2021.gads izglītības jomā Liepājā ir bijis aktīvs, darbīgs un izaicinājumiem bagāts. To ietekmēja gan ārējie apstākļi un attālinātais mācību process, izmaiņas normatīvajos aktos un noteikumos, gan darbs pie apjomīgiem projektiem – apstiprināta Liepājas valstspilsētas izglītības nozares attīstības koncepcija līdz 2025.gadam un izveidots Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Kā uzsver Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: "Neskatoties uz to, ka šogad daudz laika esam veltījuši epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai izglītības iestādēs, galvenā loma Izglītības pārvaldes dienaskārtībā ir un būs izglītības kvalitātei, lai Liepājas izglītības iestādēs turpinātu veiksmīgi ieviest jauno, kompetencēs balstīto izglītības saturu. Gandarījums, ka noslēdzies nozīmīgs darbs teju divu gadu garumā pie Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas līdz 2025.gadam izstrādes, ņemot vērā Eiropas, nacionāla un reģionāla mēroga prioritātes un plānošanas dokumentus, kā arī paredzot izglītības iestāžu un sniegto pakalpojumu izvērtējumu un nākotnes attīstības scenārijus, kas ļaus mērķtiecīgi risināt vajadzības izglītības nozarē."

Koncepcijas stratēģiskajā sadaļā definēta izglītības nozares attīstības vīzija, pamatvērtības, stratēģiskie uzstādījumi un prioritātes. Savukārt  analīzes daļa ietver vispārējās izglītības apskatu  - kopīgo situāciju un pakalpojumu nodrošinājumu, pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības pārskatu un analīzi, informāciju par atbalsta mehānismiem Liepājas izglītības telpā, izglītības iestāžu darbības profilu analīzi, u.c. būtiskus jautājumus, tāpat kopsavilkumu par Koncepcijas izstrādes laikā īstenoto aptauju rezultātiem, izglītības iestāžu pašnovērtējumu un attīstības perspektīvu izvērtējumu,  interešu izglītības, profesionālās, augstākās un mūžizglītības pārskatu un piedāvājuma analīzi. Koncepcijas noslēgumā pievienots Rīcības plāns, kurš paredz konkrētus sasniedzamos rezultātus un darbības ietvaru nozarē.  

Gandarījums, ka ar Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) palīdzību esam turpinājuši īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un ieinteresējuši dažāda vecuma skolēnus ne tikai Liepājā, bet arī visā Latvijā par dažādām aizraujošām tēmām, piemēram, cilvēka ķermeni, zvaigznājiem, skaņu, ķīmiskām pārvērtībām, kukaiņiem, u.c. Ir organizētas dažādas meistarklases, jauniešu diskusijas par karjeras izvēli un bioloģisko daudzveidību, īstenotas vasaras āra nodarbības, uzņemti viesi no Latvijas un ārvalstīm. Dabas māja gada laikā ir kļuvusi par nozīmīgu izglītības centru vides izglītības jomā un neraugoties uz pandēmijas ietekmi, spējusi atrast savu ceļu pie skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem, piedāvājot izzinošas un izglītojošas iespējas.

Gada nogalē pašvaldībā pieņemtais lēmums par Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra izveidi ir kā milzīgs solis un ieguldītā darba turpinājums, lai sniegtu atbalstu izglītības kvalitātes uzlabošanā un kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā, veidojot uz sadarbību orientētu pēctecīgu izglītības telpu, kurā mijiedarbojas un viens otru papildinās četri virzieni - vispārējā un profesionālā izglītība, iekļaujošā izglītība, personības izaugsme jeb mūžizglītība un digitālo tehnoloģiju joma, tādējādi nodrošinot gan metodisko, gan analītisko un pētniecisko darbu, tāpat veicot izglītojošo un informatīvo atbalstu ne tikai Liepājā, bet arī Dienvidkurzemes novadā.

Attiecībā uz iekļaujošo izglītību, turpināts iesāktais darbs, veidojot skolās drošu un atbalstošu vidi,  nepieļaujot diskrimināciju un īstenojot reemigrējošo bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības iestādēs. Nozīmīgi resursi, ko novērtē gan vecāki, gan pedagogi, veltīti programmas STOP 4 – 7 īstenošanai bērniem pirmsskolas posmā, lai veicinātu viņu attīstību, izaugsmi un novērstu riskus, kas kavē veiksmīgu pašrealizāciju un iekļaušanos sabiedrībā.  Ieguldīts darbs, lai veidotu mācību un metodiskos līdzekļus bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī domāts par to, kā atbalstīt pedagogus iekļaujošas izglītības īstenošanai un pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām.

Laikā, kad liela daļa mācību procesa ir noritējusi attālinātā režīmā, esam turpinājuši skolās īstenot projektu "Matemātika 200", kur ikdienas matemātikas stundās aktīvi un mērķtiecīgi tiek izmantots digitālais mācību saturs ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu, tāpat veiksmīgi norisinājušās gan mācību priekšmetu olimpiādes, skolēni piedalījušies zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, dažādas karjeras ievirzes aktivitātes – Ēnu diena, Karjeras nedēļa, u.c., tāpat – bijuši aktīvi un piedalījušies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs.

Esam nodrošinājuši atbalstu skolēniem arī projekta "Pumpurs" ietvaros, lai samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Šogad atbalsts bijis ļoti pieprasīts, skolēni saņēmuši palīdzību ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo nereti skolēni bijuši nomākti par mācību procesu, par to, ka ir ierobežota saziņa ar vienaudžiem, trūcis motivācijas un pašvadītas mācīšanās prasmes. Novērtējam, ka šajā mācību gadā atbalsts izglītojamiem tiek sniegts jau no 1. klases. Tāpat divās Liepājas lielākajās skolās īstenots pilotprojekts, kurā analizēta Liepājas skolēnu emocionālā veselība un risinājumi, kā to uzlabot.

Vienlaicīgi, šajos apstākļos esam novērtējuši arī pedagogu darbu un ieguldījumu. Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu "Covid-19" pandēmijas radīto seku mazināšanai, gada nogalē Liepājas pedagogiem norisinās  grupu supervīzijas, kurām bija pieteikušies teju 600 pedagogi un izglītības iestāžu vadības komandu pārstāvji. Gandarījums par pedagogu ieinteresētību veicināt gan kvalitatīvu izglītības procesu un komunikāciju, gan sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem, kā ari stiprināt izglītības iestādi kā vienotu komandu un veicināt savstarpējo sadarbību.

Noteikti jāuzsver arī pirmsskolas pieejamības jautājuma risināšana. Viens no lielākajiem un apjomīgākajiem projektiem šogad ir jaunas pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" atvēršana Koku ielā, nodrošinot vietas vairāk kā 200 bērniem. Tāpat šogad Liepājas 8.vidusskolā tika atvērtas pirmsskolas izglītības iestādes "Mazulītis" grupas, tādējādi īstenojot pilotprojektu un integrējot vairāk kā 50 pirmsskolas sagatavošanas grupu bērnus skolas vidē, veicinot patstāvību, attīstot prasmes, kuras nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas.

Visbeidzot šogad veikti arī dažādi vides uzlabojumi izglītības iestādēs. Kā apjomīgākos var minēt veiktos darbus Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā, kurās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tika atjaunotas mācību telpas,  iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī mēbeles. Savukārt remontdarbiem pagājušajā gadā kopumā  5 izglītības iestādēs (gan skolās, gan pirmsskolās) izlietots finansējums 302 400 eiro apmērā, tāpat izstrādāti remontdarbu projekti 4 izglītības iestādēs par kopējo summu 29 000 eiro. Remontdarbus plānots veikt arī nākamajā, 2022.gadā.

Neapstāties pie sasniegtā ļauj virzīt arī dažādus izglītības projektus saistībā ar Liepājas pieteikumu ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadā. Liepājniekiem raksturīgais (ne)miers izpaužas plānojot gan mūzikas klases izveidi vienā no vispārizglītojošām skolām, kas būs kā  nozīmīga bērnu un jauniešu mākslinieciskās un pilsoniskās līdzdalības forma, kura veicinās vērtībizglītību, nodrošinās tradīciju apzināšanu un pārmantošanu, gan darboties pie tik ambicioza projekta kā Ukstiņa izglītības centrs, kas plānots kā vieta izglītībai,  inovācijām, radošām un tehnoloģiskām izpausmēm un sasniegumiem.