Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 14.maijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. D.Liepniece-Liepiņa
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. D.Liepniece-Liepiņa
3. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam". M.Ābols
4. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. M.Ābols
5. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 "Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela)". M.Ābols
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)". M.Ābols
7. Par projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē". M.Ābols
8. Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā". M.Ābols
9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2019.gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
10. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2020.gadam. T.Malkevičs
11. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2020.gadam. A.Vītols
12. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. A.Ansule
13. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical qualities screening system). A.Lagzdiņš
14. Par kustamās mantas atsavināšanu. J.Neimanis
15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"".
 M.Egmanis
16. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 daļai. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu. M.Egmanis
18. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 14.maijā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.  T.Ziemele
2. Par Bērnunama nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu. L.Krasovska
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”. L.Krasovska

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 14.maijā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" nolikumu. Z.Pomerance
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". Z.Pomerance
3. Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. Z.Pomerance
4. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical qualities screening system). A.Lagzdiņš

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 14.maijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu". L.Krasovska
2. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical qualities screening system). A.Lagzdiņš
3. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2019.gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
4. Par kustamās mantas atsavināšanu. J.Neimanis
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela)". M.Ābols
6. Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā". M.Ābols
7. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 "Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela)". M.Ābols
8. Par projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē". M.Ābols
9. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
10. Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela) īstenošanai. E.Kalveniece
11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". E.Kalveniece
12. Par ēkas Oskara Kalpaka ielā 87 nodošanu lietošanā. M.Egmanis
13. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 34B, Liepājā cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-10 izsoli. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-56 izsoli. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-112 izsoli. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoli. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoli. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoli. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-35 izsoli. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoli. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-50 izsoli. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 izsoli. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 izsoli. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 izsoli. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoli. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoli. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 izsoli. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 izsoli. M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 izsoli. M.Egmanis
39. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 izsoli. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis