Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 10.septembrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai". M.Herbsts

2. Par projektu "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu". D.Jēriņš

3. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. A.Vitāls

4. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens

5. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 būvniecības plāna prezentāciju. M.Egmanis

6. Par zemesgabala Labraga ielā 11 iznomāšanu. M.Egmanis

7. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamās daļas Pilsētas zemes nomas līguma pārjaunošanu. M.Egmanis

8. Par zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem Turaidas 10 un 12, daļas iznomāšanu. M.Egmanis

9. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M.Egmanis

10. Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu. M.Egmanis

11. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu   ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis

12. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu. M.Egmanis

13. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu. M.Egmanis

14. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu. M.Egmanis

15. Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

16. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7–10 atsavināšanu. M.Egmanis

17. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–24atsavināšanu. M.Egmanis

18. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53–72 atsavināšanu. M. Egmanis

19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–37 atsavināšanu. M.Egmanis

20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12–50 atsavināšanu. M.Egmanis

21. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3–9 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 10.septembrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanaskārtība un apmērs". E.Mūrniece

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija nolikumā Nr.11 "Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikums". Z.Pomerance

3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra nolikumā Nr.2 "Liepājas 8.vidusskolas nolikums".  Z.Pomerance

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra nolikumā Nr.37 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gulbītis" nolikums".  Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 10.septembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanaskārtība un apmērs". E.Mūrniece

2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. T.Malkevičs

3. Par vienotu reģionālā un pilsētas nozīmes maršruta abonementa biļetes izveidi. T.Malkevičs

4. Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai" (Technological inovation for enhancing public security". M.Herbsts

5. Par mantisko ieguldījumu. G.Ansiņš

6. Par projektu "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu". D.Jēriņš

7. Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

8. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu. M.Egmanis

9. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 atsavināšanu. M.Egmanis

10. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu. M.Egmanis

11. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu. M.Egmanis

12. Par nekustamā īpašuma Mežu ielā 53–72 atsavināšanu. M.Egmanis

13. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

14. Par nekustamā īpašuma Baltijas ielā 11–33 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

15. Par nekustamā īpašuma Toma ielā 7–95 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

16. Par nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 3–32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

17. Par nekustamā īpašuma Pāvilostas ielā 2–65 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

18. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 7–62 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

19. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 7–74 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

20. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 8–63 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

21. Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 12–50 atsavināšanu M.Egmanis

22. Par nekustamā īpašuma Katedrāles ielā 11–37 atsavināšanu. M.Egmanis

23. Par nekustamā īpašuma Ugāles ielā 7–10 atsavināšanu. M.Egmanis

24. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 36–24 atsavināšanu. M.Egmanis

25. Par nekustamā īpašuma Lazaretes ielā 3–9 atsavināšanu. M.Egmanis

26. Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes  ielā 16A atkārtotu izsoli. M.Egmanis

 Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis