Ceturtdien, 22.decembrī, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti domes sēdē apstiprinājuši pašvaldības 2023.gada tā saucamo uzturēšanas budžetu, kura izdevumi plānoti 128 miljonu eiro apmērā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Jau tradicionāli pēdējos gadus Liepājas pašvaldība budžetu apstiprina divos etapos – vispirms gada beigās tiek apstiprināts tā saucamais uzturēšanas budžets, kurā iekļautas pamata izdevumu pozīcijas, savukārt pavasarī (orientējoši martā) ir zināmas precīzākas ieņēmumu prognozes, līdz ar to tiek lemts par attīstības projektiem, kas ietver arī dažādas jaunas iniciatīvas.

2023.gada pamatbudžeta prioritātes ir energoresursu sadārdzinājuma izdevumu segšana, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai papildu vecāku noteiktajai maksai, bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana no 250 uz 300 eiro, darba samaksas fonda palielinājums sakarā ar minimālās algas celšanu visā valstī, kā arī pedagoģisko darbinieku amatalgas palielināšana.

"Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, šim gadam apstiprinātais uzturēšanas budžets ir ar nelielu pieaugošu tendenci, taču jārēķinās, ka arī izdevumu pozīcijas ir krietni lielākas, jo pilsēta gluži tāpat kā katra mājsaimniecība saskaras ar straujo energoresursu kāpumu, pieaugošu maksu par elektroenerģiju, komunālajiem maksājumiem, ielu remontdarbiem, minimālās algas pieaugumu un citām pozīcijām. Ņemot vērā arvien pieaugošo dzīves dārdzību, šajā budžetā liels uzsvars likts arī uz to, lai spētu nodrošināt atbalstu īpaši ģimenēm ar bērniem – tiek nedaudz palielināts pašvaldības maksātais bērna piedzimšanas pabalsts un vairāk naudas paredzēts līdzmaksājuma nodrošināšanai ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem bērnudārzos, jo no šī mācību gada ēdinātāji ir būtiski palielinājuši savu maksu," skaidro domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Procentuāli vislielākā daļa – 33,9% no visa pilsētas pamatbudžeta jeb 43,5 miljoni eiro – atvēlēti izglītības nozarei. No šīs summas 854 431 eiro paredzēti ēdināšanas maksas atvieglojumiem dažādām izglītojamo grupām, 292 023 eiro 3+ ģimeņu atbalstam pirmsskolas izglītības iestādēs, 60 825 eiro līdzfinansējumam licencētu aukļu pakalpojumiem, 245 946 eiro paredzēti kā līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm, 107 000 eiro izglītības iestāžu digitalizācijai 7.-9. klasēm, 35 494 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs un 200 000 informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, lai varētu nodrošināt veiksmīgu mācību procesu. Atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nodrošināšanai (970 eiro par vienu likmi) paredzēti 567 582 eiro.

Savukārt otra lielākā budžeta sadaļa – 22,5% jeb 28,9 miljoni eiro – paredzēta ekonomiskās darbības nodrošināšanai. Finansējums 2023.gadā paredzēts, lai turpinātu un uzsāktu būtisku infrastruktūras projektu realizēšanu, tai skaitā, K. Zāles laukuma rekonstrukcijai – 3 430 010 eiro, Ganību ielas posma pārbūvei – 1 836 000 eiro, ielas pārbūve Liedaga ielā 6A – 58 223 eiro, tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas rekonstrukcijai (2. un 4. kārta)  – 3 462 961 eiro, projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā", kas paredz nomainīt esošos gaismekļus uz energoefektīvākiem, 3. kārtās paredzēts finansējums 2 371 796 eiro apmērā, rotaļu laukuma izveidei vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā – 200 000 eiro, kultūras pieminekļu saglabāšanai – 242 779 eiro, kā arī citiem projektiem.

8,7% jeb 11,1 miljonu eiro paredzēts atvēlēt sociālajai aizsardzībai. Liepājas pašvaldība turpinās nodrošināt dažādus pabalstus, lai liepājnieki jūtas sociāli aizsargāti. Apstiprinot jauno budžetu, deputāti lēma piešķirt mājokļa pabalstiem 840 215 eiro, sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm – 326 191 eiro, pašvaldības pabalstiem krīzes situācijā un veselības aprūpei 331 835 eiro, garantētā minimālā ienākuma pabalstiem – 318 000 eiro, samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem – 331 560 eiro, citiem dažāda rakstura sociālās palīdzības pabalstiem 527 076 eiro.

6,7% no budžeta jeb 8,6 miljonus eiro paredzēts atvēlēt sporta nozarei. Deputāti atbalstīja 1 513 166 eiro piešķiršanu sporta pasākumiem, 489 200 eiro infrastruktūras attīstībai stadionā "Daugava" un 443 747 eiro Futbola halles darbības nodrošināšanai un uzturēšanai.

Savukārt 6,2% jeb 7,9 miljoni eiro paredzēti dažādu kultūras norišu, procesu un kultūras infrastruktūras darbības nodrošināšanai. Kultūras pasākumiem 1 100 000 eiro, nodibinājumam Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 – 300 000 eiro, pilsētas svētku noformējumam – 248 929 eiro, projektam "Muzeja ēkas pārbūve" 168 167 eiro (t.sk. valsts finansējums 36 653 eiro), kā arī Dziesmu un deju svētku pasākumu atbalstam 250 000 eiro.

Veselības nozarē deputāti piešķīra 89 000 eiro projektam "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā", piesaistot augsti kvalificētus ārstus no citām pilsētām un kompensējot dzīvojamās platības īres izdevumus vai transporta izdevumus, 108 545 eiro atvēlēti projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs", savukārt 2 753 419 eiro paredzēti projekta "Infrastruktūras attīstība SIA Liepājas Reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Kurzemē" īstenošanai.

Vides aizsardzības jomā 769 585 eiro atvēlēti būnas izbūves turpināšanai Baltijas jūrā  (t.sk., valsts finansējums 538 176 eiro), 165 000 eiro krasta nostiprinājuma izbūvei gar Baltijas jūras krastu un 65 132 eiro projektam "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā".

2023.gada pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu tiek plānoti 128 529 726 eiro apmērā, tai skaitā valsts budžets – 30 832 234 eiro, pašvaldības pamatbudžets – 88 804 768 eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 8 892 724 eiro.

Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem – 102 851 580 eiro apmērā, līdzekļu atlikuma  uz gada sākumu – 13 338 180 eiro un kredītresursu piesaistes – 12 339 966 eiro.