Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdz komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe informē portala lasītājus par to, kā turpmākās divas nedēļas tiks organizēts mācību process Liepājas izglītības iestādēs.

1. – 6. klases
• Mācības notiek klātienē, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības, kā tas bija pirms brīvlaika un saskaņā ar skolu apstiprināto dokumentu “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas "Covid-19" infekcijas izplatības ierobežošanas prasības”.
• Mācības tiek organizētas pēc principa – “skolotājs iet pie skolēniem”, klases vai klašu grupas kā “vienums”, konsultācijas un mācību atbalsta nodrošināšanas pasākumi tiek organizētas klātienē atbilstoši grafikam pie mācību priekšmeta skolotāja.
• Fakultatīvās nodarbības notiek klases vai klašu grupas ietvaros, kā iepriekš.

7. – 12. klases
• 1 nedēļu, līdz turpmākam valdības lēmumam, mācības notiek attālināti
• Šajā nedēļā notiek mācību process pēc programmas, plāna, izglītības satura, kas paredzēts katrai klasei.  Procesu attālināti katra skola, pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.
• Pedagogi piedāvā skolēniem mācību uzdevumus (darba lapas, prezentācijas, videolekcijas, u.c.), izmantojot e-mācību resursus un digitālās iespējas www.soma.lv, www.uzdevumi.lv, Zoom platformu u.c., nosūta skolēniem mājas darbus.
• Saziņai ar skolēniem, to vecākiem kā galvenais saziņas avots ir E-klase, vai arī, ja kādu objektīvu iemeslu dēļ, ērtākai saziņai, abpusēji vienojoties, pedagogs saziņai ar izglītojamo, tā vecākiem var izmantot arī citu saziņas veidu (WhatsApp, telefonsarunas u.c.).
• Pedagogs, uzdodot mājas darbus, atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, paredz arī teorētiskā materiāla apguvi, izmantojot skolēnu rīcībā pieejamos mācību līdzekļus, skolotājs e-žurnālā konkretizē norādi, veic vērtēšanu, sniedz atgriezenisko saiti.

Interešu izglītība no 17.oktobra līdz 6. novembrim
• Nodarbības, kuras var notikt ārā (tai skaitā sporta nodarbības) – notiek ārā, neizmantojot ģērbtuves.
• Pārējiem – individuālas nodarbības vai  apmeklējuma grafiks – ir uzdots veicamais uzdevums, ko audzēknis pēc iepriekš saplānota grafika atrāda pasniedzējam.

Skolas kopumā
• Nerīko klātienes seminārus, sapulces. Izmanto tehnoloģijas, e-vidi.
• Ja tiek novērotas jebkādas slimības pazīmes gan pedagogiem, gan audzēkņiem – paliekam mājās! Analizējot vīrusa izplatību, ir secināts, ka daļa cilvēku, kuriem atklāts "Covid-19", vairākas dienas uz darbu gājuši ar akūtām slimības pazīmēm.
• Nedodas ekskursijās, pieredzes apmaiņā.
• Svarīga distancēšanās, personīgās higiēnas ievērošana, savlaicīga informēšana.