Pašvaldība ir plānojusi veikt pilsētas mežaudžu kopšanas darbus – tāpēc ceturtdien, 10. novembrī, deputāti deva atļauju pārdot izsolē augošu koku cirti ar stumbra kopējo krāju 939,99 m3. Pilsētas mežu nogabali, par kuriem lemts domes sēdē, atrodas Grīņu ielā 1/3 un Liedaga ielā 9, informē Komunalās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lēmums ir nepieciešams, lai Komunālā pārvalde, kas veic  pilsētas mežu apsaimniekošanu, varētu organizēt kustamās mantas atsavināšanas izsoli un  saņemtos līdzekļus par koku krājas pārdošanu ieskaitīt pašvaldības budžetā.

Deputāti vienlaikus apstiprināja izsoles noteikumus – tajos noteikta izsoles sākumcena – 47 451,31 eiro par kopējo krāju.

Izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām notiks līdz šā gada beigām.

Pēc izsoles zemesgabalā Grīņu ielā 1/3 (platība 12,35 ha, atrodas Grīzupes ielas malā, pie pilsētas austrumu robežas) ziemas mēnešos notiks krājas kopšanas cirte un galvenā izlases cirte.

Savukārt Liedaga ielā 9 (10,96 ha, atrodas jūras krasta kāpu posmā no Vaiņodes ielas līdz Pērkones kanālam) notiks tikai kopšanas cirte.

Abas minētās mežaudžu daļas šobrīd ir stipri aizaugušas un gandrīz nepieejamas atpūtai.

Gan kopšanas cirte, gan galvenā izlases cirte neparedz mežaudzes pilnīgu nociršanu – tāpēc izsoles uzvarētājs drīkstēs cirst tikai daļu no krājas, kas nepārsniedz pieaugumu.  Tas nozīmē, ka abos nogabalos galvenokārt tiks izcirsti tievo dimensiju koki, kā arī nokaltušie, bojātie, vēja izgāztie un augšanā atpalikušie koki.

Visi cērtamie koki dabā pirms izsoles būs atzīmēti ar sarkanu marķējumu.

Kopšanas darbi palielinās mežaudžu ainavisko vērtību un rekreācijas iespējas iedzīvotājiem – mežaudzes kļūs pieejamākas pastaigām, sportošanai, atpūtai ar ģimeni, dabas izziņai.

Kopšana sekmēs arī krājas straujāku pieaugumu - būs atbrīvota augšanas vieta un uzlaboti gaismas apstākļi atstātajiem kokiem. Līdz ar to jau nākamajās izsolēs pilsētai par vērtīgāka sortimenta koksni būs iespējams iegūt vairāk papildu naudas budžetā.

Meža zemju teritorijas Liepājā

Liepājas pilsētas kopējā teritorija – 6806,7 ha, tajā skaitā pašvaldībai piederošā un piekrītošā mežu zeme – aptuveni 1500 ha.

Pēc Valsts meža dienesta datiem Liepājas valstspilsētas robežās meža zemes aizņem 1368,9 ha, no kuriem mežaudzes veido  83%, pārējo aizņem purvi (4,7%), lauces  un  smiltāji (9,5%), pārplūstoši  klajumi un infrastruktūras objekti (kopā nepilnus 3%).

Privātajiem zemes īpašniekiem pilsētā pieder 109,6 ha meža zemes, bet 92% meža zemju teritorijas jeb 1259,3 ha pieder pašvaldībai (reģistrēti zemesgrāmatā).

Liepājas pilsētas mežus veido pieci atsevišķi masīvi:
1. Karostas mežs
2. Reiņu mežs (134,3 ha) – atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta administratīvajā teritorijā,
3. meži pie Liepājas reģionālās slimnīcas
4. Dienvidrietumu meža masīvs
5. Zaļās birzes meža masīvs.