Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu "Covid–19" pandēmijas radīto seku mazināšanai, no 7.septembra līdz 15. decembrim Liepājas pedagogiem norisinās grupu supervīzijas, kurām pieteikušies teju 600 pedagogi un izglītības iestāžu vadības komandu pārstāvji, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos  Renāte Meļķe.

Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.

Procesa laikā pedagogs iegūst jaunas idejas turpmākajam darbam, izprot savas atbildības robežu, uzlabo attiecības un sasvstarpējo sadarbību ar kolēģiem, iemācās saprast savas emocijas un rīcību un saņem emocionālo atbalstu izdegšanas novēršanai.

Katrs pedagogs var piedalīties vienā līdz 10 cilvēku lielas grupas supervīzijā (trīs supervīziju stundas), un, ievērojot supervīzijas ētikas principus, ir nodalīta izglītības iestādes vadītāju (direktors, direktora vietnieks, metodiķis) un pedagogu supervīzija. Process notiek atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem gan klātienē, gan attālināti.

Liepājā ar pedagogiem strādā trīs supervizori – Mirdza Paipare, Kristīne Mārtinsone un Līga Zvaigzne, kuri tirgus cenas izpētes rezultātā izvēlēti pamatojoties uz atbilstošu izglītību un pieredzi.  Līdz septembra beigām konsultatīvais atbalsts norisinājies jau 19 grupām, 190 pedagogiem un to  finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma "Supervīzijas Latvijas pedagogiem "Covid–19" pandēmijas radīto seku mazināšanai".

Jau šobrīd saņemtas pozitīvas atsauksmes gan no pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem un kā atzīst Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: "Mums ir gandarījums par augsto pedagogu iesaisti, kas liecina, ka tēma ir nozīmīga un aktuāla. Aizvadītais mācību gads nav bijis vienkāršs nevienai no iesaistītajām pusēm, taču arī šajā mācību gadā izaicinājumu netrūkst. Tāpēc atzinīgi vērtēju pedagogu ieinteresētību veicināt gan kvalitatīvu izglītības procesu un komunikāciju, gan sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem. Tā kā supervīzijas notiek grupās, tā vienlaicīgi ir arī lieliska iespēja stiprināt izglītības iestāžu personālu kā vienotu komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai."