Marta domes sēdē deputāti apstiprināja jaunu redakciju nolikumam un saistošajiem noteikumiem "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam 2020.–2024. gadam".


Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja pašvaldības Vides daļas speciāliste Diāna Stendzeniece, saistošie noteikumi un to pielikums tika izteikti jaunā redakcijā tādēļ, lai nodrošinātu noteikumu atbilstību Ministru Kabineta (MK) 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", kuros 2021.gada nogalē veikti būtiski grozījumi.


Būtiskākās izmaiņas noteikumos ir:
makšķernieku lomu uzskaites kārtībā, proti, noteikts pienākums makšķerniekiem piecu dienu laika pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt savu lomu, nosūtot to biedrībai "Liepājas ezeri" vai manacope.lv. Jāreģistrē viss loms;


mainījies no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojuma sadalījums – 20% jāpārskaita valsts budžetā, bet 80% paliek makšķerēšanas organizētājam (agrāk sadalījums bija 30/70%);


tehniski precizējumi attiecībā uz licenču iegādi elektroniskajā vidē, proti, mainījās licenču iegādes platformas, jo e-loms.lv izbeidzis savu darbību, līdz ar to tagad no e-platformām paliek manacope.lv. Ir nedaudz pamainījies licenču saturs un noformējums, savukārt Administratīvi teritoriālā reforma neskar ne licenču iegādi, ne cenu.

Ieņēmumi no licenču tirdzniecības ir mainīgi, ņemot vērā, ka makšķerēšana Tirdzniecības kanālā pamatā notiek tikai ziemas laikā, ledus periodā. Ieņēmumi no licencētās makšķerēšanas tiek uzskaitīti kopā gan Liepājas ezerā, gan Tirdzniecības kanālā, un aptuveni veido 10 000 – 12 000 eiro gadā.


Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Liepājas ezeri", organizējot licenču uzskaiti un tirdzniecību, sniedzot atskaites normatīvajos aktos un noteikumos noteiktajā kārtībā.    


Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc tam, kad būs izskatīti un saņemts atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī kad tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.


Līdz ar jaunās redakcijas apstiprināšanu spēku zaudējis Liepājas pilsētas 2020.gada 20.februāra lēmums Nr.49/3 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam".