Liepājas 8. vidusskolā no jaunā mācību gada būs vairākas jaunas mācību programmas, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tās būs vakarskolas klātienes, neklātienes un tālmācības programmas, sākot no 7. klases, kā arī pamatizglītības profesionālās ievirzes programma ar mācību priekšmetu "Jūras zinības", sākot no 5. klases.

Skolas vadība kopā ar Izglītības pārvaldi bija aicinājusi uz sapulci 5. un 6. klašu audzēkņu vecākus, lai iepazīstinātu ar jauno programmu "Jūras zinības" un tās piedāvātajām iespējām. Sapulcē piedalījās arī Jūrniecības koledžas pedagogi, kuri ar skolēniem strādās.

Jau no šī mācību gada skolēni, kuri vēlas, var pieteikties uz šo programmu, papildus valsts pamata izglītības programmai apgūstot papildus teorētiskās un praktiskās zināšanas jūrniecībā. Vecāku iesniegums par bērna vēlmi mācīties šajā programmā līdz 1. augustam jāiesniedz skolas kancelejā. Atkarībā no interesentu skaita tiks veidota vai nu atsevišķa klase vai mācību grupas.

Mācību priekšmeta "Jūras zinības" mērķis ir rosināt izglītojamo interesi par jūras zinībām, par profesijām, kas saistītas ar jūru un to daudzveidību. Izglītojamie varēs pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai jūrniecībā. Liepājas 8. vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kurā skolēniem ir iespēja apgūt šādu profesionālās ievirzes programmu saistībā ar jūrniecību.

Skolēni, sākot no 5. līdz 9. klasei, apgūs vairākas tēmas jeb mācību moduļus: "Jūras ceļu ģeogrāfija un atklājumu vēsture", "Kuģu uzbūve un maketēšana", "Kuģošanas pamati", "Izdzīvošana uz jūras un burāšana". Beidzot 9.klasi, būs apgūtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atpūtas kuģa jeb motorjahtas vadītāja apliecības iegūšanai. "Jūras zinību" programmā būs vairāk sporta nodarbības, ieskaitot nodarbību peldbaseinā vienu reizi nedēļā. Nodarbības "Jūras zinībās" notiks ārpus ierastās skolas vides – Jūrniecības koledžā, ostā vai ostas akvatorijā. Skolēnus uz nodarbībām nogādās ar skolas transportu.

Šā gada 21. martā ar Liepājas Domes lēmumu tika nolemts likvidēt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu, un tās īstenotās programmas pārcelt uz Liepājas 8. vidusskolu. Liepājas 8. vidusskolā tiek gaidīti gan esošie vakarskolas audzēkņi, gan notiek jaunu audzēkņu uzņemšana klātienē un tālmācībā. Ar mācību programmām iespējams iepazīties vēl esošajā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapā.

Arvien pieprasītāka jauniešu vidū kļūst tālmācība, kas Liepājā tiek īstenota jau no 2009. gada. Aizvadītajā mācību gadā tālmācībā no 10.-12.klasei mācījās 109 audzēkņi. Mācību saturs vakara (maiņu) mācību programmā ir tāds pats kā vidusskolās. Atšķiras tikai stundu skaits, kas ļauj izglītojamam paralēli mācībām strādāt, būt kopā ar ģimeni, atrasties ārzemēs, bērna kopšanas atvaļinājumā utt. Mācības ir bezmaksas. Stājoties skolā, iepriekš iegūtie vērtējumi tiek pielīdzināti skolas piedāvātajām programmām.

Absolvējot skolu, tālmācības audzēkņi var stāties jebkurā augstskolā, jo apguvuši bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Daudzi absolventi izvēlas kārtot eksāmenu ekonomikā, jo šajā priekšmetā viņi skolā iegūst arī zināšanas uzņēmējdarbībā.

Visas mācības notiek Moodle interneta platformā, kas ļauj izglītojamiem no jebkuras vietas un jebkurā laikā iesaistīties apmācību procesā, tajā tiek ievietoti teorētiskie un pārbaudes materiāli visos mācību priekšmetos. Tālmācības audzēkņiem tiek piedāvātas konsultācijas gan klātienē skolā, gan internetā, izmantojot Skype.

Pieteikties mācībām klātienē, neklātienē un tālmācībā iespējams Liepājas 8. vidusskolā. Lai neiekavētu mācību procesu, labāk to izdarīt līdz 1. septembrim. Pieteikuma formu, kas atrodama 8. vidusskolas mājas lapā, var iesūtīt arī elektroniski uz epastu 8vsk@liepaja.lv, pievienojot ieskenētus izglītības dokumentus un vienojoties par laiku dokumentu sakārtošanai un konsultācijai par mācību procesu klātienē.

Liepājas 8. vidusskola tāpat kā līdz šim īsteno: pamatizglītības programmu, pamatizglītības mazākumtautību programmu, "Datorikas" nodarbības no 1.-4.klasei, kā arī piedāvā daudzveidīgus ārpusstundu nodarbību pasākumus.

2019./2020.gadā sākumskolas skolēniem tiks piedāvātas nodarbības Liepājas zinātnes un inovāciju centrā (ZIIC): STEM talantu akadēmija, vides pētnieku klubs un robotikas pulciņš. Skolēni vidusskolā var arī padziļināti apgūt angļu valodu un matemātiku, mācīties vācu valodu kā trešo svešvalodu, saņemt individuālu atbalstu mācībās projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Skola īsteno arī speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 1.-6. klašu skolēniem pēc stundām ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku Liepājas BJC klubiņā "Labie draugi", kas atrodas Liepājas 8.vidusskolas telpās. Blakus skolai atrodas arī peldbaseins un "Pozitīvo sajūtu telpa", kur bērniem nodarboties brīvajā laikā.