Deputāti 7.jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 pārdošanu izsolē.

Deputāti akceptēja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20, sastāvoša no zemesgabala 943 kv.metru platībā, divstāvu mūra ēkas, garāžas un šķūņa, nosacīto cenu Ls 77000, kā arī apstiprināja izsoles noteikumus – mutiska izsole bez pretendentu atlases.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu

Liepājas domes Privatizācijas komisijai uzdots organizēt īpašuma izsoli.

Īpašums nodots izsolē pēc Liepājas Krievu kopienas ierosinājuma.