Šodien pašvaldības domes sēdē apstiprināta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sagatavotā Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programma 2022.–2027.gadam.

Programmas ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru kopskaitā 19 Liepājas bērnudārzos, kā arī nodrošināt mūsdienu izglītības prasībām atbilstošus mācību līdzekļus visās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, informē Liepājas domes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Infrastruktūras attīstības vajadzības tiek apzinātas izglītības iestāžu pieņemšanas komisijas pārbaudes ietvaros, kas, uzsākot jauno mācību gadu, ikgadēji tiek organizētas visās pašvaldības izglītības iestādēs. Papildus tam, arī ikdienas darba ietvaros Izglītības pārvalde saņem iesniegumus un priekšlikumus par infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamību gan no izglītojamo vecākiem, gan iestāžu vadītājiem.

Vienlaicīgi – Liepājas valstspilsētas Izglītības attīstības koncepcijā 2020.–2025. gadam tika paredzēts veikt vides uzlabošanas pasākumus, tādējādi veidojot pievilcīgu, mūsdienu prasībām un pieprasījumam atbilstošu pirmsskolas izglītības pakalpojuma telpu Liepājas pilsētā, kur izglītības piedāvājums nodrošina individuālus mācīšanās un attīstības iespējas atbilstoši ikviena indivīda vajadzībām. Tāpat, lai mācību saturu varētu īstenot arī atbilstoši valsts līmenī noteiktajām pamatnostādnēm un vadlīnijām, jānodrošina, ka izglītības vide katrā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pirmkārt, ir fiziski droša, bet, otrkārt, arī attīstoša un daudzfunkcionāla.

Būtiskākie ieguvumi no Attīstības programmas realizācijas – atjaunoti sanmezgli (septiņās pirmsskolas iestādēs), atjaunotas elektroinstalācijas (divās pirmsskolas iestādēs) un elektroapgādes sistēmas (t.sk. remontēti griesti), pielāgota vide cilvēkiem ar kustību traucējumiem, labiekārtotas teritorijas (18 pirmsskolas iestādēs), t.sk. sporta laukumu izbūve, celiņu un rotaļu laukumu bruģēšana un asfaltēšana, gumijas seguma zem aprīkojuma ieklāšana, trepju atjaunošana, margu montāža. Tāpat, izvērtējot tehnisko stāvokli, vienā pirmsskolas iestādē plānots pārbūvēt ēkas jumtu un atjaunot žogu divās iestādēs.

Paralēli – tiek plānots nodrošināt kompetenču pieejas īstenošanai atbilstošus mācību līdzekļus (didaktiskie materiāli, attīstošās rotaļlietas, digitālie mācību līdzekļi, galda piederumi mācību procesa nodrošināšanai) visās pirmsskolas iestādēs.

Kopumā Attīstības programmas ietvaros tiks sakārtota pilsētas vide, uzlabota dzīves kvalitāte, sekmēta pirmsskolas izglītības audzēkņu fiziskā drošība un labjūtība, samazināti izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, kā arī visās pirmsskolas izglītības iestādēs tiks nodrošinātas vienlīdzīgi augstas iespējas īstenot mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības saturu, tajā skaitā, sekmēt pāreju uz mācībām valsts valodā pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājā.

Programmas kopējais finansējums laika posmā no 2022. līdz 2027. gadam plānots aptuveni 3,7 milj. eiro, katru gadu paredzot konkrētu finansējuma apjomu, finansējuma avots – pašvaldības budžets. Jau tuvākajā laikā Izglītības pārvalde uzsāks projektu izstrādi un īstenošanu atbilstoši katram gadam, tiks organizētas nepieciešamās iepirkumu procedūras Attīstības programmas ietvaros noteikto aktivitāšu īstenošanai.