Liepājas pilsētas domes sēdē šodien, 25.februārī, apstiprināti grozījumi Liepājas pašvaldības 2016.gada budžetā, palielinot ieņēmumu sadaļu par 6,7 miljoniem eiro.

Līdz ar budžeta grozījumiem paredzēti papildu līdzekļi galvenokārt pilsētas ielu posmu asfaltēšanai, ietvju bruģēšanai, apstādījumu veidošanai, cīņai ar ēku apķēpātājiem, kā arī citiem pilsētvides uzlabojumiem.

Ņemot vērā, ka daļa no papildu budžeta ieņēmumiem ir valsts mērķdotācijas, kurām ir iezīmēts noteikts izlietojuma mērķis, savukārt vēl daļa ir paredzēta pagājušajā gadā jau uzsākto programmu īstenošanai arī šajā gadā, jaunām iniciatīvām budžetā atvēlēti 1 560 968 eiro. Gandrīz divas trešdaļas no šī pieejamā finansējuma paredzēts novirzīt projektiem, kas tiešā veidā ietekmē pilsētvidi – dažādos pilsētas mikrorajonos plānots veidot jaunas vai atjaunot esošās ietves kopumā aptuveni 850 metru garumā, savukārt no jauna asfaltējamo ielu kopgarums ir gandrīz trīs kilometri. Tāpat ir domāts arī par pakāpenisku savu laiku nokalpojušo sabiedriskā transporta pieturvietu nomaiņu, jauna apgaismojuma izbūvi Raiņa ielā, videonovērošanas sistēmas uzlabojumiem iedzīvotāju drošības uzraudzīšanai, kā arī jaunu autostāvvietu projektēšanu, apstādījumu veidošanu u.c. iecerēm.

“Budžeta grozījumos lielā mērā uzsvars ir likts uz pilsētvides labiekārtošanas iecerēm jo paši iedzīvotāji ir bijuši ļoti aktīvi savu daudzdzīvokļu namu sakārtošanā. Pēdējos gadus ir ļoti sekmīgi darbojusies pašvaldības īstenotā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanas programma, kurā, pateicoties pašu iedzīvotāju atsaucībai un līdzdalībai, jaunu veidolu ieguvuši gandrīz 80 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi – izveidotas automašīnu stāvvietas, apstādījumi, bruģēti celiņi, uzstādīti rotaļu rīki bērniem vai soliņi vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Tagad veidojas situācijas, kad, piemēram, Siena ielā vai Klaipēdas ielā daudzdzīvokļu mājas cita pēc citas ir skaisti sakoptas, pagalmi ir labiekārtoti, bet iekškvartāla iela vai piebraucamais ceļš ir vienās bedrēs. Ar šiem pilsētas budžeta grozījumiem mēs šo nepilnību vismaz daļā pilsētas centīsimies novērst,” skaidro Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Deputāti budžeta grozījumos atbalstījuši arī līdzekļu piešķiršanu publisko apstādījumu dažādošanai, cīņai ar ēku apķēpātājiem, infrastruktūras sagatavošanu kempinga izveidei Klaipēdas ielā, jaunsardzes mācību procesa pilnveidei, ledushalles ģērbtuvju remontam un “Daugavas” stadiona apgaismojuma maiņai, radošā centra Dārza ielā 4/8 tālākai attīstībai, ēku pārņemšanai Atteku salā, Karostas cietuma jumta remontam, ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanai Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā un informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldībā. Tāpat budžetā iekļauti arī 10 tūkstoši eiro, kas paredzēti līdzdalībai jauna basketbola laukuma izveidei Jūrmalas parka zonā, kas drīzumā taps ar pazīstamā liepājnieka un NBA basketbolista Kristapa Porziņģa ģimenes fonda finansiālu atbalstu.

Kopējais Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam pēc grozījumu apstiprināšanas ir 71,7 miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 39,3 miljoni ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, 20,4 miljoni ir valsts transfertu maksājumi, 8,1 miljons ir budžeta iestāžu maksas ieņēmumi, savukārt atlikums no iepriekšējā budžeta gada 3,8 miljoni. Tāpat budžetā ieplānots arī aizņēmums 130 tūkstošu apmērā.