Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 10.jūnijā pulksten 10.30.
(jautājums, ziņotājs)

1.  Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2020.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu. M.Ābols
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" par 2021.gadu (programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). M.Ābols
3. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). M.Ābols
4. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2020.gada publisko pārskatu. V.Šalms
5. Par 2015.gada 10.septembra lēmuma Nr.414 "Par lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A, Liepājā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu" atcelšanu. U.Kaugurs
6. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Kaugurs
7. Par grozījumiem 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.– 2025.gadam". D.Stendzeniece
8. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas atkārtotu zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
9. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
10. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
11. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
12. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
14. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
15. Par apbūvēta zemesgabala Egļu ielā 34nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
16. Par zemes vienības "Kanālezers 1", blakus nekustamajam īpašumam Vecajā Ostmalā 29, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33 ½ domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Cukura ielā 36, 38A un 40, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Sakņu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Siena ielā, blakus nekustamajam īpašumam Klāva Ukstiņa ielā 5A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.  M.Egmanis
23. Par zemesgabala Koku ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
25. Par dzīvokļa īpašuma Celmu ielā 2–69 atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 7–4 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.jūnijā pulksten 12.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.  L.Krasovska

2. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Pāvilostas ielā 2–18, Liepājā. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.jūnijā pulksten 13.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par dalības maksu. Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.jūnijā pulksten 14.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par dalības maksu Z.Pomerance
2. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu L.Krasovska
3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2020. gada publisko pārskatu V.Šalms
4. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2020.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu M.Ābols
5. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam"  aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) M.Ābols
6. Par Liepājas pilsētas pašvaldības  2020. gada publisko pārskatu A.Vītols
7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Liepājas Reģionālā slimnīca" peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai R.Fricbergs
8. Par apbūvēta zemesgabala Egļu ielā 34 nodošanu atsavināšanai M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 7–4 atsavināšanu M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Celmu ielā 2–69 atsavināšanu M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A–5 nosacīto cenu M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14–42 nosacīto cenu M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–60 nosacīto cenu M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Bārtas ielā 18–8A izsoli M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis