Liepājas SEZ valdes kārtējā sēdē pieņēma lēmumu par divus ieguldījumu līgumu slēgšanu, nolēma veikt grozījumus līgumos par komercdarbības veikšanu, kā arī nomas un apbūves līgumos.

Atbalsta ieguldījumu projektus

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot iesniegtos ieguldījumu projektus, nolēma slēgt ar LSEZ kapitālsabiedrībām divus līgumus par ieguldījumu veikšanu par kopējo summu 1 822 000 eiro, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

LSEZ valde atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lauma Fabrics" SIA plānoto projektu "Tekstila apstrādes iekārtu iegāde" par kopējo summu EUR 1 460 000, ko LSEZ kapitālsabiedrība īstenos laika posmā no 2018.gada 10.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim, kā ari apstiprināja grozījumus "Lauma Fabrics" līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

LSEZ valde atbalstīja arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "GI Termināls" plānotos ieguldījumus projektā "LSEZ SIA "GI Termināls" Liepājā, Ziemeļu ielā 19C un Pulvera ielā 25 tehnoloģiju modernizācija – III posms" par kopējo summu EUR 362 000, ko īstenos laika posmā no 2018.gada 10.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim.

No LSEZ dibināšanas uzņēmumi investējuši attīstībā 272,9 milj. EUR. 2017.gadā noslēgti 50 līgumi par 31,6 miljoniem eiro ieguldījumiem, bet līdz šim no 2018.gada 1.janvāra uzņēmumi iesnieguši pieteikumus un valde lēmusi par 12 ieguldījumu līgumiem 5,7 miljonu eiro apmērā.

Piešķir apbūves tiesības

Saeima 2015.gada 5.martā pieņēma likumu "Grozījums Civillikumā", kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu "Lietu tiesības" ar trešo A nodaļu "Apbūves tiesība". Likums stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī. Ar apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā. Līdz ar to uz nomas līguma pamata būvniecību vairs nav iespējams veikt, tam ir nepieciešams līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.

Liepājas SEZ uzņēmumi turpina investīciju projektu realizāciju, tāpēc SEZ valde lēma par apbūves tiesību piešķiršanu 2 Liepājas SEZ uzņēmumiem un apstiprināja grozījumu veikšanu ilgtermiņa nomas līgumos, lai būvētu ražotnes un noliktavas.

Apbūves tiesība ar valdes lēmumu tika piešķirtas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrībai "Mols L" SIA nekustamā īpašuma Brīvostas iela 21, Liepājā daļai, kas sastāv no laukuma Nr.1 ar kopējo platību 55 m2 un laukuma Nr.2 ar kopējo platību 104 m2, līdz 2028.gada 31.decembrim būvprojekta "Hopervagonu izkraušanas bedres izveide uz Liepājas ostas dzelzceļa 19.pievadceļa (60.piestātne)" un "Svaru izveide 61.piestātnē" realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Tāpat apbūves tiesība ar valdes lēmumu tika piešķirta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" nekustamā īpašuma Brīvostas iela 28, Liepājā daļai, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3961 m2, līdz 2043.gada 12.martam būvprojekta "Piestātnes Nr. 42 teritorijas daļas labiekārtojums Brīvostas ielā 28, Liepājā" realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Izdara grozījumus ilgtermiņa nomas līgumos

Liepājas SEZ valde izvērtējot iesniegtās vēstules un attīstības projektus, atbilstoši normatīvajiem dokumentiem nolēma izdarīt grozījumus ilgtermiņa nomas līgumos, pagarinot līgumu termiņu līdz 2048. gadam nekustamajiem īpašumiem - Atslēdznieku ielā 41, Brīvostas ielā 2, Brīvostas ielā 8A un piestātnei 51A. LSEZ "Transit Service" SIA un SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal Ltd" plāno īstenot terminālu modernizācijas projektus un nomas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai uzņēmēji varētu piesaistīt finanšu resursus.