Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts 8/24 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Ūdens ielā 35, Liepājā, ar kadastra Nr.1700 521 0104, un valsts 8/24 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Ūdens ielā 35, Liepājā, ar kadastra Nr.1700 021 0104 (turpmāk kopā – Objekts). Pirmpirkuma tiesības ir Objekta kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos Objektu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.
Elektroniskās izsoles sākums – 19.06.2020., izsoles noslēgums – 20.07.2020. plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena – EUR 3600,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Nodrošinājums – EUR 360,00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 12–32, Liepājā, kadastra Nr. 17009031731, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 320,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 10–2, Liepājā, kadastra Nr. 17009031734, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas piecstāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 30.maijam jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu Klaipēdas ielā 100–29, Liepājā, kadastra Nr. 17009003093. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.29 ar kopējo platību 48,6 kv.m un 33/1000 domājamām daļām no būves (kadastra Nr. 17000430031001). Kreditors – biedrība Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 19 300, izsoles sākumcena – EUR 19 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1500 EUR. Izsole sāksies 08.05.2020. un noslēgsies 08.06.2020. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 28.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1930 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.518 (pieejami http://likumi.lvldoc.php?id=27495t). Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Maksātnespējīgās juridiskās personas MAS "Grobiņa" administrators Alvis Marga, amata apliecības Nr. 00098, prakses vieta Rīgā, Vīlandes ielā 5–11, rīko MAS "Grobiņa", reģistrācijas Nr. 40003017297, piederoša nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma – Specializētais īpašums (nekustamais īpašums un tehnoloģiskais aprīkojums kā nedalāms kopums), ko veido nekustamie īpašumi: Liepājā, Brīvības ielā 119 B, kadastra Nr. 1700 022 0107, un Liepājā, Brīvības ielā 119 A, kadastra Nr. 1700 522 0107, kā arī kustamā manta saskaņā ar MAS "Grobiņa" iesniegto sarakstu, otro izsoli ar lejupejošu soli. Nodrošinātie kreditori attiecībā uz nekustamo īpašumu – juridiska persona AS "Citadele Banka" un Valsts ieņēmumu dienests. Pārdodamā specializētā īpašuma kā nedalāma lietu kopuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 840 292 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit divi Eiro), izsoles sākumcena ir EUR 840 292 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro). Atsevišķi nekustamais īpašums ir novērtēts EUR 445 178 vērtībā. Atsevišķi kustamā manta ir novērtēta EUR 395 114 vērtībā. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamās mantas pārdošanas cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro). Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 7. maijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 8. jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 27. maijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 84 029,20 MAS "Grobiņa" norēķinu kontā Nr. LV75PARX0007732730003 AS "Citadele Banka", un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Informācija pa tālr. 29282484.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Arvīdam Reinfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zirņu ielā 91, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga; un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām jaunbūvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000382601, kadastra Nr. 1700 537 0240. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 22 300,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 16 725,00 EUR. Izsoles solis – 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 27.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2230,00 EUR – zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 7.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 8.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 12–65, Liepājā, kadastra Nr.17009032285, ar kopējo platību 30,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 330,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Turaidas ielā 9–29, Liepājā, kadastra Nr.17009031463, ar kopējo platību 44,7 kv.m, kas atrodas četrstāvu 30 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 570,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Turaidas ielā 8A–17, Liepājā, kadastra Nr.17009033015, ar kopējo platību 31,3 kv.m, kas atrodas piecstāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 12–66, Liepājā, kadastra Nr.17009033001, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 12–51, Liepājā, kadastra Nr. 17009031733, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 10. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 9. jūnijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 30. maijam jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103076651
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSR Liepāja"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1
Iecelts: Administrators: Liene Kreice, personas kods 0512XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 30.04.2020. spriedums lietā Nr. C69250420
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 05.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103075266
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fontaine Royal Trading Co"
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gustavs Pelēcis, personas kods 1001XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/24991, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40203164863
Firma: SIA "Talv"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/21531
Izdarīts ieraksts: 05.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.04.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109257
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ42103109257
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GURUMAMA"
Adrese: Liepāja, Nākotnes iela 15 – 11
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Nataļja Rižova, personas kods 2106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103060881
Firma: SIA "VINKLERS"
Adrese: Liepāja, Cenkones iela 7 – 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/24010
Izdarīts ieraksts: 28.04.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103049085
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METREKS"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 38 – 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/24012
Izdarīts ieraksts: 28.04.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.04.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109223
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV24ZZZ42103109223
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZERO PAUNA"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 62 – 23
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Toms Lagzdiņš, personas kods 1202XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārcis Veits, personas kods 2608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĶEISELIS, personas kods 240884–XXXXX, miršanas datums 24.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA PŠONKINA, personas kods 070259–XXXXX, miršanas datums 16.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROMANS OČAKOVSKIS, personas kods 170129–XXXXX, miršanas datums 04.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BRANTS, personas kods 230648–XXXXX, miršanas datums 09.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina par dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru:
1) SERGEJU ŠISTAKOVU, dzim. 26.03.1977., ELLU TITOVU, dzim. 14.07.1972., adrese: Viršu iela 7–16, Liepāja;
2) IRINU DVORJANOVU (IRINA DVORYANOVA), dzim. 02.11.1934., adrese: Atmodas bulvāris 12B–66, Liepāja;
3) KRISTINU GOPIJENKO, dzim. 22.02.1981., adrese: Pāvilostas iela 8–45, Liepāja;
4) VLADIMIRU DJADENKO, dzim. 07.04.1947., PĀVELU DJADENKO, dzim. 05.11.1971., adrese: Lāčplēša iela 68–2, Liepāja.
Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2176 20 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Dianu Ruperti un Roberto Karlosu Andresu Baresu par naudas piedziņu. Atbildētājam ROBERTO KARLOSAM ANDRESAM BARESAM (ROBERTO CARLOS ANDRESS BARESS), dzim. 04.02.1975., tiek paziņots, ka tiesnesis I.Grigorjevs vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā 2020.gada 19.jūnijā. Atbildētājam Roberto Karloss (Carlos) Andress BARESS ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2020.gada 19.jūnijā. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. 68244020 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras lietā pret EDGARU KONDRAŠEVU par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo Edgaram Kondraševam, dzim. 1997. gada 11. decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Talsu iela 41–70, Liepāja, LV–3414, ka civillieta Nr. C69244020 tiks izskatīta rakstveida procesā 2020. gada 9. jūnijā, un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2020. gada 9. jūnijā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69218120 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret ALEKSANDRU PAHOMOVU par naudas piedziņu. Atbildētājam Aleksandram Pahomovam, dzim. 06.06.1975., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Daugavas iela 3–52, Liepāja, tiek paziņots, ka tiesnese L.Laure vienkāršotās procedūras lietu izskatīs atklātā tiesas sēdē 2020. gada 30. jūnijā plkst. 11.30 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 9. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69245820 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret JOLANTU ANSIŅU par naudas piedziņu. Paziņojam Jolantai Ansiņai, dzim. 1979. gada 5. oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Grīzupes iela 95–10, Liepāja, ka 2020. gada 13. jūlijā tiesnese M.Jansone minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Jolantai Ansiņai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2020. gada 13. jūlijā. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, saņemts SIA ,,GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20 3027 11 ,,PNB Banka"(pirms nosaukuma maiņas – AS "NORVIK BANKA") prasībā pret parādnieku ELVINU ASKEROVU. Parādniekam Elvinam Askerovam, dzīvesvieta: 33 Castle Manor, Billis, Cavan, CO.Cavan, Īrija, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. panta 1.1 daļu pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2020. gada 10. jūnijā.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina TATJANU STOĻARČUKU, dzim. 1965. gada 20. jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 Kurzemes rajona tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, 3. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69248920, Aleksandra Stoļarčuka prasībā pret Tatjanu Stoļarčuku par laulības šķiršanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.