Tieslietu ministrs Jānis Bordāns kā vienu no savas "nežēlastībā krišanas" iemesliem minējis interesi par Liepājas tiesnesi Intu Pūci, raksta pietiek.com. Arī kāda Polijas firma ir sašutusi par Pūci.

Par viņas, iespējams, prettiesiskām darbībām. Portāla pietiek.com rīcībā nonācis uzņēmuma "Liepājas metalurga" kreditora – Polijas uzņēmuma Handlowa "Rudnicki" iesniegums, kurā detalizēti izklāstītas tiesneses Pūces darbības un citas "dīvainības" "Liepājas metalurga" lietā: šis Bordānam adresētais iesniegums datēts ar šā gada 4. novembri – dienu pēc tam, kad ministrs TV nāca klajā ar versijām par viņa demisijas pieprasījuma iemesliem.

TV intervijā, kurā Bordāns pirms nedēļas runāja par savas demisijas pieprasījumiem, vienīgais konkrētais viņa nosauktais cilvēks bija tiesnese Pūce. Citādi viņš minēja kādu "iesniegumu no iesniedzēja puses", kurā minēts, ka "viņiem" ir bijusi saruna ar "cilvēkiem, kuri ir piedāvājuši par naudu, lielu naudu, sakārtot, tā sakot, jautājumu Latvijā ar maksātnespējas administratora palīdzību". Taču viņš nevēloties "šobrīd pateikt konkrētus uzvārdus un detaļas, jo tas viss ir kriminālmeklēšanas jautājums".

Ministrs apgalvoja, ka viņš par tiesneses Pūces darbībām esot ieinteresējies jau pirms divām nedēļām, taču tieši ar 4. novembri – dienu pēc tam, kad Bordāns nāca klajā ar saviem skaļajiem, taču konkrētus cilvēkus un faktus neminošajiem paziņojumiem – datēts "Liepājas metalurga" kreditora, Polijas uzņēmuma Handlowa "Rudnicki" iesniegums, kurā detalizēti izklāstītas tiesneses Pūces darbības un citas "dīvainības" "Liepājas metalurga" lietā. Šis dokuments ir tik izteiksmīgs un detalizēts, ka Pietiek.com to publicēja pilnībā:

Firmas Handlowa "Rudnicki"
reģistrācijas Nr.578–147–91–05
ul. Willowa 1, Elbląg, 82–300

un

POLCOPPER SP. Z O.O.
reģistrācijas numurs: 0000088508
Juridiskā adrese: UL. PRZEMYSLOWA 16, PRZYSIEKA POLSKA, 64–030 SMIGIEL, POLAND

pilnvarotās pārstāves
zvērinātas advokātes Sandas Kraukles
Prakses vieta: Avota iela 53/55–10, Rīga, LV–1009
Rīgā, 2013.gada 4.novembrī

SŪDZĪBA

Par Liepājas tiesas tiesnesi I.Pūci

Liepājas tiesas tiesnese I.Pūce ar 2013.gada 10.septembra spriedumu nosprieda apmierināt AS "Liepājas metalurgs" tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, apstiprināt AS "Liepājas metalurgs" tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk–TAP) pasākumu plānu, noteikt 2 gadu termiņu TAP īstenošanai.

Sūdzības iesniedzējiem ir tiesisks pamats apšaubīt kā Liepājas tiesas tiesneses I.Pūces 2013.gada 10.septembra sprieduma tiesiskumu un pamatotību, tā arī AS "Liepājas metalurgs" izstrādātā TAP pasākumu plāna tiesiskumu un atbilstību Maksātnespējas likumā nostiprinātajiem tiesību
principiem, kā arī ir pamats apšaubīt ieceltā administratora objektivitāti un neatkarību. Proti, TAP pasākumu plāns (redakcijā, kāda bija pieejama sūdzības iesniedzējiem) ir sagatavots un saskaņots pārkāpjot Maksātnespējas likuma regulējumu, tas nesniedz precīzu un pilnīgu informāciju par visu AS "Liepājas metalurgs" TAP iesaistīto mantu (nav norādīts viss parādnieka mantas sastāvs, kā arī nav norādītas visas darbības, kuras būtu veicamas ar mantu TAP laikā), saistībām, satur maldinošu informāciju par TAP laikā veicamajām metodēm un to realizācijas priekšnosacījumiem. TAP pasākumu plāns apstiprinātajā redakcijā jau sākotnēji ir neizpildāms, jo tā nosacījumi ir viens otru izslēdzoši attiecībā uz noteiktajiem termiņiem.

No TAP pasākumu Plānam pielikumā P1 pievienotās bilances uz 01.08.2013. konstatējams, ka AS “Liepājas metalurgs" pašu kapitāls ir pozitīvs 46 895 309 Ls, kas nozīmē, ka aktīvi par  46 895 309 Ls pārsniedz saistības. Tātad secināms, ka visi kreditori, t.sk. nenodrošinātie kreditori, maksātnespējas (kas nenozīmē tikai bankrotu, bet arī pāreju uz TAP) gadījumā saņemtu savu prasījumu summu apmaksu 100% apmērā pat pie nosacījuma, ka aktīvi tiktu atsavināti ar piespiedu atsavināšanas vērtību, proti, par 75% no to tirgus vērtības (177 miljx75%=132 milj.Ls), pieļaujot iespēju pārdot visu uzņēmumu kā kopumu (Maksātnespējas likuma 114.pants).

No minētā sūdzības iesniedzēji secina, ka uz TAP pasākumu plāna apstiprināšanas brīdi AS “Liepājas metalurgs" aktīvu kopums bija pietiekams, lai segtu VISU kreditoru, tai skaitā, arī sūdzības iesniedzēju kreditoru prasījumus pilnā apmērā, līdz ar to nav tiesiski un pamatoti samazināt nenodrošināto kreditoru prasījumus TAP pasākumu plānā norādītajā apjomā. Proti, TAP plāns paredz, ka 50% no nenodrošināto kreditoru prasījumiem tiks kapitalizēti (piešķirot kreditoriem akcijas), bet pārējie 50% no nenodrošināto kreditoru prasījumiem tiks izmaksāti kreditoriem 24. TAP pasākuma plāna mēnesī no naudas līdzekļiem, kas tiks iegūti kredītā no nezināma finansēšanas avota. Līdz ar to ir acīmredzams, kaut gan uzsākot TAP procesu AS "Liepājas metalurgs" bija pietiekami daudz aktīvu, lai segtu visus kreditoru prasījumus, tomēr tas netika darīts prettiesiska TAP pasākumu plāna aizsegā. Bet visticamāk, ka pienākot 24. TAP pasākuma plāna mēnesim, AS "Liepājas metalurgs" rīcībā nebūs naudas līdzekļu, ko samaksāt nenodrošinātajiem kreditoriem.

Gadījumā, ja TAP pasākumu Plānam pielikumā P1 pievienotā bilance uz 01.08.2013. uzrāda faktiskajai situācijai neatbilstošu aktīvu apmēru, t.i. faktiskais aktīvu apmērs ir būtiski mazāks, tad AS “Liepājas metalurgs" vadība ir saucama pie kriminālatbildības par grāmatvedības finanšu datu sagrozīšanu un tiesas, kā arī kreditoru un akcionāru maldināšanu.

Būtiski, ka TAP pasākumu plāns, ir klaji pretējs Maksātnespējas likuma mērķim un principiem. Kaut arī AS "Liepājas metalurgs" rīcībā bija aktīvi vērtībā, kas pārsniedz visu (arī nenodrošināto) kreditoru prasījumu apjomu, tomēr, TAP pasākumu plāns neparedz visu nenodrošināto kreditoru prasījumu segšanu. Tas paredz TAP laikā veicamos pasākumus, kuru rezultātā AS "Liepājas metalurgs" kreditoru prasījumu apmērs nevis samazināsies, bet tikai palielināsies, turklāt nesedzot nenodrošināto kreditoru prasījumus pilnā apmērā. Kā rezultātā ir konstatējams būtisks nenodrošināto kreditoru tiesisko interešu pārkāpums. Tādejādi ieguvums no šī TAP pasākumu Plāna izpildes nenodrošinātajiem kreditoriem būs ievērojami mazāks, kā maksātnespējas procesā (detalizētu TAP pasākumu plāna analīzi skatīt iebildumos, kas tika iesniegti Liepājas tiesai).

Maksātnespējas likuma 40.panta trešajā daļā noteikts, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna uzdevums ir nodrošināt, lai plānu nesaskaņojušo kreditoru ieguvums, īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, ir vismaz tikpat liels kā gadījumā, ja šā plāna apstiprināšanas brīdī parādniekam tiktu pasludināts maksātnespējas process.

Līdz ar to secināms, ka TAP pasākumu plāns neizpilda galvenos priekšnosacījumus TAP pasākumu plāna apstiprināšanai un realizācijai. Turklāt TAP pasākumu plāns tika apstiprināts neizpildāms, ko šobrīd (gandrīz divus mēnešus pēc TAP pasākumu plāna apstiprināšanas) apliecina publiski izsanējušie apgalvojumi gan no premjerministra, gan no AS "Liepājas metalurgs" administratora, proti, ka AS "Liepājas metalurgs" sakarā ar TAP pasākumu plāna neizpildi visdrīzāk tiks piemērota maksātnespējas procedūra.

Liepājas tiesas pienākums bija rūpīgi izvērtēt visus lietas faktiskos apstākļus un pierādījumus, lai apstiprinātu faktiski izpildāmu TAP pasākumu plānu. Tā kā faktiski tiesa pieļāva prettiesiska un neizpildāma TAP pasākumu plāna apstiprināšanu, ir būtiski aizskartas visu kreditoru tiesiskās intereses, kā arī ir pamats izvērtēt tiesneses I.Pūces kompetenci izskatīt šāda veida lietas.

Vēl jo īpaši ņemot vērā, ka 2012.gadā Liepājas tiesnesei I.Pūcei tika piemērots disciplinārsods– piezīme par rupju nolaidību civillietas izskatīšanā, jo taisot spriedumu, tiesnese nebija ievērojusi prasījuma robežu, kā arī izlēmusi prasījumu, ko prasītājs nebija pieteicis. Vēršu uzmanību, ka no civillietas Nr.C20261213 norises Liepājas tiesā ir konstatējams, ka tiesa ne tikai ignorēja kreditoru iebildumus, bet arī kļūdaini piemērojot un interpretējot Civilprocesa likuma normas, liedza sūdzības iesniedzēju pārstāvim realizēt LR Satversmes 92.pantā noteiktās tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā un liedza iepazīties ar TAP pasākumu plānu.

Liepājas tiesā civillietā Nr.C20261213 netika ņemti vērā sūdzību iesniedzēju iebildumi, motīvi iebildumu noraidīšanai nav minēti Liepājas tiesas 10.09.2013. spriedumā lietā Nr.C20261213, kā arī Liepājas tiesa ar 05.09.2013. lēmumu atteica iespēju mutvārdu procesā tiesas sēdē kreditoriem un akcionāriem uzklausīt AS "Liepājas metalurgs" vadības un administratora paskaidrojumus uz iesniegtajiem iebildumiem.

Šobrīd TAP pasāku plāns tiek kūrēts pilnīgā slepenībā un tiesnese I.Pūce ar kļūdainu tiesību normu interpretāciju, izdodot pilnīgi prettiesiskus lēmumus, atbalsta un veicina šīs slepenības nodrošināšanu. Minētais ir par pamatu uzskatam, ka tiesnesei I.Pūcei ir personīga (iespējams materiāla) ieinteresētība šāda prettiesiska TAP procesa nodrošināšanā. Nenodrošināto kreditoru intereses un iebildumi civillietā Nr.C20261213 vispār netika ne izvērtēti, ne ņemti vērā, kaut arī no Civilprocesa likuma 341.6 panta trešās daļas izriet, ka tiesai, lemjot jautājumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, ir jāņem vērā kreditoru iebildumi.

Ņemot vērā, ka tiesnese I.Pūce liedz kreditoriem piekļūt civillietas Nr.C20261213 materiāliem, kreditoriem nav iespējams konstatēt, kādi tieši lietas materiāli atrodas Liepājas tiesas rīcībā, uz kuru pamata tika pieņemts lēmumus par TAP pasākumu plāna apstiprināšanu. Tāpat neskaidrību rada kreditoru saskaņojumi, kuri nav publiski pieejami.

Vēršu uzmanību, ka Liepājas tiesa 2013.gada 10.septembra spriedumā nebija vērtējusi būtisku apstākli, proti, kurai tieši no 3 AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakcijām kreditori bija devuši savu saskaņojumu.

No LR Finanšu ministrijas 2013.gada 9.oktobra vēstules Nr.30.4–21.2.1–G/1343 izriet, ka LR Finanšu ministrijā tika iesniegtas 3 AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakcijas:

1) 12.07.2013. ar saņemšanas Nr.13254;
2) 19.08.2013. ar saņemšanas Nr.16111;
3) 23.08.2013. ar saņemšanas Nr.16471–ip.

Papildus Finanšu ministrs norādīja, ka 2013.gada 20.augustā Ministru kabinets (sēdes protokols Nr.45, 107.) atbalstīja AS "Liepājas metalurgs" izstrādāto TAP pasākumu plānu un pilnvaroja Finanšu ministru to saskaņot. Kā rezultātā Finanšu ministrs 2013.gada 23.augustā ir izdarījis saskaņojuma uzrakstu uz AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākuma plāna. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdē varēja būt pieejama tikai tā AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakcija, kas tika nosūtīta kreditoriem saskaņošanai 2013.gada 19.augustā, līdz ar to secināms, ka Ministru kabinets nav ne izvērtējis, ne deleģējis Finanšu ministru saskaņot pēdējo TAP pasākumu plāna redakciju ar grozījumiem uz 23.08.2013.

Tādējādi secināms, ka 2013.gada 20.augustā Ministru kabinets (protokols Nr45, 107.) nepārprotami atbalstīja to AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakciju, kas bija pieejama līdz 2013.gada 20.augustam, t.i. 19.08.2013. iesniegto TAP pasākumu plāna redakciju. Līdz ar to nepārprotami konstatējams, ka Ministru kabineta pilnvarojums Finanšu ministram tika dots saskaņot TIKAI 19.08.2013. iesniegto redakciju, nevis vēlāk Finanšu ministrijā iesniegtās AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākuma plāna redakcijas.

Vēršu uzmanību, ka Firmai Handlowa "Rudnicki" un POLCOPPER SP. Z O.O. TAP pasākuma plāna redakcija ar grozījumiem uz 23.08.2013. netika nosūtīta saskaņošanai. Līdz ar to prezumējams, ka TAP pasākuma plāna redakcija ar grozījumiem uz 23.08.2013. netika nosūtīta arī pārējiem nenodrošinātajiem kreditoriem, kuru lielākā daļa atrodas ārpus Latvijas. Tāpat ir apšaubāms fakts, ka AS "Liepājas metalurgs" spēja iegūt nepieciešamo kreditoru saskaņojumu TAP pasākumu plāna redakciju ar grozījumiem uz 23.08.2013. laika posmā no 23.augusta (piektdienas) līdz 26.augustam (pirmdiena), kad TAP plāns kopā ar kreditoru saskaņojumiem tika iesniegts tiesā.

Tā kā kreditoru saskaņojumi nav publiski pieejami, ko apliecina Uzņēmumu reģistra izziņa, līdz ar to ir prezumējams, ka TAP pasākumu plāna redakcijai ar grozījumiem uz 23.08.2013. tika pievienoti kreditoru saskaņojumi, ar kuriem tika saskaņotas iepriekšējās TAP pasākumu plāna redakcijas. Kā rezultātā ir pamats apšaubīt faktu, vai kreditori vispār ir saskaņojuši TAP pasākuma plāna redakciju ar grozījumiem uz 23.08.2013.Minēto jautājumu Liepājas tiesa nav ne pieminējusi, ne izvērtējusi.

Papildus minētajam, ir pamats apšaubīt TAP pasākumu plānu saskaņojušo kreditoru prasījumu tiesību faktisko esamību un pilnvarojumu veikt saskaņojumu. Par TAP pasākumu plānu saskaņojušā Lielbritānijas uzņēmuma Stemcor UK Limited prasījumu LVL 10 191 666,47 apmērā pastāv strīds tiesā (tas norādīts arī TAP pasākumu plānā), līdz ar to šobrīd nav nosakāms, vai attiecīgā sabiedrība ir atzīstama par AS "Liepājas metalurgs" kreditoru. Stemcor UK Limited prasījums veido 19% no visiem nenodrošināto kreditoru prasījumiem. Ņemot vērā, ka Liepājas tiesā tika liegta iespēja iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem, iespējams, ka tiesa pat nav vērtējusi šo jautājumu, jo spriedumā tas nav atspoguļots.

Tāpat ir pamats aizdomām, ka daļa no nenodrošinātajiem kreditoriem, kuru parakstītas saskaņojuma lapas ir iespējams pievienotas AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakcijai ar grozījumiem uz 23.08.2013.:

1) Faktiski ir devuši saskaņojumu kādai no AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna redakcijām, kas bija sagatavotas pirms 23.08.2013.;
2)  AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna saskaņojuma lapu parakstījušas kreditoru vārdā personas, kas uz to nav pilnvarotas;
3) Liepājas tiesā nav iesniegti kreditoru AS "Liepājas metalurgs" TAP pasākumu plāna saskaņojuma oriģināli. Līdz ar to nav iespējams pārliecināties par kreditora pārstāvja paraksta un dokumenta īstumu.

Vēršu uzmanību, ka TAP pasākumu plāna redakcijā ar grozījumiem uz 23.08.2013. bija veikti nevis nebūtiski precizējumi, bet gan tas tika globāli pārstrādāts, mainot pat būtiskus finanšu aprēķinus un kreditora statusu, kas būtiski skar ikvienu AS "Liepājas metalurgs" kreditoru. Līdz ar to atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumam TAP pasākuma plāna redakcija ar grozījumiem uz 23.08.2013. bija obligāti nosūtāma visiem kreditoriem saskaņošanai.

Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa 3.kanonā noteikts, ka tiesnesis, iztiesājot lietu, darbojas pacietīgi, nosvērti un nesteidzīgi, tomēr efektīvi un uzņēmīgi; savus uzdevumus pilda ar atbildības sajūtu un bez aizspriedumiem; turklāt tiesnesim jācenšas lietas izlemt savlaicīgi.

Likuma "Par tiesu varu" 17.panta pirmā daļa nosaka tiesas pienākumu, izskatot jebkuru lietu, noskaidrot objektīvo patiesību. Turklāt atbilstoši minētā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktajam pirmās instances tiesa, izskatot lietu, pati pārbauda pierādījumus lietā.

Papildus minētajam, likuma "Par tiesu varu" 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka personai ir tiesības uz tiesas aizsardzību pret tās mantas apdraudējumiem. Atbilstoši minētā panta otrajā daļā noteiktajam katrai personai ir garantētas tiesības, lai uz pilnīgas līdztiesības pamata, atklāti izskatot lietu neatkarīgā un objektīvā tiesā, tiktu noteiktas šīs personas tiesības un pienākumi vai pret to vērstās apsūdzības pamatotība, ievērojot visas taisnīguma prasības.

Civilprocesa likuma 97.pantā noteikto, ka tiesa novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un dzīvē gūtiem novērojumiem. Nekādiem pierādījumiem nav iepriekš noteikta spēka, kas saistītu tiesu. Tiesai spriedumā jānorāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus — par nepierādītiem.

Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam ierosināt disciplinārlietu ir tiesīgs tieslietu ministrs — par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem.

Likuma "Par tiesu varu" 84.panta pirmajā daļā noteikts, ja par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta, tieslietu ministrs pēc tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma var atstādināt šādu tiesnesi no amata līdz nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzu:
1. Ierosināt disciplinārlietu par Liepājas tiesas tiesneses I.Pūces rīcību;
2. Atstādināt Liepājas tiesas tiesnesi I.Pūci no amata darbību veikšanas līdz nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā.

Pielikumā: 1) Liepājas tiesas 2013.gada 10.septembra spriedums;
2) Finanšu ministrijas 09.10.2013. vēstule Nr.30.4–21.2.1–G/1343;
3) UR izziņa par saskaņojuma neesamību TAP pasākumu plānam.

Firmas Handlowa "Rudnicki" un POLCOPPER SP. Z O.O. pilnvarotā persona zvērināta advokāte Sanda Kraukle"