Ceturtdien, 12.martā, Liepājas domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes. Piedāvājam iepazīties ar to darba kārtību.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja, 12.martā pulksten 11, darba kārtība

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam". A.Kļaveniece
2. Par Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2020.-2030.gadam apstiprināšanu un darba grupas izveidošanu. M.Tīdens
3. Par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu. D.Jēriņš
4. Par projektu "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde". D.Liepniece-Liepiņa
5. Par izmaiņām maksas autostāvvietu izvietojumā Liepājas pilsētā. A.Robežnieks
6. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. A.Vitāls
7. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. A.Vitāls
8. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - jaunbūvi Liepājā, Liedaga ielā 8/14. M.Egmanis
9. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
10. Par zemesgabala Kviešu ielā 70 iznomāšanu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala, Cukura ielas, blakus nekustamajiem īpašumiem Cukura ielā 36, 38A un 40,daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Latgales ielā 6 daļas un Nākotnes ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala, Ventas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventas ielā 38, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 3, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 58, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala, Eduarda Veidenbauma ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 77/79, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Ziemupes ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Pulvera ielā 34 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 47A nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Invalīdu ielā 5 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Kroņu ielā 2 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Žagatu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļas līguma par apbūves tiesību izbeigšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, daļas nomu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-33 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finanšu komiteja, 12.martā pulksten 14, darba kārtība

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 19.marta lēmumā Nr.121. L.Krasovska
2. Par projektu "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde". D.Liepniece-Liepiņa
3. Par Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2020.-2030.gadam apstiprināšanu un darba grupas izveidošanu. M.Tīdens
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". .Kalveniece
5. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29 izsoli. M.Egmanis
6. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63 izsoli. M.Egmanis
7. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3 izsoli. M.Egmanis
8. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoli. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33 izsoli. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39 izsoli.  M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 izsoli. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 izsoli. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 izsoli. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoli. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoli. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoli. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoli. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoli. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoli. M.Egmanis
20. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoli. M.Egmanis
21. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoli. M.Egmanis
22. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoli. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoli. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoli. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoli. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoli. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoli. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 nosacīto cenu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 nosacīto cenu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 nosacīto cenu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 nosacīto cenu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 nosacīto cenu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 atsavināšanu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-33 atsavināšanu. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, 12.martā pulksten 12.45, darba kārtība

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. K.Balode
2. Pārskats par Dzīvokļu komisijas darbu 2019.gada 2.pusgadā. M.Tīdens
 
Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas dome pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 12.martā pulksten 13.15, darba kārtība
 
(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 13.augusta nolikumā Nr. 9 " Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikums" Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis