Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (LIP) šā gada jūnijā noslēgusi jaunu sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti (LiepU).

Tas nepieciešams, lai pilnveidotu daudzveidīgu un inovatīvu Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību ar Liepājas Universitāti (LiepU), veicinātu saistoša mācību procesa organizāciju un pilsētas pedagogu sadarbību ar augstskolas mācību spēkiem, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

LiepU un LIP vienošanās mērķis ir sekmēt abu pušu struktūrvienību sadarbību, lai piesaistītu augstskolas mācībspēkus un Liepājas pedagogus tālākizglītības programmu īstenošanai, sekmētu augstskolas studentu prakšu vietu nodrošinājumu pilsētas izglītības iestādēs, pilnveidotu skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, organizētu LiepU Izglītības inovāciju un radošuma centra sadarbību ar LIP Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC).

Lai risinātu problēmu ar mācību stundu norisi pedagogu saslimšanas vai ilgstošas prombūtnes laikā un dotu iespēju studentiem studiju laikā iepazīt pedagoga darbu, līgums paredz nodrošināt “Pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba dienesta” darbību. Šis dienests ir Liepājas Universitātes pedagoģisko programmu studējošo brīvprātīgs darbs, aizvietojot pedagogus un darbojoties kā skolotāju palīgiem pilsētas izglītības iestādēs pēc Izglītības pārvaldes pieprasījuma.  

Pedagogu aizvietotāji un palīgi varēs pieteikties divas reizes studiju gadā – septembrī un februārī. Studējošie saņems arī apliecinājumu par pedagoga aizvietotāja vai brīvprātīgā darbu par ne mazāk par 8 vai 10 novadītajām stundām, kas pielīdzināms vienam kredītpunktam praksē. Skolām savukārt būs pienākums informēt Izglītības pārvaldi par pedagogu aizvietotāju nepieciešamību savlaicīgi.

Universitāte arī apņemas piedāvāt profesionālās kvalifikācijas pilnveides un neformālās izglītības  kursus un seminārus Liepājas pedagogiem.

Lai veicinātu aukļu skaita pieaugumu un piedāvātu iespējas auklēm profesionāli pilnveidoties, Universitāte Mūžizglītības programmas ietvaros piedāvās arī profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Universitāte tāpat kā līdz šim organizēs Jauno zinātnieku skolu, sadarbībā ar LIP rīkos reģionālos skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu lasījumus, veiks pētījumus Liepājas izglītības iestādēs, piedāvās LiepU mācībspēku lekcijas izglītības iestāžu pedagogu, vecāku, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju izglītošanai.

Savukārt Izglītības pārvalde kā darba devējs piedalīsies LiepU studiju programmu akreditācijas procesā, paužot savu viedokli par topošo pedagogu izglītības kvalitāti.