Liepājas pilsētas domes deputāti 17. decembra domes sēdē apstiprinājuši pašvaldības 2021.gada budžetu, kura izdevumi plānoti 99 miljonu eiro apmērā, par prioritātēm izvirzot ekonomiskās darbības nodrošināšanu, izglītības nozares stiprināšanu un sociālo aizsardzību, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Budžets 2021.gadam apstiprināts pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ tajā iekļauti pārsvarā izdevumi iestāžu pamatvajadzību uzturēšanai un finansējums jau sāktajiem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem. Dažādiem attīstības projektiem finansējums piešķirts daļēji, ievērojot vajadzību prioritātes, piesardzību saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmējošajiem faktoriem un nepieciešamo finansējumu pirmajam ceturksnim.

Budžeta projektā 2021.gadam nodrošināts papildu finansējums minimālās mēneša darba algas celšanai līdz 500 eiro, pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšanai no 750 uz 790 eiro, pirmsskolas izglītības iestāžu aukļu atlīdzības paaugstināšanai par 6% saistībā ar amata pārkvalificēšanu par pedagoga palīgu un atbilstošu pienākumu maiņu, jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Koku ielā 10 uzturēšanas izdevumiem, garantētā minimālā ienākumu līmeņa celšanai no 64 uz 109 eiro, renovētās pašvaldības ēkas Peldu ielā 5 uzturēšanas izdevumiem, kā arī citām būtiskiem pašvaldības procesiem.

Procentuāli vislielākā daļa – 30% no visa pilsētas pamatbudžeta jeb 30 miljoni eiro – atvēlēti izglītības nozarei. No šīs summas 509 402 eiro paredzēti pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšanai, 348 239 eiro – ēdināšanas nodrošināšanai 50% apmērā 1. - 4. klašu skolēniem, 344 459 eiro pašvaldības līdzfinansējumam privātajām izglītības iestādēm, 320 000 eiro bērnudārza izveidei Koku ielā 10, kā arī 188 672  eiro līdzfinansējumam licencētu aukļu pakalpojumiem un 102 020 eiro informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, lai varētu nodrošināt veiksmīgu mācību procesu.

Aptuveni 25 % jeb 24,5 miljoni eiro paredzēti ekonomiskās darbības nodrošināšanai. 2 milj. eiro plānoti ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontdarbiem, nedaudz virs 1 milj. eiro – parku un zaļo zonu uzturēšanai, par 100 000 eiro tiks veikta pašvaldības dzīvokļu atjaunošana, tāpat plānots turpināt mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas programmu, izveidot jaunus bērnu rotaļu laukumus, līdzfinansēt kultūras pieminekļu saglabāšanu, paaugstināt ēku energoefektivitāti, kā arī veikt citus pilsētas labiekārtošanas un infrastruktūras pilnveides darbus.

Nedaudz vairāk nekā 11 miljonus eiro jeb 11% no visa pašvaldības budžeta paredzēts atvēlēt sociālajai aizsardzībai. Liepājas pašvaldība turpinās nodrošināt dažādus pabalstus, lai liepājnieki jūtas sociāli aizsargāti. Deputāti lēma piešķirt 637 952 eiro, lai cilvēkiem varētu nodrošināt uzturēšanos īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās, 792 593 eiro paredzēti aprūpei mājās nodrošināšanai, 170 000 eiro ģimenes asistentu apmaksai, 39 800 eiro paredzēti sociālajai rehabilitācijai bērniem invalīdiem, 38 000 eiro piešķirti dažādu pasākumu organizēšanai invalīdiem. Tāpat finansējums paredzēts dažādu vasaras nometņu organizēšanai, remontdarbiem sociālajās iestādēs un sociālo darbinieku kvalifikācijas pilnveides kursiem.

Aptuveni 8% no visa 2021.gada budžeta jeb 8,4  miljoni eiro paredzēti dažādu kultūras norišu, procesu un kultūras infrastruktūras darbības nodrošināšanai. Deputāti piešķīra 76 000 eiro topošā Hoijeres kundzes interjera muzeja priekšmetu iegādei, 70 000 eiro piešķirti Liepājas NVO darbības atbalstam, 60 000 eiro lielu finansējumu saņēma kultūras projektu konkurss, 60 000 eiro piešķīra Liepājas dzimšanas dienas pasākumu rīkošanai. Atbalsts paredzēts arī mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanai un starpkultūru pasākumu norišu veicināšanai, tiks sekmēta iedzīvotāju līdzdalība tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, finansējums paredzēts kultūras mantojuma saglabāšanai, kā arī Liepājas bibliotēkas, Liepājas muzeja un Liepājas teātra darbības nodrošināšanai.

Nedaudz virs sešiem miljoniem eiro jeb aptuveni 6% no budžeta paredzēts sporta nozarei. Deputāti atbalstīja dažādu profesionālo sporta komandu darbību, amatiersportistus un tautas sporta aktīvistus, kā arī atvēlēja finansējumu sporta infrastruktūras attīstībai. 104 400 eiro piešķirti basketbola kluba “Liepāja” līdzfinansēšanai, 59 000 eiro florbola kluba “Kurši” līdzfinansēšanai, Eiropas čempionātam rallijā – 60 000 eiro. Tāpat bērniem tiks nodrošināta peldēšanas apmācība, un, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija – notiks Ziemas peldēšanas Latvijas čempionāts un citas sportiskas aktivitātes.

Tāpat deputāti 534 950 eiro piešķīra dažādu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam, atbalstīja 500 000 eiro piešķiršanu Peldu ielas 5 ēkas ceturtā stāva izbūvei, 100 000 eiro piešķīra NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursam, 100 000 eiro mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam, 160 000 eiro tika piešķirti studentiem un rezidentiem stipendijām, kā arī tika piešķirts finansējums tam, lai dažādas sabiedrības grupas varētu izmantot sabiedrisko transportu ar atlaidēm vai bez maksas.

2021.gada pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu tiek plānoti 99 709 361 eiro apmērā, tai skaitā valsts budžets – 24 217 101 eiro, pašvaldības pamatbudžets –  68 865 409 eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 626 851 eiro.

Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem 88 381 128 eiro apmērā,  līdzekļu atlikuma  uz gada sākumu – 5 814 972 eiro un 5 513 261 eiro no kredītresursu piesaistes. Budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu, nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumiem, transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) un mērķdotācijām.