Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 13.maijā pulksten 10.30.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam” aktualizēšanu(spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). M.Ābols
2. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada publisko pārskatu. O.Zutis
3. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Kaugurs
4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. U.Kaugurs
5. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību. M.Egmanis
6. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabaliem Peldu ielā 57 un Jūrmalas parks, Liepājā. M.Egmanis
7. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu “Ziemupes ielā 10A, Liepāja” nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 “Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu”.  M.Egmanis
9. Par zemesgabala Graudu ielā 30, blakus nekustamajam īpašumam Graudu ielā 28, daļas iznomāšanu.  M.Egmanis
10. Par zemesgabala Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 71, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
11. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
12. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14–42 atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A–5 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–2atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7–15 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.maijā pulksten 12.

(jautājums, ziņotājs)
1. LPPP atskaite par 2021.gada 1.ceturksni. U.Novickis
2. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Uliha ielā 14–12, Liepājā. M.Egmanis
3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dārza ielā 5/7–51, Liepājā. M.Egmanis
4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Siguldas ielā 27–41, Liepājā. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.maijā pulksten 13.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikumu. J.Jirgens
2. Par Liepājas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2020.– 2025.gadam pāreju uz Rīcību un investīciju plāna izstrādes posmu. K.Niedre-Lathere
3. Par Liepājas 7.vidusskolas nolikumu. Z.Pomerance
4. Par J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas nolikumu. Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.maijā pulksten 14.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada publisko pārskatu. O.Zutis
2. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam” aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). M.Ābols
3. Par nodokļu administrācijas amatpersonām. R.Fricbergs
4. Par galvojumu SIA “Liepājas tramvajs”. R.Fricbergs
5. Par aizdevumu pārjaunojuma līguma slēgšanu. R.Fricbergs
6. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 11, Liepājā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. M.Egmanis
7. Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Lēņu ielā 5, Liepājā. M.Egmanis
8. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu “Ziemupes ielā 10A, Liepāja” nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
9. Par nekustamā īpašuma “Parka iela 6, Liepāja” izsoli. M.Egmanis
10. Par neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53–75 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
11. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
12. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14–54 nosacīto cenu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52 nosacīto cenu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A–14A nosacīto cenu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14–42 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A–5 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–2 atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7–15 atsavināšanu. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis