 84,8 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 848/18222 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 170000202223001, 170000202223015, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020223. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009027562. Pirmās izsoles sākumcena EUR 11 700,00. Izsoles solis EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 15. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 15. jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 4. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1170,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Turaidas iela 20–10, Liepāja, kadastra Nr.17009022722, kas pieder Jeļenai Bičanei. Parādniece: Jeļena Bičane. Piedzinēji: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40203154352, Skanstes 12, Rīga, LV–1013, SWEDBANK AS, reģistrācijas Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048, Liepājas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 5100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 408/19944 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020269001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020537. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022722. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5100,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 15. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 15. jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 4. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 510,00. Tālr. 63232382

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40003741488
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTRUST"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 12.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103072170
Firma: SIA "EXPEDIT BALTIC"
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 2
Parakstītais pamatkapitāls: 370000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 370000.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA "EXPEDIT"
Reģistrācijas numurs: 42103079709
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 11.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 50003880721
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flash+"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 11.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103080201
Firma: SIA PA VEI
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 18 – 68
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Matīss Livmanis, personas kods 1509XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Matīss Livmanis, personas kods 1509XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 05.05.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.05.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Siļķu iela 18 – 68

Reģistrācijas numurs: 42102021035
Firma: SIA "MAGNOLIJA L"
Adrese: Liepāja, Mastu iela 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 07.05.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/71099
Izdarīts ieraksts: 11.05.2020.
Publikācijas Nr.: KMR0013002356110.

Reģistrācijas numurs: 42103081864
Firma: SIA GZG
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Reinis Peseckis, personas kods 1912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Reinis Peseckis, personas kods 1912XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 21.04.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.05.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109473
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV64ZZZ42103109473
Firma: SIA "House studio"
Adrese: Liepāja, 1905. gada iela 54 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Stongvils, personas kods 1303XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103082037
Firma: SIA PROMO VISION
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.02.2020. lēmumu Nr.6–12/18086
Izdarīts ieraksts: 08.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103049916
Firma: SIA "TAVELI"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/29462
Izdarīts ieraksts: 08.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103024651
Firma: SIA "FERAKS"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 08.05.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109420
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ42103109420
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Manspirkums.lv"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 30
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Madara Lubāne, personas kods 0511XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārtiņš Lubāns, personas kods 1311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 50103803911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Mežu Fonds 1"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 25 – 12
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/26398
Izdarīts ieraksts: 07.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103990087
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCS Rent"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/26392
Izdarīts ieraksts: 07.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103070678
Firma: SIA "GRIVALDI"
Adrese: Liepāja, Ālandes iela 4
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/26413
Izdarīts ieraksts: 07.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103070428
Firma: SIA "ČETRI KUBI"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 31/35
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Liepiņš, personas kods 2306XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/26024, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103081281
Firma: SIA FK17
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2020. lēmumu Nr.6–12/16637
Izdarīts ieraksts: 06.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103066013
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Granum"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 18
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2020. lēmumu Nr.6–12/16614
Izdarīts ieraksts: 06.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103009769
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APSARDZES AĢENTŪRA"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 9 – 3
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 30.04.2020. lēmums lietā Nr. C20494811
Izdarīts ieraksts: 06.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103077271
Firma: SIA "DzV Auto"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 176
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 06.05.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109327
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ42103109327
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DT Virga"
Adrese: Liepāja, Ozolu iela 24
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Tomijs Virga, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109312
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV46ZZZ42103109312
Firma: SIA "BabyBest"
Adrese: Liepāja, Piltenes iela 3 – 18
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Artjoms Avdejevs, personas kods 2308XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ŠPILDANGS, personas kods 150837–XXXXX, miršanas datums 30.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANSIS VALTERS, personas kods 280337–XXXXX, miršanas datums 11.08.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2020. gada 27. maijā plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONDS MAMIS, personas kods 150559–XXXXX, miršanas datums 05.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMARS PLOSTNIEKS, personas kods 271240–XXXXX, miršanas datums 02.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 02.01.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NELDA LITA KARULE, personas kods 261137–XXXXX, miršanas datums 14.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITMA FELDBERGA, personas kods 060349–XXXXX, miršanas datums 13.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILIS BĒTS, personas kods 090825–XXXXX, miršanas datums 02.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGRĪDA PLOSTNIECE, personas kods 130650–XXXXX, miršanas datums 29.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401