Ceturtdien, 16.aprīlī, tiešsaistes režīmā notiks Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēdes. Piedāvājam iepazīties ar to darba kārtību.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 16.aprīlī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2020.gadā. M.Egmanis

2. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece

3. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektam LLI-490 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie Seniori)" (Social inclusion of elderly people in Latvia-Lithuania cross border region by improving accessibility to physical and social activities; Acronym: LLI-490 Active Seniors). E.Tolmačova

4. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). M.Herbsts

5. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). M.Herbsts

6. Par projektu "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm" ("The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities" (SCAPE II)). M.Herbsts

7. Par projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10". M.Egmanis

8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Bāriņu ielā 24, Liepājā. A.Vitāls

9. Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 11, Liepājā, pārņemšanu. M.Egmanis

10. Par apbūvēta zemesgabala Dūņu ielā 6 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

11. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 34B nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

12. Par zemesgabala "Jūrmalas parks 7" apbūves tiesību. M.Egmanis

13. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 "Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu". M.Egmanis

14. Par zemesgabala Liedaga ielā 5, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 82, daļas iznomāšanu. M.Egmanis

15. Par zemesgabala Projektētā ielā 7, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 82, daļas iznomāšanu. M.Egmanis

16. Par zemesgabala Nākotnes ielā 23 daļas iznomāšanu. M.Egmanis

17. Par zemesgabala Toma ielā 8, blakus nekustamajam īpašumam Vītolu ielā 22/26, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

18. Par zemesgabala Krūmu ielā 30A, blakus nekustamiem īpašumiem Krūmu ielā 30 un 32, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

19. Par zemesgabala Projektētā ielā 7, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 78, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

20. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 112, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

21. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 114, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

22. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 116, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

23. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 118, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

24. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 118A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

25. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 120, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

26. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 12 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

27. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 16 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

28. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

29. Par zemesgabala Mirdzas Ķempes ielā 30 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis

30. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomātās platības samazināšanu. M.Egmanis

31. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 atsavināšanu. M.Egmanis

32. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 16.aprīlī pulksten 12.
 
(Jautājums, ziņotājs)
1. Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2020.gada pirmajā ceturksnī. U.Novickis

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".
L.Krasovska

3. Par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. T.Ziemele

4. Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.185. M.Egmanis

5. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 104-25, Liepājā. M.Egmanis

6. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 18-17, Liepājā. M.Egmanis

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos.K.Balode

8. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektam LLI-490 “Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie Seniori)” (Social inclusion of elderly people in Latvia-Lithuania cross border region by improving accessibility to physical and social activities; Acronym: LLI-490 Active Seniors). E.Tolmačova

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 16.aprīlī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skaņu ieraksta studijas nomas pakalpojumu maksas cenrādi. I.Tumaščika

2. Par projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10". Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 16.aprīlī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skaņu ierakstu studijas aprīkojuma nomas maksas cenrādi. I.Tumaščika

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". L.Krasovska

3. Par projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10". Z.Pomerance

4. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektam LLI-490 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie Seniori) " (Social inclusion of elderly people in Latvia-Lithuania cross border region by improving accessibility to physical and social activities; Acronym: LLI-490 Active Seniors). E.Tolmačova

5. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada saimniecisko pārskatu. E.Kalveniece

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.243 "Par projektu "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem"". S.Kaņevska

7. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). M.Herbsts

8. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). M.Herbsts

9. Par projektu "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm" ("The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities" (SCAPE II)). M.Herbsts

10. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece

11. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Bāriņu ielā 24, Liepājā. A.Vitāls

12. Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 11, Liepājā, pārņemšanu. M.Egmanis

13. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 nosacīto cenu. M.Egmanis

14. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 34B nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

15. Par apbūvēta zemesgabala Dūņu ielā 6 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis

16. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vecā Ostmalā 23, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis

17. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 3, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis

18. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoli. M.Egmanis

19. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoli. M.Egmanis

20. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoli. M.Egmanis

21. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoli. M.Egmanis

22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoli. M.Egmanis

23. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A izsoli. M.Egmanis

24. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 39 izsoli. M.Egmanis

25. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoli. M.Egmanis

26. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoli. M.Egmanis

27. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48 izsoli. M.Egmanis

28. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23 izsoli. M.Egmanis

29. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37 izsoli. M.Egmanis

30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3 izsoli. M.Egmanis

31. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoli. M.Egmanis

32. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 izsoli. M.Egmanis

33. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis