Noslēgusies publiskā apspriešana par Liepājas attīstības dokumentiem. Savu vērtējumu, viedokli un priekšlikumus diskusijās izteica 338 iedzīvotāji.

Savukārt priekšlikumus elektroniskā vai rakstiskā veidā papildus izteica vēl 50 iedzīvotāji, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas 16 diskusijas dažādām mērķgrupām, kurās kopumā piedalījušies 365 iedzīvotāju, no kuriem 27 tās apmeklējuši atkārtoti. Vislielākais interesentu skaits bija diskusijā par izglītību, pensionāriem un pensionāru biedrībām saistītām tēmām, kā arī diskusijās par kultūras un tūrisma, kā arī nevalstisko organizāciju saistītām tēmām. Papildus tam tika saņemti 50 priekšlikumi elektroniskā un rakstiskā veidā.

"Svarīgs ir ikviena iedzīvotāja viedoklis un visas izteiktās idejas un priekšlikumi, ko esam saņēmuši un uzklausījuši, tiek ņemti vērā, gatavojot pilsētas attīstības dokumentu gala versiju. Esam gandarīti, ka tik daudz iedzīvotāju ir ieinteresēti savas pilsētas nākotnes veidošanā un izsaka konkrētus priekšlikumus un idejas Liepājas attīstības veicināšanai," publiskās apspriešanas norisi atzinīgi vērtē Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

Pēc publiskās apspriešanas beigām turpinās darbs un diskusijas ar dažādām nozarēm, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, ar kurām tiek pārrunāti jautājumi, kas izskanējuši un uz ko iedzīvotāji norādījuši publiskajās apspriešanās.
Priekšlikumi un ierosinājumi, ko iedzīvotāji un dažādu nozaru pārstāvji izteikuši publiskās apspriešanas laikā, tiek apkopoti kopsavilkuma dokumentā, kas tiks sagatavots un publiskots pašvaldības mājaslapā  www.liepaja.lv 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām.

Pilsētas attīstības dokumentu publiskā apspriešana uzsākta 10. janvārī un šajā laikā ir notikušas diskusijas ar iedzīvotājiem un nozaru pārstāvjiem par izglītības, jauniešu, sporta, veselības un aktīvās atpūtas, kultūras un tūrisma, uzņēmējdarbības, pensionāru biedrību, pilsētvides un nevalstisko organizāciju tēmām. Tāpat apspriešanas notikušas  ar Kurzemes plānošanas reģiona un apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvjiem un domes komisijām. Iedzīvotāju ērtībai publisko apspriešanu diskusijas tika rīkotas arī Ezerkrasta, Ziemeļu priekšpilsētas, Zaļās birzs, centra, Karostas un Dienvidrietumu mikrorajonos.
 "Esmu piedalījies vairākās publiskās apspriešanās ar Liepājas iedzīvotājiem. Uzskatu, ka ir svarīgi diskutēt ar dažādu nozaru un vecuma grupu pārstāvjiem, lai dziļāk izprastu liepājnieku vēlmes un vajadzības, veidojot ilgtspējīgu pilsētu. Esmu gandarīts, ka diskusijās jau ir piedalījušies vairāk kā 300 liepājnieku, kuriem rūp Liepājas nākotne, kuri sniedz savu viedokli, kas pilsētā būtu jāattīsta. Būtiski apzināties, ka mēs visi kopā veidojam mūsu pilsētu – Liepāju. Paldies visiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās un aicinu ikvienu arī turpmāk sniegt savu redzējumu par Liepājas nākotni," pilsētas veidošanā aicina iesaistīties Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Tēmas, ko iedzīvotāji diskusijās visbiežāk pieminēja, ir brīvpieejas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra mikrorajonos, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, vides kvalitātes jautājumi, vides piesārņojums, atkritumu apsaimniekošana, ciešākas sadarbības nepieciešamība starp pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, speciālistiem, biedrībām un iedzīvotāju grupām, zinoši, izglītoti un darba tirgū pieprasīti jaunieši, kā arī izglītības sasaiste ar darba vidi un pilsētas ekonomiskajiem procesiem, tāpat tika uzsvērtas sadzīviskās lietas, kā, piemēram, ielu apgaismojums, trotuāru izbūve, daudzdzīvokļu ēku un to teritoriju sakārtošana un vēl citi jautājumi.

Publisko apspriešanu cikla noslēgumā tiks organizēts iedzīvotāju un nozares profesionāļu forums. Plašāka informācija par tā norisi un laiku – sekos.

"Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030", "Attīstības programmas 2020" un "Vides pārskata" dokumentus, kā arī plašāku informāciju par publiskās apspriešanas norisi var apskatīt pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība".