Ar Liepājas domes lēmumu īpašuma tiesības uz namīpašumu Uliha ielā 61 – draudzei piederošo baznīcu – atguvusi Svētā Aleksandra Ņevska draudze.

Liepājas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze jau 1992.gada 1.jūnijā bija pieprasījusi atdot tai pienākošos dievnama ēku Uliha ielā 61.

2012.gada 20.martā ar vēstuli, kurai pievienoti papildu dokumenti īpašuma tiesību pierādīšanai uz nekustamo īpašumu Uliha ielā 61, Liepājas domē griezās arī Latvijas Pareizticīgā Baznīca, un nu ar domes 17.oktobra sēdes lēmumu īpašuma tiesības uz baznīcu Uliha ielā 61 draudzei ir atjaunotas.

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1996.gada 19.septembra izziņu nekustamais īpašums Uliha ielā 61, Liepājā, līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis 178.Cēsu rezerves kājnieku pulka baznīcai. 1940.gada 13.novembrī īpašums nodots lietošanā Liepājas Aleksandra Ņevska armijas baznīcai. 1943.gada tautas skaitīšanas gruntsgabala kartītē Nr.3 gruntsgabalā Uliha ielā 61, Liepājā, atradusies baznīca, kuras īpašnieks (valdītājs) bija Liepājas Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze.

Pieprasījums par īpašuma tiesību atjaunošanu no 178.Cēsu rezerves kājnieku pulka baznīcas īpašuma tiesību pārmantotājiem nav saņemts.

Saskaņā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes 1996.gada 19.novembra izziņu Nr.154 īpašumi, kurus pieprasījusi Liepājas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze, līdz 1940.gadam piederējuši Latvijas Pareizticīgo baznīcai.
Liepājas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze ir reģistrēta Tieslietu ministrijā kā juridiska persona un ir tiesīga kārtot īpašuma lietas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu departamenta 1996.gada 4.septembra izziņu līdz 1940.gadam darbojusies Latvijas Pareizticīgo baznīca ar tās pārvaldes institūciju Sinodi, kura nav pārtraukusi savu darbību un pēc statūtu reģistrācijas Reliģijas lietu departamentā, 1992.gada 30.decembrī, tā atjaunojusi iepriekšējo nosaukumu "Latvijas Pareizticīgā Baznīca" un juridiskas personas statusu.

Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai uzdots ņemt vērā, ka ēka Uliha ielā 61, Liepājā, ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi – trīs vitrāžas "Kristus augšāmcelšanās" un ka ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs – teritorijā, un ievērot likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" prasības.