Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 15.aprīlī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. M.Ābols
2. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programmas 2022.–2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu. M.Ābols
3. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rakstisku izsoli. D.Liepniece-Liepiņa
4. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. A.Ansule
5. Par informācijas sniegšanu. M.Tīdens
6. Par projektu "Sportisti: Testē – Plāno – Gūsti panākumus” ("Athletes: Screen – Plan – Succeed"). A.Lagzdiņš
7. Par zemesgabala Tērvetes ielā 2 daļas iznomāšanu. M.Egmanis
8. Par zemesgabala Ploču ielā 2 daļas iznomāšanu. M.Egmanis
9. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes iela 2, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
10. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 28, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala Krūmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 32, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Ploču ielā 4B, blakus nekustamajam īpašumam Ploču ielā 4A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
13. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabala 14.novembra bulvārī 54 daļai un Grīzupes ielā 89A daļai. M.Egmanis
14. Par kopīpašuma domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–60 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14–54 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A–14A atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
20. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
21. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5), daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
22. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
23. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
24. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
25. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
26. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 15.aprīlī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projekta priekšfinansējumu. L.Krasovska
2. Par noteikumu apstiprināšanu. H.Valcis
3. Par grozījumu 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". E.Tolmačova
4. Par grozījumu 2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikums". M.Egmanis
5. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kungu ielā 2–2, Liepājā. M.Egmanis
6. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kungu ielā 2–4, Liepājā. M.Egmanis
7. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kārklu ielā 3–11, Liepājā. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs  Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 15.aprīlī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas 3.pamatskolas nolikumu. Z.Pomerance
2. Par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikumu. Z.Pomerance
3. Par Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikumu. Z.Pomerance
4. Par projektu "Sportisti: Testē – Plāno – Gūsti panākumus” ("Athletes: Screen – Plan – Succeed"). A.Lagzdiņš

Komitejas priekšsēdētājs  Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 15.aprīlī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projekta priekšfinansējumu. L.Krasovska
2. Par projektu "Sportisti: Testē – Plāno – Gūsti panākumus” ("Athletes: Screen – Plan – Succeed"). A.Lagzdiņš
3. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu. J.Neimanis
4 Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu. J.Neimanis
5. Par grozījumu 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". E.Tolmačova
6. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rakstisku izsoli. D.Liepniece-Liepiņa
7. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai). M.Ābols
8. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada saimniecisko pārskatu. E.Kalveniece
9. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2021.gadā. M.Egmanis
10. Par noteikumu apstiprināšanu. M.Egmanis
11. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2021.gada 1.ceturksnī. M.Egmanis
12. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezermalas ielā 7, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par kopīpašuma domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A–14A atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–60 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14–54 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–44 nosacīto cenu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4–40 nosacīto cenu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–107 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–60 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–17 nosacīto cenu. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B–12 nosacīto cenu. M.Egmanis
24. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
25. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N atkārtotu izsoli. M.Egmanis
26. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsoli. M.Egmanis
27. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 64–5N izsoli. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 13–3 izsoli. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14–12 izsoli. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–1 izsoli. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–6 izsoli. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–4 izsoli. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs  J.Vilnītis