SIA "Liepājas RAS" 2012. gada augusta beigās uzstādīja vairāk kā 150 atkritumu šķirošanas komplektus vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Tas paveikts projekta "Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs" ietvaros. Projekts realizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Nordia". Šī projekta ietvaros tika uzstādīti ne tikai konteineri atkritumu šķirošanai telpās, bet arī īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumi.

Sākot ar februāri, piesaistot Liepājas Universitātes Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierijas 4. kursa  studenti Alīnu Švāģeri, jauktā izlases kārtībā tika apsekota daļa no projektā iesaistītajām iestādēm, lai noskaidrotu, kā veicas ar atkritumu šķirošanu, un kādi rezultāti ir sasniegti. Apsekoto iestāžu pārstāvji bija atsaucīgi, labprāt atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, izrādīja uzstādītos konteineru komplektus un aizpildīja aptaujas anketas. Aptuveni ⅔ sastapto cilvēku izprot, kāpēc ir nepieciešama atkritumu šķirošana, kā arī ir  priecīgi par projekta doto iespēju. Iestāžu pārstāvji atzina arī to, ka, sākot šķirot atkritumus iestādē, ir samazinājies nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums - sadzīves atkritumu konteineri vairs nav tik pilni – kā arī  šķirot atkritumus nav nemaz tik sarežģīti, pie tā ir tikai jāpierod.

Veicot iedzīvotāju socioloģisko aptauju, tika noskaidrots, ka ar šķirošanu nedaudz vieglāk veicas cilvēkiem vecuma grupā virs 30 gadiem, nekā jauniešiem. Vecāki cilvēki ir arī apzinīgāki, jo lielākajai daļai no viņiem (37%) attālumam līdz dalīto atkritumu konteineriem nav nozīmes un, viņuprāt, visu izšķir vēlme būt videi draudzīgam. Savukārt, jaunieši ir kūtrāki un ir gatavi iet līdz tuvākajam konteineram 50 metrus, savukārt, 1/8 daļai jauniešu attālumam līdz konteineriem nav nozīmes. Kā rāda aptauja, 42% respondentu vecumā virs 30 gadiem šo konteineru ieviešana iestādēs ir pamudinājusi šķirot atkritumus arī mājās. Pieaugušie ir arī aktīvākie atkritumu šķirotāji mājās un to dara 1/3 šīs grupas aptaujāto. Jautājumā par preces izvēles kritērijiem, jaunieši visbiežāk preci izvēlas, vadoties pēc tās cenas, ko norāda 85% aptaujāto jauniešu, savukārt, vecākās grupas aptaujāto vienlīdz daudz ir minējuši gan preces cenu, gan tās kvalitāti kā noteicošo preces izvēlē.

Tikšanās laikā ar iestāžu pārstāvjiem tika saņemti dažādi ieteikumi, kuri uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību.
Konteineri ir paredzēti papīra, plastmasas, metāla un stikla šķirošanai. Pie katra konteineru komplekta ir piestiprināts informatīvs plakāts un skrejlapas ar norādēm, kādus atkritumus drīkst ievietot katrā tvertnē.

Aktīvi atkritumus šķiro gan pirmsskolas izglītības, gan vispārējās izglītības iestāžu darbinieki un audzēkņi. Tāda pati aktivitāte vērojama arī citās pašvaldības iestādēs. Kā labos piemērus un aktīvus šķirotājus var nosaukt vairākas iestādes, piemēram, PII "Sprīdītis", PII "Delfīns", labi veicas Liepājas pilsētas domei, Liepājas 15. vidusskolai un PII "Liepiņa". Pozitīvi vērtējams arī tas, ka vairāk kā 20% aptaujāto personu atkritumus šķiro arī mājās, ne tikai savā darba vietā (pašvaldības iestādē), kā arī lielākā daļa respondentu norādīja, ka izmanto plastmasas iepakojumus, piemēram, plastmasas maisiņus, PET pudeles u.c.,  atkārtoti, līdz ar to par nelielu daļu samazinās nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums.

Alīna Švāģere norāda: "Projekta piedāvātā iespēja ir lielisks veids, kā veicināt atkritumu šķirošanu iestādēs,  kā arī tā ir laba iespēja iesaistīties atkritumu šķirošanas sistēmā tiem, kam līdz šim nav bijusi vai nav izmantojuši šādu iespēju. Šādus projektus būtu nepieciešams īstenot biežāk un vairāk vērst uzmanību uz to, ko cilvēki iegūst, šķirojot atkritumus, un šķirošana kā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas daļa attīstīsies daudz veiksmīgāk. Kā galvenie ieguvumi ir dabas resursu taupīšana, atkritumu apjoma samazinājums, otrreizēja materiāla pārstrādes veicināšana, kā rezultātā ilgtermiņā samazinās nepieciešamie finanšu resursi atkritumu apsaimniekošanas maksas segšanai. Īstenojot līdzīgus projektus, būtu labi, ja ik pa laikam tiktu veikta iesaistīto pušu apzināšana un pārbaude,  kā projekta dotās iespējas tiek izmantotas."

Minētais projekts "Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs" tiek īstenots saistībā ar Eiropas Savienības Life + programmas finansēto starptautisko projektu "Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas un atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte (saīsināti "Plastic Zero").  Iegūtie rezultāti un dati tiek analizēti un izmantoti projekta ietvaros.

SIA "Liepājas RAS" pateicas visiem iestāžu darbiniekiem par atsaucību un gribasspēku gan pašiem šķirot atkritumus, gan aicināt to darīt bērnudārzu audzēkņus un skolēnus, kā arī būt par piemēru tiem, kas vēl ir ceļā uz atkritumu šķirošanu. SIA "Liepājas RAS" informē, ka joprojām ir iespēja iegādāties atkritumu šķirošanas konteineru komplektu un aicina gan pašvaldību iestādes, gan uzņēmumus izmantot šo pakalpojumu.

Par konteineru komplekta iegādes nosacījumiem varat iepazīties "Liepājas RAS" mājas lapā, informē uzņēmuma pārstāve Inese Brūdere.