Liepājas domes sēdes darba kārtība 15.septembrī pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Ziņojums par energopārvaldību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā un paredzētajām darbībām energokrīzes situācijā. G.Ansiņš

2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

3. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa". G.Ansiņš

4. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa". G.Ansiņš

5. Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa". G.Ansiņš

6. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktoru. G.Ansiņš

7. Par grozījumu 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs". J.Vilnītis

8. Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". A.Deksnis

9. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumiem. U.Sesks

10. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā. U.Hmieļevskis

11. Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu. V.Vitkovskis

12. Par sūdzību par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisiju izskatīšanu. G.Ansiņš

13. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" faktisko rīcību. H.Valcis

14. Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2–10/1/3640. H.Valcis

15. Par nekustamo īpašumu Invalīdu ielā 4, Liepājā, nodošanu lietošanā. U.Hmieļevskis

16. Par zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

17. Par zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

18. Par zemesgabalu Laboratorijas ielā 18A un Spīdolas ielā 16 daļu iznomāšanu. M.Šveiduks

19. Par zemesgabala Robežu ielā 34A iznomāšanu. M.Šveiduks

20. Par zemesgabala Ziemupes ielā 10 iznomāšanu. M.Šveiduks

21. Par zemesgabala Pļavu ielā 75D nomu. L.Rjazanova

22. Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu". L.Rjazanova

23. Par zemesgabala Zirņu ielā 101 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

Priekšsēdētājs G.Ansiņš